ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาข้ามถนน

ชื่อโครงการ ระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาข้ามถนน
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายธนาคาร สุระกำแหง
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ภราดร ภักดีวานิช
สถาบันการศึกษา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออกแบบระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาข้ามถนนบริเวณทางร่วมทางแยกจราจรได้อย่างปลอดภัย โดยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อมโดยรวมในการข้ามถนนของผู้พิการทางสายตาทั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือ ลักษณะการจราจรบนท้องถนน และวิธีการที่ผู้พิการทางสายตาใช้ในการข้ามถนนแล้วนำข้อมูลจากการศึกษา มาออกแบบและสร้างเป็นระบบช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาข้ามถนน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. โปรแกรมจำลองเส้นทางการข้ามถนนและการเดินรถ – เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ เขียนขึ้นเพื่อจำลองเหตุการณ์ในการข้ามถนน โดยโปรแกรมจะแสดงผลการควบคุมสัญญาณไฟจราจร เพื่อกำหนดทิศทางการเดินรถและการข้ามถนนอย่างปลอดภัย 2. สัญญาณเสียงเตือนคนข้าม – เป็นสัญญาณเสียงที่ติดตั้งอยู่ตามทางข้ามต่างๆ ซึ่งสัญญา เสียงจะทำงานสัมพันธ์กับสัญญาณไฟจราจรตรงทางข้ามนั้น เพื่อบอกให้ผู้พิการทางสายตาทราบว่าจะข้ามถนนได้หรือไม่ จากการนำระบบมาทดสอบกับอาสาสมัครผู้พิการทางสายตาสรุปได้ว่า ระบบช่วยเหลือ สามารถทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยขึ้น เนื่องจากระบบจะกำหนดเวลาข้ามให้กับผู้ข้ามและกำหนดทิศทางการวิ่งของรถบนท้องถนนไม่ให้ใช้เส้นทางที่ผู้ข้ามกำลังข้ามอยู่ ทำให้ผู้ข้ามปลอดภัยจากการข้ามถนน
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1