ทวิก twig สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ทวิก (Twig) นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สู่วิถีการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ทุกมิติในยุคดิจิตอลของนักเรียนสายวิทย์-คณิต ครอบคลุมโรงเรียนทุกประเภททั้งเอกชน รัฐบาล ชานเมือง หรือแม่แต่โรงเรียนริมโขง โดยเน้นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับชีวิตจริง ภายใต้แนวคิด “สนุก ดึงดูดใจ ให้ความรู้” นวัตกรรมการศึกษาออนไลน์

การศึกษานับเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งในชีวิตที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตทางสังคม สื่อการเรียนการสอนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาของไทย จัดตั้ง “อักษร อินสไปร์” เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคปัจจุบัน

twig ทวิก สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

“ทวิก” ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ทวิกเวิลด์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตสื่อการสอนแห่งประเทศสหราชอาณาจักร รวบรวมความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิทย์-คณิต เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ฯลฯ ให้อยู่ในรูปแบบ mindmap โดยนำเสนอเนื้อหาเป็นภาพยนตร์สารคดีสั้นความยาวประมาณ 3 นาที กว่า 2,500 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งมี Learning material เช่น สรุปเนื้อหาบทเรียน ทรานสคริปต์ ไดอะแกรม ประกอบบทเรียนด้วย

ทุกเรื่องถูกผลิตขึ้นจากสารคดีคุณภาพ อาทิ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์บีบีซี (BBC Motion Gallery) องค์การนาซ่า (NASA) สถานีวิทยุโทรทัศน์เอ็นเอชเค (NHK) สถานีวิทยุโทรทัศน์ซีซีทีวี (CCTV) สถานีวิทยุโทรทัศน์เอบีซี (ABC) เป็นต้น เนื้อหาวิชาการและหลักสูตรพัฒนาโดย University of Oxfordและ University of Cambridge ตรวจสอบความถูกต้องโดย Eton College

twig ทวิก สื่อการเรียนการสอนออนไลน์twig ทวิก สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า การพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนของระบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องไม่จำกัดแต่นักเรียนในเมืองซึ่งผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต นั้นต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนจากเดิมที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ให้มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางแทน โดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่ทักษะในการทำงานเป็นทีมและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

แนวคิดของระบบการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ คือ ดึงให้น่ารู้ใกล้ตัว นำเสนอให้น่าสนใจ เรียนรู้ร่วมกัน ปรับตามความสามารถรายคน ต่อยอดความรู้วัดประเมินผล และศึกษาตลอดชีวิต (Life-long learning)เพื่อนำไปสู่การสร้างเด็กไทยยุคใหม่ให้ได้มี 5 C คือ Critical Thinking (การคิดอย่างมีวิจารณญาน) Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) Curiosity (ความอยากรู้) Communication (การสื่อสาร) และ Collaboration (การร่วมมือกัน)

twig ทวิก สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

ขณะนี้ “ทวิก” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยบริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ได้รับการแปลและเรียบเรียงบทบรรยายไทยและเสียงพากย์โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายน 2557 นี้ ผู้สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง หรือโรงเรียนสามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้แล้วที่ www.twig-aksorn.com และสามารถติดต่อซื้อ license ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือกับทาง อักษร อินสไปร์ โดยตรง

ทวิก twig สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

การใช้งาน twig สื่อการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ใช้ browser เป็น web base ดังนั้น สำหรับโรงเรียนที่ใช้ internet ความเร็วสูงไม่ได้ สามารถใช้ตัว twig box เอาไปตั้งที่โรงเรียน โดยจะใช้ internet ที่มีความเร็วเพียงแค่การส่งอีเมล์เท่านั้น จะเห็นได้ว่า นวัตกรรมนี้สามารถเข้าถึงได้กับนักเรียนทุกคนเลยจริงๆ