ทุนโครงการสควค. มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปีการศึกษา 2557

          โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปีการศึกษา 2557
 
 
 
          โครงการนี้เปิดรับเพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีความสามารถในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
          โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทั้งขณะศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา
 
          สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 – 6 มกราคม 2557
 
 
 
ทั้งนี้ เงื่อนไขและข้อผูกพันทุนโครงการ สควค. มีดังนี้
 
          ก่อนรับทุน ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา เครื่องกล ไฟฟ้า เคมี คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ วัสุดและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวิชาเอกที่ตรงกับสาขาที่สมัครสอบไม่ต่ำกว่า 2.75 และหากสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนน และต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐที่คณะอนุกรรมการ สควค.  ระดับหลังสำเร็จการศึกษากำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของจำนวนเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ และไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเวลาที่รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1275