บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด19928
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต144716
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 74354
พอลิเมอร์พอลิเมอร์239641
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม127124
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน38246
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์85335
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19562
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18675
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ61050
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน85675
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน43472
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน91358
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13194
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์40421
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส96710
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส81128
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย26605
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16391
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส46812
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32939
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม66055
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ70428
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล38527
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล28424
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล44450
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี60383
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี133719
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 76344
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย123421
สารละลายสารละลาย128488
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม108802
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25467
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี84641
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ21280
มวลอะตอมมวลอะตอม154028
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน117524
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13607
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่89105
พันธะโลหะพันธะโลหะ48315
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์218969
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก126489
ตารางธาตุตารางธาตุ229660
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม213226