บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด14129
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต117059
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 57187
พอลิเมอร์พอลิเมอร์186293
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม103701
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน32178
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์67307
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17377
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17038
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ49189
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน71771
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน36346
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน71248
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11174
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์32180
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส71702
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส68427
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย20225
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ13783
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส38114
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์26374
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม48568
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ49233
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล28783
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล23256
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล35867
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี53210
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี111013
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 60263
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย97233
สารละลายสารละลาย87908
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม89886
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ21878
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี68409
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ18389
มวลอะตอมมวลอะตอม117622
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน91774
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12311
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่67476
พันธะโลหะพันธะโลหะ35854
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์171314
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก100278
ตารางธาตุตารางธาตุ201326
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม171879