บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก89161
ลิพิดลิพิด117163
โปรตีนโปรตีน101404
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์140344
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 77524
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32603
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 55973
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22441
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28172
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29913
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40619
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30214
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์36712
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9299
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27493
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ163747
ฟีโรโมนฟีโรโมน10315
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20035
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5711
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619688
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510913
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4227005
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321870
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251835
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116735
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์66664
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429584
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36718
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319816
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35064
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 84446
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28062
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 73543
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต48639
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.229160
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 46317
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21477
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 156028
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA92529
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม42905
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)60152
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม36539
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 211171
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58132
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44409
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35944
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36813
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348547
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2139546
โครโมโซมโครโมโซม23113