บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก97576
ลิพิดลิพิด126043
โปรตีนโปรตีน107582
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์147519
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 82457
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง33581
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 65434
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด23042
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว29267
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง31845
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง42876
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์32758
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์38980
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9821
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ28738
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ184436
ฟีโรโมนฟีโรโมน11185
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน21400
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ6472
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.620644
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511567
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4232921
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.323674
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.254592
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117450
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์74606
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.431052
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 40566
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320661
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร40601
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 89271
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 29201
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 80199
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต54960
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.233011
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 52141
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม23893
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 168884
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA102433
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม48793
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)67188
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม40423
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 219110
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)65330
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม47618
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA38596
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA42876
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.351499
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2147220
โครโมโซมโครโมโซม24736