บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้า38641
แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์36070
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า31977
กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ากฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า5620
ประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้า12612
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า11050
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี3151
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส15247
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี25789
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน20485
เลเซอร์เลเซอร์11384
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม17552
ปรากฏการณ์คอมป์ตันปรากฏการณ์คอมป์ตัน31147
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค8506
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์10942
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์9550
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์9775
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์10620
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก29679
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม11203
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด10671
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน5910
การค้นพบอิเล็กตรอนการค้นพบอิเล็กตรอน11078
อะตอมอะตอม5634
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม8306
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า23892
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า28237
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ13704
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์41915
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม12724
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย12229
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน4966
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ15716
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ23975
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ1854
หม้อแปลงหม้อแปลง7054
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า19093
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ6716
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม35299
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน9554
แม่เหล็กแม่เหล็ก29291
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า23253
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น10705
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่24498
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า13035
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์17889
กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า14662
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม32354
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์82447
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ8897