บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด17736
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต138245
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 69173
พอลิเมอร์พอลิเมอร์223205
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม120753
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน36296
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์80357
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18869
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18196
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ58162
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน82479
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน41666
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน87009
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12587
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์37045
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส88844
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส77957
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย24082
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15521
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส44707
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์31089
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม62751
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ65413
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล36419
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27206
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล42514
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59297
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี130084
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 72293
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย117166
สารละลายสารละลาย120105
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม101780
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24080
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี79878
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20214
มวลอะตอมมวลอะตอม147709
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน110753
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13286
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่83864
พันธะโลหะพันธะโลหะ45587
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์209300
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก121484
ตารางธาตุตารางธาตุ225094
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม207412