กลไกการเปิดวงแหวนของ oxazaphospholidine

ชื่อโครงการ กลไกการเปิดวงแหวนของ oxazaphospholidine
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายปณต วิเศษจิตร
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย์
สถาบันการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับชั้น ปริญญาตรี
หมวดวิชา ฟิสิกส์
บทคัดย่อ ศึกษากลไกการเปิดวงแหวนของ oxazaphospholidine โดยเตรียม oxazaphospholidine จาก azidoalcohol และ triphenylphosphine ซึ่ง azido alcohol เตรียมได้จาก epoxide และ sodium azide จากนั้นเติม Methanol ลงใน oxazaphospholidine เมื่อดูผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นก็จะทราบกลไก ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดคือ Amino alcohol
วัน/เดือน/ปี
ทำโครงงาน
1 ม.ค. 2541
Download ไฟล์ PDF

ไฟล์ที่ 1