บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก80766
ลิพิดลิพิด105346
โปรตีนโปรตีน92609
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์124177
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 68990
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31815
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 49413
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21994
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27478
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28843
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39099
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27658
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34173
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8847
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26586
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ149973
ฟีโรโมนฟีโรโมน9600
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18514
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5168
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618461
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510133
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4214017
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319641
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.246876
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115832
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์60723
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.425915
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 33951
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318041
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร30437
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 74419
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25751
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 61490
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44186
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224043
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 42446
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20174
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 129039
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA86487
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม38331
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)55051
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33390
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 202805
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)53808
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42324
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA32937
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33358
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.345485
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2121443
โครโมโซมโครโมโซม22069