ประเทศฮอลแลนด์ หรือ เนเธอร์แลนด์ อยู่ในทวีปยุโรปมีอาณาเขตทิศเหนือและตะวันตกติดกับทะเลเหนือ ทิศใต้ติดกับประเทศเบลเยียม และทิศตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับเบลเยียม เยอรมนีและสหราชอาณาจักร ใช้ภาษาดัตช์เป็นภาษาราชการ และยังมีมหาวิทยาลัยบางแห่งสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครเข้าเรียนปริญญาตรี ปริญญาโท ในฮอลแลนด์

1. เตรียมตัวหาข้อมูล เตรียมฟิตภาษาอังกฤษ เตรียมเอกสารให้พร้อม มหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติประมาณเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อที่จะเปิดเรียนเดือนกันยายนปีถัดไป เอกสารที่ต้องใช้โดยทั่วไปได้แก่

    a. วุฒิการศึกษาที่จบมา (ม.6 หรือ ปริญญาตรี) หรือจดหมายรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่
    b. เอกสารแสดงผลการเรียน (transcript)
    c. ประวัติย่อส่วนตัว (resume)
    d. จดหมายอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงอยากเรียนวิชานี้ ความยาว 300-400 คำ (motivation letter)
    e. หนังสือเดินทาง
    f. คะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL internet based 60 หรือ IELTS 5.0 สำหรับการเรียน preparation course และ TOEFL 80 หรือ IELTS 6.0 สำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
    g. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วสำหรับทำวีซ่าเชงเก้น
    h. สูติบัตร (ใบเกิด) และเอกสารการแปลสูติบัตรเป็นภาษาอังกฤษ

2. เข้าไปเช็คฐานข้อมูลโปรแกรมการศึกษาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และคอร์สระยะสั้น ในทุกสาขาวิชา และทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ โปรแกรมการศึกษาที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้ล้วนเป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ส่วนการเรียนปริญญาเอก เป็นการทำงานวิจัยให้มหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเสนอโครงการเข้าไปคุยกับอาจารย์ ไม่มีเกณฑ์รับสมัครตายตัว แต่มหาวิทยาลัยบางแห่งมีเปิดรับสมัครตำแหน่งนักวิจัยอยู่แล้ว นักศึกษาสามารถเช็คจากในเว็บของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ตลอด

3. เมื่อเลือกสาขาวิชาที่คุณสนใจ และมหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครแล้ว สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยโดยอัพโหลดเอกสารการสมัครเข้าไปในระบบของมหาวิทยาลัยนั้นๆ บางมหาวิทยาลัยจะแนะนำให้คุณสมัครผ่านเว็บไซท์ www.studielink.nl ซึ่งเป็นเว็บกลางในการสมัครมหาวิทยาลัยในฮอลแลนด์

ที่มา

nesothailand.org/