บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20901
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต147709
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 75383
พอลิเมอร์พอลิเมอร์243738
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม129629
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39040
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์86949
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19911
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18964
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ62247
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน88150
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45181
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน97949
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13690
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41127
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส98309
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82092
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27279
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16637
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47497
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33456
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม67156
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ71640
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล39728
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29061
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล45651
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี62323
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี141077
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 80039
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย126721
สารละลายสารละลาย132829
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม110689
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25913
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี86427
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22075
มวลอะตอมมวลอะตอม163745
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน122229
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13790
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่92305
พันธะโลหะพันธะโลหะ49435
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์223674
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก128886
ตารางธาตุตารางธาตุ233697
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม227666