บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก72433
ลิพิดลิพิด96821
โปรตีนโปรตีน85834
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์116137
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 64253
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง30817
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 44157
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด21527
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว25796
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง27468
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง36614
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์25426
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์31654
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8476
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ25351
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ129452
ฟีโรโมนฟีโรโมน9083
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน17170
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ4614
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.617718
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.59705
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4205934
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.318752
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.245102
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.115436
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์52606
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.424298
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 29651
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.317332
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร24609
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 70586
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 24814
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 56867
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต39214
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.222093
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 37028
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม17862
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 119628
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA76718
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม32346
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)48843
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม29202
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 192881
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)45419
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม39061
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA28815
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA28667
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.343250
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2114193
โครโมโซมโครโมโซม20628