บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้า42694
แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์41912
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า33396
กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ากฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า6161
ประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้า14468
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า11994
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี3680
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส15636
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี27166
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน22252
เลเซอร์เลเซอร์11610
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม17870
ปรากฏการณ์คอมป์ตันปรากฏการณ์คอมป์ตัน32651
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค8613
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์11082
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์9818
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์9900
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์10994
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก30984
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม11666
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด11176
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน6016
การค้นพบอิเล็กตรอนการค้นพบอิเล็กตรอน11542
อะตอมอะตอม5737
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม8531
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า24349
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า29833
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ14290
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์44999
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม13363
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย12771
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน5298
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ17593
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ27865
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ2064
หม้อแปลงหม้อแปลง7390
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า20760
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ6986
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม37523
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน9790
แม่เหล็กแม่เหล็ก31001
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า27371
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น11146
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่26637
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า14375
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์19554
กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า16660
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม36323
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์95931
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ10398