บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)34573
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)91431
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10013
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16445
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ76120
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ51466
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34763
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56937
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์114383
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์40886
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์75641
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41245
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ101620
เอกภพเอกภพ24528
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน88533
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์49109
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา50500
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค119068
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10848
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93906
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49837
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25562
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28716
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8885
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23296
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14353
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A23167
พันธะเคมีพันธะเคมี10651
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30960
ตารางธาตุตารางธาตุ24799
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม41082
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี66234
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107966
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22396
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17778
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์55627
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22875
พลาสติกพลาสติก30547
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28934
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28113
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47337
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37885
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14896
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม109881
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25146
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19796
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ242242
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต63029
โปรตีนโปรตีน52022
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน146151