บทเรียน ฟิสิกส์

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
สนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้า39792
แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมบ์37883
การเหนี่ยวนำไฟฟ้าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า32582
กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้ากฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า5823
ประจุไฟฟ้าประจุไฟฟ้า13316
ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้าปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า11562
การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสีการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี3430
การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส15409
การพบกัมมันตภาพรังสีการพบกัมมันตภาพรังสี26428
ตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวนตัวนำ กึ่งตัวนำ และฉนวน21276
เลเซอร์เลเซอร์11531
กลศาสตร์ควอนตัมกลศาสตร์ควอนตัม17681
ปรากฏการณ์คอมป์ตันปรากฏการณ์คอมป์ตัน32142
ทวิภาพของคลื่นและอนุภาคทวิภาพของคลื่นและอนุภาค8571
ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีอะตอมของโบร์11029
รังสีเอกซ์รังสีเอกซ์9728
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์9843
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ทฤษฎีอะตอมของโบร์10780
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก30538
การทดลองด้านสเปกตรัมการทดลองด้านสเปกตรัม11396
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด10822
แบบจำลองอะตอมของทอมสันแบบจำลองอะตอมของทอมสัน5977
การค้นพบอิเล็กตรอนการค้นพบอิเล็กตรอน11273
อะตอมอะตอม5696
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม8416
โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า24131
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า29155
การแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศการแผ่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสายอากาศ14055
ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์และการทดลองของเฮิรตซ์43687
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม13012
วงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยวงจรไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย12408
การคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน5116
กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับกำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ16747
ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุและตัวเหี่ยวนำในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ26302
ค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับค่าของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากระแสสลับ1969
หม้อแปลงหม้อแปลง7224
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า19879
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำและแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ6834
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม35996
การประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านการประยุกต์ผลของสนามแม่เหล็กต่อตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน9672
แม่เหล็กแม่เหล็ก30129
เครื่องวัดไฟฟ้าเครื่องวัดไฟฟ้า25101
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงเบื้องต้น10923
การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่การต่อตัวต้านทานและแบตเตอรี่25355
พลังงานในวงจรไฟฟ้าพลังงานในวงจรไฟฟ้า13585
ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์18398
กระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้า15596
การทดลองและกิจกรรมการทดลองและกิจกรรม33464
การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์85352
ตัวเก็บประจุและความจุตัวเก็บประจุและความจุ9433