บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด21427
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต151601
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 77493
พอลิเมอร์พอลิเมอร์250219
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม132724
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน40386
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์89627
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20350
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19245
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ64945
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน91296
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน46546
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน102508
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14145
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41769
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส100126
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส83195
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27972
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16915
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส48588
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์34667
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม73417
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ77415
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล42874
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30189
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล47788
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี64157
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี146118
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 82623
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย133468
สารละลายสารละลาย141664
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม113962
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26444
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี90065
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22779
มวลอะตอมมวลอะตอม171550
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน130278
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14023
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่96591
พันธะโลหะพันธะโลหะ51772
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์234395
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก134167
ตารางธาตุตารางธาตุ240732
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม238001