ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมอู่ทหารเรือแนวข้อสอบ250
แนวข้อสอบ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กรมอู่ทหารเรือแนวข้อสอบ230
แนวข้อสอบ ช่างไม้ กรมอู่ทหารเรือแนวข้อสอบ250
แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตรแนวข้อสอบ500
แนวข้อสอบ พนักงานเทศกิจ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.)แนวข้อสอบ510
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์แนวข้อสอบ480
แนวข้อสอบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแนวข้อสอบ460
แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตรแนวข้อสอบ490
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบ960
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบ920
แนวข้อสอบ ตำแหน่งหมายเลข 03 ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพาเทียบเครื่องบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)แนวข้อสอบ750
แนวข้อสอบ ตำแหน่งหมายเลข 01 ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพาเทียบเครื่องบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)แนวข้อสอบ720
แนวข้อสอบ ตำแหน่งหมายเลข 05 ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)แนวข้อสอบ760
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมพลาธิการทหารบกแนวข้อสอบ1150
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแนวข้อสอบ1190
แนวข้อสอบ ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มการเงินและบัญชี กองทัพอากาศแนวข้อสอบ1170
แนวข้อสอบ ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ กองทัพอากาศแนวข้อสอบ1130
แนวข้อสอบ นักวิเคราะนโนบายและแผน สำนักงานศาลยุติธรรมแนวข้อสอบ1120
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลมหาสารคามแนวข้อสอบ1200
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลมหาสารคามแนวข้อสอบ1170
แนวข้อสอบ พนักงานบริการ กรมพลาธิการทหารบกแนวข้อสอบ1190
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงานศาลยุติธรรมแนวข้อสอบ1180
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแนวข้อสอบ1100
แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนวข้อสอบ2110
แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแนวข้อสอบ1500
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1290
แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1280
แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1310
แนวข้อสอบ เสมียนกองร้อย หน่วยข่าวกรองทางทหารแนวข้อสอบ1250
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลนพรัตน์แนวข้อสอบ1230