ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน เอกสารกิจกรรมสะเต็ม
ชื่อเจ้าของผลงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา เคมี
ชื่อเรื่อง อินดิเคเตอร์ของฉัน
บทคัดย่อ

กิจกรรม "วิ่งสู้ฟัด" เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ว และความเร็วของวัตถุได้

2. เลือกใช้วัสดุในการสร้างรถพลังงานลมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลสนับสนุน

3. ออกแบบและสร้างรถพลังงานลมที่มีประสิทธิผล

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-07-27
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-03