บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
วิกฤตทางธรรมชาติและความอยู่รอดของมวลมนุษย์
2662
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
6283
แข่งเกวียนพื้นบ้านไทย
1789
โปรแกรมสนับสนุนการสร้างหนังสือดิจิตัลในรูปแบบเดซี่ A Program Supporting DAISY Digital Audio Book Creation
1794
บ้านทรงไทยแอนนิเมชั่น
2369
ปฏิบัติการสร้างความสะอาด
2156
หรรษาวันหมาน้อย Happy My Doggy Day
1658
สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรมบนเว็ปไซต์
1702
การวิเคราะห์สัญญาณพันธุกรรมโดยเทคนิคทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
4450
การสร้างแบบจำลองการไหลของน้ำยางพารา (Modeling of Para Rubber Tree Latex Flow)
3502
The optimum paths in the constrained graphs
2863
การหาจำนวนของ Hamiltonian Cycle ใน SimpleGraph
4471
การหารูปแบบ Degree Sequence ที่สามารถวาดกราฟเชิงเดียวได้เพียงกราฟเดียว (แบบ เดียว)
4922
ขุนศึกผู้กล้าแห่งอโยธยา
3228
จุกแสนซน
3246
รูปแทนตัวคุณ
4160
มวยทะเล
2217
เรารู้ว่าคุณร้อน (I know you feel hot)
2922
ไบโอดีเซล(Biodiesel)
8929
บินลาดิน (Bin-La-Din)
1669
โครงการ เอเลเมน คอร์
2100
ระบบไฟฟ้า
4324
การปลูกต้นสบู่ดำเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
3466
เทคโนโลยีการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) ในโลก
3068
นิวเคลียร์ พลังงานแห่งอนาคต Nuclear power the future
3699
พืชแสนสนุก(Funny plant)
14400
เต่าๆ
3909
ข้าวไทย
7384
ผจญภัยในแดนอาถรรพ์ The Adventure of magic land
1672
เปลี่ยนวิกฤติสภาวะโลกร้อนให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงCharge the Global warming into sufficiencyeconomy
2271