ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame290
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame250
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame210
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame210
​แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame170
​แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame180
​แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame190
​แนวข้อสอบ นิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)Jamemy Jame00
​แนวข้อสอบ นักวิชาการคลัง กรมบัญชีกลางJamemy Jame250
​แนวข้อสอบ บุคลากร กรมบัญชีกลางJamemy Jame250
​แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลางJamemy Jame240
แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ กรมสรรพากรJamemy Jame150
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน กรมสรรพากรJamemy Jame220
​แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การคลัง กรมบัญชีกลางJamemy Jame380
​แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนJamemy Jame410
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชนJamemy Jame370
​แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชนJamemy Jame360
​แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชนJamemy Jame300