การแก้ปัญหาด้วย Dynamic Programming

ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การแก้ปัญหาด้วย Dynamic Programming

Fibonacci Series

Knapsack Problem

Memory Function