บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด22262
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต156466
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 81044
พอลิเมอร์พอลิเมอร์262842
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม136447
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน41873
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์92917
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ20917
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19638
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ67156
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน93923
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน47487
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน106157
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์14527
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์43544
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส105131
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส85428
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย29179
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ17394
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส50057
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์36166
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม78202
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ82704
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล44551
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล30962
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล49233
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี65221
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี149595
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 85556
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย139307
สารละลายสารละลาย149171
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม117373
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ26892
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี95416
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ23267
มวลอะตอมมวลอะตอม177902
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน136443
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ14267
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่100812
พันธะโลหะพันธะโลหะ54969
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์255197
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก141913
ตารางธาตุตารางธาตุ245316
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม244556