การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2560

(ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 


        ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่น ๆ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 15 - 28 กันยายน 2559 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th

ทุนที่รับสมัครสอบ มีดังนี้

1. ทุนเล่าเรียนหลวง จำนวน 9 ทุน 

2. ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 57 ทุน 

3. ทุนกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน 

4. ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 3 ทุน 

5. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุน

1. ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 

2. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครสอบ

เอกสาร หลักฐาน ที่จะต้องยื่นในวันสอบข้อเขียน

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป 

2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด 

3. หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุนจากอาจารย์ประจำชั้น หรือผู้อำนวยการโรงเรียน 

4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจดูรายละเอียดของประกาศรับสมัครได้ ทาง Internet 

เว็บไซต์ ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th, http://job.ocsc.go.th http://scholar2.ocsc.go.th

เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th

เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th