บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก84857
ลิพิดลิพิด111218
โปรตีนโปรตีน96908
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์130283
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 72705
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32127
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 52469
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22217
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27866
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29343
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39897
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์28647
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35148
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9048
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26933
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ155973
ฟีโรโมนฟีโรโมน9896
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19057
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5395
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619210
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510603
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4223582
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321159
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.250685
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116420
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์63291
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.427138
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 35079
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318692
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร32295
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 78908
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26786
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 66624
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต46279
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.226344
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 44277
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20593
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 141392
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA89045
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม40349
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)57238
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม34764
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 208107
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)55980
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43296
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA34468
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA35257
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.347493
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2128404
โครโมโซมโครโมโซม22624