บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก90886
ลิพิดลิพิด119382
โปรตีนโปรตีน102787
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์143168
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 79142
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32944
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 58921
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22647
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28487
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30439
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41307
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30804
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37161
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9455
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27942
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ167642
ฟีโรโมนฟีโรโมน10554
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20393
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5899
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620002
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511107
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4228922
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322690
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253330
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117098
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67911
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429903
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37159
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320038
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35892
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85509
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28415
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 74703
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต50002
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230113
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47188
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21804
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 158385
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93660
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43834
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61130
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37108
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 213481
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)59038
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44961
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36540
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37721
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.349841
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140867
โครโมโซมโครโมโซม23523