บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด14766
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต121185
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 60078
พอลิเมอร์พอลิเมอร์193202
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม107698
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน33040
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์70055
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17743
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17331
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ52157
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน74778
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน38050
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน74738
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11629
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์32994
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส74292
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส70166
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย20975
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14144
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส39752
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์27629
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม53546
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ53923
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล31327
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล24384
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล37727
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี54939
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี116932
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 63415
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย103687
สารละลายสารละลาย96552
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม91756
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ22211
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี70985
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ18851
มวลอะตอมมวลอะตอม125576
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน96577
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12522
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่71517
พันธะโลหะพันธะโลหะ38988
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์183152
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก106563
ตารางธาตุตารางธาตุ210549
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม184000