ปิยมหาราชสดุดี


สยามินทร์ปิ่นธเรศเจ้า.....จุลจอม จักรเอย
นึกพระนามความหอม.....ห่อหุ้ม
อวลอบกระหลบออม.......ใจอิ่ม
เพราะพระองค์ทรงอุ้ม......โอบเอื้อเหลือหลาย
จากพระนิพนธ์ ลิลิต “สามกรุง” ของ น.ม.ส.
(พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ )
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/9425/piya001.html
21 ต.ค. 2546 14:45
6 ความเห็น
4586 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย เทาชมพู


เนื่องในวโรกาสมหามงคลปีพระบรมราชสมภพครบ 150 ใน พ.ศ. 2546 องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นบุคคลดีเด่นของโลก ในสาขาการศึกษาวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคมและการสื่อสาร

ทีมงานวิชาการขออัญเชิญพระราชหัตถเลขา และพระราชดำรัส ที่สะท้อนให้เห็นถึงการทรงอุทิศพระวรกาย และพระวิริยอุตสาหะ
ตามพระราชปณิธาน ที่จะกระทำทุกอย่างเพื่อความผาสุกของราษฎรสยาม ตลอดเวลา 42 ปีแห่งรัชสมัย

พระราชหัตถเลขา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร

"...การที่เป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำหรับมั่งมี ไม่ใช่สำหรับคุมเหงคนเล่นตามใจชอบ มิใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ด
มิใช่เป็นผู้สำหรับจำกินสบาย นอนสบาย ถ้าจะปรารถนาเช่นนั้นแล้วมีสองทางคือบวชทางหนึ่ง เป็นเศรษฐีทางหนึ่ง
เป็นพระเจ้าแผ่นดินสำหรับจะเป็นคนจนที่อดกลั้นต่อสุขและทุกข์ อดกลั้นต่อความรักและความชัง อันเกิดฉิวขึ้นมาในใจหรือมีผู้ยุยง เป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้าน
ผลที่จะได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้วว่าเป็นผู้รักษาวงศ์ตระกูลไว้ได้
และเป็นผู้ป้องกันความทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอำนาจของความปกครอง ต้องหมายใจในความสองข้อนี้เป็นหลักมากกว่าคิดถึงการเรื่องอื่น
ถ้าผู้ซึ่่งมิได้ทำใจได้เช่นนั้น ก็ไม่แลเห็นเลยว่าจะปกครองแผ่นดินอยู่ได้..."
*****************************************************
21 ต.ค. 2546 14:49


ความคิดเห็นที่ 2 โดย เทาชมพู


พระบรมราโชบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน เมื่อ พ.ศ. 2430

ประเทศอื่นๆราษฎรเป็นผู้ขอให้ทำ เจ้าแผ่นดินจำใจทำ ในเมืองเรานี้เป็นแต่พระเจ้าแผ่นดินคิดเห็นว่าควรจะทำ
เพราะจะเป็นการเจริญแก่บ้านเมือง แลเป็นความสุขแก่ราษฎรทั่วไป
จึงได้คิดทำ เป็นการผิดกันตรงกันข้าม
แลการปกครองบ้านเมืองเช่นประเทศสยามนี้ ตามอำนาจเช่นเจ้าแผ่นดินประเทศอื่นๆคือประเทศยุโรป
ก็จะไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้
แลจะไม่เป็นที่ชอบใจของราษฎรทั่วหน้าด้วย
21 ต.ค. 2546 14:50


ความคิดเห็นที่ 3 โดย เทาชมพู


พระราชดำรัส พระราชทานแก่ราษฎร เมื่อ พ.ศ. 2440

ท่านทั้งหลายผู้เป็นประชาชนของเรา บัดนี้ควรที่เราทั้งหลายจะปณิธานอันดี แลรักษาไว้ด้วย
เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างดีที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ
แลส่วนท่านทั้งหลายทั้งปวงนั้น จะเป็นผู้มีความตรงและความจริงต่อพระเจ้าแผ่นดินของตน
และช่วยกันกระทำการทุกสิ่งซึ่งพระเจ้าแผ่นดินจะทรงทำให้เป็นการดีแก่ท่านทั้งหลายด้วย
21 ต.ค. 2546 14:52


ความคิดเห็นที่ 4 โดย เทาชมพู


พระราชหัตถเลขาพระราชทานเจ้าพระยายมราช(ปั้น สุขุม) เมื่อ พ.ศ. 2450

แต่ที่จริงเจ้าพระยายมราชเอ๋ย ตัวข้าไม่ได้เย่อหยิ่งอะไรในใจว่าได้ทำอะไรวิเศษนักหนา
มันยังล้าหลังอยู่กับเมืองไหนๆเขาร้อยโยชน์แสนโยชน์ แลจะเชื่อความมั่นคงในยศศักดิ์
แลที่ตั้งของบ้านเมือง ก็ไม่แน่นอนอะไร ไม่ได้กำเริบเสิบสานในใจ มีแต่จะเหี่ยวเกินไปจนต้องฝืน
การที่คิดเช่นนี้ ก็ด้วยความปรารถนาจะเอาความพร้อมเพรียงและความเต็มใจ พอใจของราษฎร เป็นรั้วขวากรั้วหนามกันศัตรูภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น
21 ต.ค. 2546 14:54


ความคิดเห็นที่ 5 โดย เทาชมพู


พระราชหัตถเลขาพระราชทานเจ้าพระยาภาณุวงษ์มหาโกษาธิบดี(ท้วม บุนนาค)

"...ด้วยเรื่องความจั่นกล่าวโทษหม่อมคล้ายในเรื่องนี้ ฉันมีความรำคาญนักด้วยมาร้องหลายครั่้งหลายหนแล้ว ก็ไม่ได้ชำระว่ากล่าวให้...
เหมือนแผ่นดินไม่มีอำนาจจะหาความยุติธรรมให้ราษฎรของตัวเหมือนกัน เพราะฉะนั้นขอให้เธอสั่งว่าความเรื่องนี้เสีย ตามอย่างธรรมเนียม
อย่าให้เสียประเพณีบ้านเมือง...
ขออย่าให้ฉันต้องขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ปิดประตูยุติธรรมของราษฎรเลย"
21 ต.ค. 2546 14:56


ความคิดเห็นที่ 6 โดย นิลกังขา

ขอบคุณครับหามาหลายวัน ขอร่วมแจมครับคำจารึกฐานพระบรมรูปทรงม้า“ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนากาลล่วงแล้วได้ 2451 พรรษา จำเดิมแต่พระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ได้เสด็จประดิษฐานและดำรงกรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา เปนปีที่ 127 โดยนิยมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศบริพัตร วรขัติราชนิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ บรมธรรมิกมหาราชาธิราช บรมนาถบพิตร พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จดำรงราชสมบัติมาถ้วนถึง 40 ปี เต็มบริบูรณ์ เปนรัชสมัยที่ยืนนานยิ่งกว่า สมเด็จพระมหาราชาธิราชแห่งสยามประเทศในอดีตกาลพระองค์กอปรด้วยพระราชกฤษฎาภินิหาร เปนอัจฉริยภูมิบาลบรมบพิตร เสด็จสถิตย์ในสัจจธรรมอันมั่นคงมิหวั่นไหว ทรงอธิษฐานพระราชหฤทัยในทางที่จะทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้สถิตย์สถาพร และให้เกิดความสามัคคีสโมสรเจริญสุขสำราญทั่วไปในอเนกนิกรประชาชาติ เปนเบื้องหน้าแห่งพระราชจรรยา ทรงพระสุขุมปรีชาสามารถสอดส่องวินิจฉัยในคุณโทษแห่งประเพณีเมือง ทรงปลดเปลื้องโทษ นำประโยชน์มาบัญญัติโดยปฏิบัติพระองค์ ทรงนำหน้าชักจูงประชาชนให้ดำเนินตามในทางที่งามดีมีประโยชน์เปนแก่นสาร พระองค์ทรงทำให้ความสุขสำราญแห่งประชาราษฎร์สำเร็จได้ ด้วยอาศัยดำเนินอยู่เนืองนิจในพระวิริยะและพระขันตีคุณอันแรงกล้า ทรงอาจหาญในพระราชจรรยา มิได้ย่อท้อต่อความลำบากยากเข็ญ มิได้เห็นที่ขัดข้องอันใดเปนข้อควรขยาด แม้ประโยชน์และความสุขในส่วนพระองค์ก็อาจจะสละแลกความสุขสำราญ พระราชทานไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินได้โดยทรงพระกรุณาปรานี พระองค์คือบูรพการีของราษฎร เพราะเหตุนี้แผ่นดินของพระองค์จึงยงยิ่งด้วยความสถาพรรุ่งเรืองงาม มหาชนชาวสยามถึงซึ่งความสุขเกษมล่วงล้ำอดีตสมัยที่ได้ปรากฏมาพระองค์จึ่งเป็น ปิยมหาราช

ที่รักของมหาชนทั่วไปครั้นบรรลุอภิลักขิตสมัย รัชมังคลาภิเษกสัมพัจฉรกาล พระราชวงศานุวงศ์เสนามาตย์ราชบริพาร พร้อมด้วยสมณพราหมณ์อาณาประชาชนชาวสยามประเทศทุกชาติทุกชั้นบรรดาศักดิ์ ทั่วรัฐสีมาอาณาเขต มาคำนึงถึงพระเดชพระคุณอันได้พรรณนามาแล้วนั้น จึ่งพร้อมกันสร้างพระบรมรูปนี้ประดิษฐานไว้ สนองพระเด็จพระคุณ เพื่อประกาศเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปิยมหาราช

ให้ปรากฏสืบชั่วกาลปาวสานเมื่อสุริยคติกาล พฤศจิกายนมาศ เอกาทศดิถี พุฒวาร จันทรคติกาล กฤติกมาศ กาฬปักษ์ตติยดิถี ในปีวอกสัมฤทธิศก 41 จุลศักราช 1270”ผมไม่มีความเห็นอื่นเสริม เพราะคำจารึกนั้นพูดแทนใจผมหมดแล้ว เพียงขอให้ข้อมูลเพิ่มว่า ประชาชนชาวสยามทุกชาติทุกชั้นได้ร่วมใจกันบริจาคเงินสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวาย ได้เงินบริจาคมากกว่าที่ต้องการใช้ถึงห้าเท่า และได้ทำพิธีถวายพระบรมรูปทรงม้าในโอกาสปีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 40 ปี โดยทำพิธีถวายในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451 ตรงกับทางจันทรคติวันแรม 3 ค่ำ เดือนกฤติกา (พระจันทร์เข้าใกล้กลุ่มดาวลูกไก่) ปีวอก จ.ศ. 1270 รัตนโกสินทรศก 127 (ซึ่งที่จริงข้อมูลเรื่องวันเวาลก็อยู่ในคำจารึกหมดแล้ว ผมเอามาเขียนใหม่เป็นภาษาที่อ่านง่ายเท่านั้นเอง)หลังจากที่มีการถวายพระบรมรูปทรงม้าแล้ว อีกไม่กี่ปีต่อมาก็เสด็จสวรรคต
27 ต.ค. 2546 10:06

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น