บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16324
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต129348
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 64903
พอลิเมอร์พอลิเมอร์208810
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม114026
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34424
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์75348
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18260
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17730
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ55013
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน77748
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39661
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน78823
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12080
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35234
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส82084
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส74730
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย22596
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14771
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส42588
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29167
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม57747
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ59433
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33822
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25538
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล39371
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี56469
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี121543
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 67155
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย109909
สารละลายสารละลาย107905
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม97479
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23394
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี75732
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19591
มวลอะตอมมวลอะตอม132895
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน102827
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12982
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่76489
พันธะโลหะพันธะโลหะ42333
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์198497
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก115218
ตารางธาตุตารางธาตุ217164
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม192519