สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 เพื่อเป็นนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2554

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2553
2. มีผลการเรียนดังนี้
        2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
        2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. ในกรณีผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 ต้องได้รับรางวัลจากการประกวด หรือแข่งขันตามข้อใด ข้อหนึ่งดังนี้
        3.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
        3.2 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ
        3.3 การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
        3.4 เป็นนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท.
4. มีสัญชาติไทย
5. ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่ายชุดนักเรียนหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 100 บาท
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในชั้น ม.1 และ ม.2
4. สำเนาหลักฐานการได้รับรางวัลตามคุณสมบัติของผู้สมัครในข้อ 3

ระยะเวลารับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2553


ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับใบสมัครได้ที่
1. โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 2310, 2314 และ 2316 หรือ www3.ipst.ac.th/dpst

เงื่อนไขการสมัคร
สิทธิในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุน พสวท. กำหนดให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ภาคกลาง และภาคตะวันออก
กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง
ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี อุทัยธานี และอ่างทอง
        1. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ (รับ 6 คน) หรือ
        2. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ (รับ 6 คน) หรือ
        3. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี (รับ 6 คน)

2. ภาคกลาง
กาญจนบุรี นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ราชบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
        1. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี (รับ 6 คน) หรือ
        2. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม (รับ 6 คน)

3. ภาคเหนือ
กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน
พะเยา แพร่ พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน
ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และอุตรดิตถ์
        1. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ (รับ 12 คน)

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา
บุรีรัมย์ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู
อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
        1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น (รับ 12 คน)

5. ภาคใต้
กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี
พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สตูล สงขลา
และสุราษฎร์ธานี
        1. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา (รับ 12 คน)

วิธีการสมัคร
1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมแนบไฟล์รูปถ่าย แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัครเพื่อให้ผู้อำนวยการ/ครูที่ปรึกษาของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาหรือผู้ปกครองลงนามรับรองการสมัคร กรณีที่ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด
2. ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ด้วยตนเอง หรือส่งผ่านทางโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ ดังนี้
        2.1 กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนนทบุรี ส่งไปที่ศูนย์โรงเรียนที่นักเรียนเลือกสมัครสอบ ที่โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) หรือ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
        2.2 ส่วนภูมิภาค ส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ของแต่ละจังหวัด

*** หมดเขตรับสมัครวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 ***


3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หรือโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือโรงเรียนศรีบุณยานนท์ จะส่งบัตรประจำตัวสอบของผู้สมัครสอบไปยังโรงเรียนที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่

4. ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ครบถ้วน ว่ามีสิทธสมัครสอบหรือไม่ หากพบในภายหลังว่านักเรียน
มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน สสวท. จะเพิกถอนสิทธิการสมัครและผลการสอบทั้งหมด โดยนักเรียนไม่สามารถร้องขอค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆ คืนได้

สถานที่สอบ
กรุงเทพมหานคร จัดสอบ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) และโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
จังหวัดนนทบุรี จัดสอบ ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ส่วนภูมิภาค จัดสอบ ณ โรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดกำหนด

การสอบคัดเลือก
ในวันสอบให้นำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ไปแสดงต่อคณะกรรมการคุมสอบด้วย

รอบที่ 1 สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00 - 15.00 น.รายละเอียดดังนี้
เวลา วิชาสอบ ครอบคลุมเนื้อหา
09.00 - 11.30 น. วิชาวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมของ สสวท.
วิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3

12.30 - 15.00 น. วิชาคณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติม ของ สสวท.
วิชาคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 3
ให้นักเรียนเตรียมดินสอดำ 2B ขึ้นไป ปากกาลูกลื่น และยางลบมาในวันสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ สสวท. เว็บไซต์http://www3.ipst.ac.th/dpst


รอบที่ 2 สอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติ สอบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์และสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่าน ให้มาสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  ณ ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. ที่นักเรียนเลือกสมัครสอบไว้ วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์โรงเรียนในโครงการ พสวท. 7 ศูนย์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เว็บไซต์ http://www3.ipst.ac.th/dpst


รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ที่

http://dpst-apply.ipst.ac.th/news/file_link/1280564156154740.pdf

และสามารถสมัครได้ที่   http://dpst-apply.ipst.ac.th/