บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก75758
ลิพิดลิพิด99325
โปรตีนโปรตีน87951
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์118571
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 66127
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31328
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 46224
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21740
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว26996
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28299
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง38056
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์26049
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์32394
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8578
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ25887
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ136115
ฟีโรโมนฟีโรโมน9219
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน17574
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ4797
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.617983
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.59934
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4210355
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.319134
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.245812
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115581
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์54417
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.424671
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 30483
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317570
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร25549
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 71830
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 25136
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 58384
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต40453
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.222870
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 38279
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม18700
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 122975
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA79875
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม34249
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)50784
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม30415
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 198677
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)48226
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม40816
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA30797
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA30865
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.344396
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2116247
โครโมโซมโครโมโซม21408