บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)24581
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)68478
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8481
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??13943
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ63097
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ44620
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ31008
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์49734
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์88126
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์33790
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์65420
กาแล็กซี่กาแล็กซี่38101
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ89118
เอกภพเอกภพ22970
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน73047
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์41999
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา38835
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค109308
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10289
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา84882
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก47482
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี21336
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ25985
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8380
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21179
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A12611
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A17746
พันธะเคมีพันธะเคมี9535
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน27343
ตารางธาตุตารางธาตุ23753
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม36798
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี58531
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน98160
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี20434
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี14953
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์47337
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์19159
พลาสติกพลาสติก26386
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์23765
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์23711
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน42163
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน31430
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13211
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม92189
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม21656
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17129
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ217370
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต54022
โปรตีนโปรตีน46574
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน113500