งานวิจัยเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ จากสองหน่วยงานในประเทศอังกฤษประกาศผลที่ขัดแย้งกัน งานวิจัยที่สนับสนุนโดยรัฐบาลชี้ว่าการใช้ Hand-free set (ชุดช่วยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องใช้มือถือ) สามารถลดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผ่านเข้าศีรษะ ในขณะที่งานวิจัยที่สนับสนุนโดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคกลับระบุว่าHand-free set ทำตัวเป็นเหมือนเสาอากาศทำให้โอกาสที่คลี่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านเข้าศีรษะมากขึ้น
ผลที่ขัดกันนี้สามารถอธิบายได้จาก วิธีทดลองที่ต่างกันของสองฝ่าย ฝ่ายรัฐบาลวัดพลังงานที่ศีรษะจำลองได้รับจากรังสีที่ผ่านเข้าไป ส่วนสมาคมคุ้มครองผู้บริโภควัดรังสีที่ผ่านเมื่อใช้Hand-free set
แม้ว่าผลการทดลองที่เพิ่มขึ้น จะตอบได้ว่าการใช้Hand-free set ช่วยลดหรือเพิ่มคลี่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ดีคำถามเบื้องต้นที่ว่า "จริงหรือไม่ที่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้เกิดอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า" ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่ต่อไป Vnews ขอรวบรวมการศึกษาที่ผ่านมาและประเด็นที่เกี่ยวข้องไว้เป็นข้อๆ ให้อ่านได้อย่างไม่ปวดสมอง (brain-friendly) ดังนี้...
1) ความเชี่อที่ว่าคลีี่นไมโครเวฟ (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าย่านความถี่ที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้) จะทำให้สมองร้อนสุกเหมือนเข้าเตาอบไมโครเวฟ เป็นเรื่องโกหก ความร้อนที่เกิดขึ้นในศีรษะน้อยกว่าเมื่อคนเราออกกำลังกายเสียอีก
2) คลีี่นไมโครเวฟจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ถูกสงสัยว่ามีอันตรายสองประการคือทำให้สมองเสื่อม (อ่านข้อ3-5) หรือทำให้เกิดมะเร็ง(อ่านข้อ6-9) ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามีอันตราย แต่ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าปลอดภัย
3) การทดลองในคนพบว่าไม่มีผลระยะสั้นต่อความจำของผู้ใช้ แต่กลับทำให้มีปฏิกิริยาตอบสนองเร็วขึ้น
4) การทดลองกับหนูพบว่า มีผลกระทบกับการไหลเวียนของฮอร์โมนประสาท ที่เกี่ยวข้องกับความทรงจำและความตื่นตัวต่อสิ่งกระตุ้น
5) การทดลองกับชิ้นส่วนของสมองหนู (จากส่วนที่เรียกว่า hippocampus ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนรู้) พบว่าการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นลดลง แต่hippocampusของคนอยู่ลึกเกินกว่าที่จะได้รับผลจากคลื่นจากการใช้โทรศัพท์
6) มีผู้พบว่า DNA จากสมองของหนูถูกทำลายด้วยคลีี่นไมโครเวฟพลังงานต่ำ เหมือนกับการได้รับสารเคมี หรือเอ็กซ์เรย์ที่ทำให้เกิดมะเร็ง อย่างไรก็ดี นักวิจัยอีกสองกลุ่มทำการทดลองซ้ำกลับไม่เห็นผลแต่อย่างใด
7) การทดลองกับหนอนพบว่าการอาบคลีี่นไมโครเวฟหนึ่งคืน ทำให้เกิดการแบ่งตัวเร็วขึ้น นี่อาจหมายถึงการก่อให้เกิดมะเร็งในคน แต่นักวิจัยสรุปว่าเมื่อเทียบช่วงชีวิตแล้ว การอาบคลีี่นไมโครเวฟหนึ่งคืนของหนอน เท่ากับการที่คนเรารับไมโครเวฟไปเต็มๆสิบปีไม่หยุด ผลของการใช้โทรศัพท์จึงน้อยมากๆ
8) การทดลองให้หนูได้รับคลีี่นไมโครเวฟเหมือนกับที่คนใช้โทรศัพท์ เป็นเวลาสิบสามเดือน ทำให้หนูเป็นมะเร็งมากกว่าปกติ
อย่างไรก็ดี นักวิจัยอีกสามกลุ่มทำการทดลองซ้ำกลับไม่เห็นผลแต่อย่างใด อีกกลุ่มหนึ่งกลับพบว่าการรับคลีี่นไมโครเวฟสองชั่วโมงต่อวัน ทำให้หนูที่ถูกฉีดสารก่อมะเร็ง มีโอกาสเป็นมะเร็งน้อยลง
9) การศึกษาคนที่เป็นมะเร็งสมอง 209คนในสวีเดน และ450คนในอเมริกา ไม่พบความสัมพันธ์ของการป่วยกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
10) การที่ยังสรุปผลเกี่ยวกับอันตรายจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ไม่แน่ชัดเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการทดลอง ทำให้ทำการทดลองซ้ำเพี่อตรวจสอบกลับให้ผลต่างออกไป ความคลาดเคลื่อนนี้มีท้ังทางสถิติ หรือการที่คลีี่นไมโครเวฟรบกวนเครื่องมือวัด หรือการที่ทดลองด้วยคลีี่นไมโครเวฟก่อให้เกิดความร้อนมากกว่าในโทรศัพท์เคลื่อนที่

http://www.newscientist.com/nsplus/insight/phones/mobilephones.html
http://www.guardianunlimited.co.uk/uk_news/story/0,3604,352084,00.html