บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
สปาและศาสตร์แห่งการบำบัด
3628
เกมรามยุทธ์ Rama Yuth Game
3105
โลกสวยด้วยมือเรา
9622
นายเฉลิม ท่องโลก(Travel with Mr.Chalerm)
1881
มหัศจรรย์สมุนไพร(Magic Herbal)
6087
ไซเบอร์เนติก เรฟโวลูชัน
5972
แผ่นดินไหว(Earthquake)
4919
การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกต้นมะขามป้อมและ เมล็ดน้อยหน่าต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการตายของหอยเชอรี่
7152
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการลบของนักเรียน
2611
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 5 STARS ปีการศึกษา 2552
2579
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเรื่องคำกริยา (ช่วย)และชนิดของคำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุมนุมภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ( ภาษาอังกฤษ )
2788
เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !
23305
การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า
52916
การใช้พืชท้องถิ่นป้องกันการเน่าเสียของน้ำตาล
21841
กระบวนการสร้างสวนเห็ดของปลวก
18699
แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี
73622
สารเร่งรากกาแฟ
41729
การศึกษาการผลิตกระดาษหนัง (Parchment) จากพืชท้องถิ่น โดย Acetobacter xylinum
18941
ขจัดสิ้น แดดิ้น แมลงวันทอง
39232
การรักษาดอกมะลิให้คงทน
53731
การสำรวจผักพื้นบ้าน ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
41817
ขี้เหล็กเร่งการสุกของผลไม้
74968
การลดปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้พืชสมุนไพร
13356
การใช้สารสกัดจากคึ่นฉ่ายเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อ SACCHAROMYCES
6010
เครื่องสูบน้ำพลังลม
45470
เตาเผาถ่านเคลื่อนที่
16308
กระดาษนุ่นปุกปุย
23834
หมึกจากสนิม
44731
น้ำแป้งมันเร่งการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตของเห็ดฟาง
11192
เครื่องพอกไข่เค็ม
14179