บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)37174
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)96527
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10359
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17271
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77077
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52052
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35049
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57470
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์116404
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41572
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์76798
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41800
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ103454
เอกภพเอกภพ24883
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน90393
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์50286
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา51673
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค123923
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11208
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา95783
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50559
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี27212
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29879
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9039
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23870
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14671
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A24454
พันธะเคมีพันธะเคมี11041
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31685
ตารางธาตุตารางธาตุ25350
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม43077
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี67205
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน109046
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22781
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18269
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56570
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23471
พลาสติกพลาสติก31105
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29462
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28598
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47870
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน39003
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15174
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม111501
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25733
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20334
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ248189
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64184
โปรตีนโปรตีน52849
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน149147