ผลงาน Stem

ชื่อผลงาน แผ่นพับ ประกอบกิจกรรมสะเต็ม (STEM)
ชื่อเจ้าของผลงาน ด.ช. ก้องเกียรติ วิริยะ, ด.ญ. ปาริฉัตร มณีจินดา, ด.ญ. รัชนีกร น้อยเลี้ยง
หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) จ.นครปฐม
ระดับชั้น มัธยมต้น
หมวดวิชา ฟิสิกส์
ชื่อเรื่อง Donwai Machine
บทคัดย่อ

    โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 1,359  คน ตั้งอยู่ในชุมชนตลาดน้ำดอนหวาย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มาเที่ยวชมตลาดและซื้อสินค้าจากชุมชนที่หลากหลาย จากสภาพปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวที่มารับบริการประเภทน้ำดื่มที่บรรจุในขวดขนาดต่าง ๆ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในแต่ละวันนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) บริโภคน้ำดื่มที่บรรจุขวดเฉลี่ยคนละ 1 ขวดต่อวัน (ขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร) จึงเกิดปัญหาในการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากชุมชนและในโรงเรียน ซึ่งต้องใช้พื้นที่เก็บภาชนะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดเก็บบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำพลาสติกในหนึ่งสัปดาห์ก่อนนำไปจำหน่ายให้พ่อค้านำไปรีไซเคิล โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ซื้อถุงดำและถังขยะเป็นจำนวนมาก ในการจัดเก็บขยะขวดน้ำน้ำพลาสติก บางครั้งขวดน้ำพลาสติกที่มีจำนวนมากที่เก็บไว้ก็จะล้นออกมา ทำให้เสียภูมิทัศน์ของโรงเรียน

     จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำโครงงานได้คิดวิธีการแก้ปัญหาการลดพื้นที่จัดเก็บขยะขวดน้ำพลาสติกให้เหลือน้อยลง โดยได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือที่สามารถลดพื้นที่การจัดเก็บลงได้ดังกล่าว

   

ผู้จัดทำ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
วัน/เดือน/ปี ที่จัดทำผลงาน 2015-08-10
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ผลงาน 2015-08-04
ไฟล์แนบ ดูไฟล์