​ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 (เปิดเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) โดยมีทุนการศึกษาให้ซึ่งคลอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียน ค่าทำวิจัย และค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีผลการเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
3. สนใจการทำวิจัยด้านเคมีอาหาร และแปรรูปอาหาร เน้นผลิตภัณฑ์ผลไม้

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร, Email: schinakorn@yahoo.com, Tel: 075-672356 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559