​ทุนเต็มจำนวน!เรียนป.โทศึกษาศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์

            สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน เพื่อศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 6 ทุน (โดยการสนับสนุนจากศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ) เพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา 2559  สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2559

การรับสมัคร
           หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์)

           หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ที่ผนวกสมดุลทางองค์ความรู้เรื่องวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา โดยผสมผสานศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาและมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฎี นวัตกรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในบริบทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาและอาชีพให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย่างใกล้ชิด

            หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักคิด นักวางแผน นักนโยบาย นักการศึกษา และนักปฏิบัติ ตามแต่ศักยภาพ ทักษะ และความสนใจของแต่ละคน ในขณะเดียวกัน หลักสูตรจะใช้วิธีการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคล รวมทั้งตระหนัก ถึงความจำเป็นของการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

การจัดการเรียนการสอน
           หลักสูตรศึกษา 2 ปี จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

จำนวนรับเข้าศึกษา
          
จำนวน 30 คน

การสมัคร
         
สมัครด้วยตนเอง ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ห้อง 213 ชั้น 2 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02 564 4440-79 ต่อ 1585  หรือส่งทางไปรษณีย์ "คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ห้อง 213 ชั้น 2 อาคารโดมบริหาร เลขที่ 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
      โทรศัพท์ 02 564 4440-79 ต่อ 1585 โทรสาร 0-2564 4440-79 ต่อ 1584
       เว็บไซต์คณะ http://lsed.tu.ac.th หรือ e-mail : lsed@tu.ac.th