หลักการและเหตุผล

สถานการณ์สุขภาพคนไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากซึ่งเป็นผลมาจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ เช่น โรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย อุบัติเหตุทางถนน ฯลฯ โดยการที่คนเรามีสุขภาพดีนั้นไม่ได้เป็นเพียงผลจากการมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำให้มีสุขภาพดีด้วย เช่น การมีถนนหรือเส้นทางสัญจรที่ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การอยู่ในที่อยู่อาศัย โรงเรียน ที่ทำงาน หรือชุมชน ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมุ่งแก้ไขต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนไทย หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านนโยบาย สิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ และการสร้างทักษะและพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีสุขภาพดีครบ 4 มิติ คือ สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ สุขภาพทางปัญญา และสุขภาพทางสังคม ซึ่งการทำงานของ สสส. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน

ด้วย สสส.เล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการทำงานสร้างเสริมสุขภาพ ผนวกกับความเชื่อมั่นว่าเยาวชนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนมีสุขภาพดีได้ สสส. จึงดำเนิน โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อบ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านการวิเคราะห์ การใช้วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคม รวมทั้งเพื่อปลูกฝังความคิดด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง
2. บ่มเพาะทักษะความรู้ ความสามารถของเยาวชนด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง รวมถึงบ่มเพาะแนวคิดเพื่อสร้างนวัตกรรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน
1. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า) ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานั้นๆ ณ วันที่ทำการสมัคร
2. อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
3. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณา และได้รับอนุญาตจาก สสส. เท่านั้น

หัวข้อการประกวด “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

โจทย์หลัก :

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพตอบโจทย์ความต้องการและแก้ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชน (เชิงพื้นที่) และ/หรือเชิงสังคม (เชิงประเด็น) และสามารถขยายผลในวงกว้าง
โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่
• ระดับมัธยมศึกษา (ม. 1 - 6)
• ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง แนวคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ในด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา และช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ หรือส่งเสริมให้คนให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - 6)

1. รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. หรือเทียบเท่า)

1. รางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และนำเสนอผลงานทางรายการโทรทัศน์
2. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 รางวัล 30,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 รางวัล 20,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

ทุกทีมที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าเวิร์กช็อปตามเงื่อนไขจะได้รับประกาศนียบัตรจาก สสส.

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ (เป็นไฟล์word)

โดยแบบฟอร์มทั้ง 3 ประกอบด้วย
1) แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 001 แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
2) แบบฟอร์ม ThaiHealth Inno 002 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รายละเอียดดังนี้
1. ชื่อโครงงาน
2. อธิบายสถานการณ์สุขภาพที่ต้องการแก้ไข หรือเป็นปัญหา
3. ทำไมถึงสนใจที่จะแก้ปัญหานี้
4. ระบุกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้
5. อธิบายแนวคิดนวัตกรรม
6. อธิบายกระบวนการ/ วิธีการทำงาน
7. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาและการใช้ประโยชน์
8. ผลการทดลอง/ทดสอบ เบื้องต้น (ถ้ามี)
9. ภาพร่างสิ่งประดิษฐ์
10. ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ทั้งนี้ สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
3) แบบฟอร์ม ThaihHealth Inno 003 เอกสารรับรองและอนุญาตให้เข้าร่วมตลอดโครงการจากผู้อำนวยการสถาบัน

ส่งแบบฟอร์มทั้ง 3 ฉบับที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและเอกสารข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม (ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา ลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง โดยกำหนดให้เอกสารแนบทั้งหมดเป็นไฟล์สกุล .pdf มาที่ E-mail : inno@thaihealth.or.th

ระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2560

ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมวันที่
  • เปิดโครงการและรับสมัครข้อเสนอโครงการประกวด
8 พฤศจิกายน 2560
  • ปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการประกวด
28 ธันวาคม 2560
  • ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1
15 มกราคม 2561
  • นำเสนอผลงานของ 20 ทีมที่ผ่านรอบที่ 1
27 มกราคม 2561
  • ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2
8 กุมภาพันธ์ 2561
  • 10 ทีมที่เข้ารอบเข้าเวิร์กช็อปร่วมกับ สสส.และรับงบประมาณจาก สสส. ทีมละ 10,000 บาท เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
23 - 25 มีนาคม 2561
  • ปิดรับการส่งผลงานรอบสุดท้าย
2 กรกฎาคม 2561
  • นำเสนอผลงานรอบสุดท้าย
26 กรกฎาคม 2561
  • ประกาศผลทีมชนะเลิศทั้งสองระดับ
27 กรกฎาคม 2561

* ทั้งนี้การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ สสส.เห็นสมควร