HRD...ตอนที่ 3: ขอบเขตงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

ขอบเขตงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

 

 

 

โดยปกติทุกองค์การจะต้องมีทรัพยากร  3  ประเภทคือ

 
1.   Physical  Resource 
 
 
ได้แก่เครื่องจักร  อุปกรณ์  ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์  เป็น ทรัพย์สินขององค์การ  แสดงให้เห็นถึงความมั่นคง 
 
แข็งแกร่งขององค์การ เป็นสิ่งที่เห็นจับต้องได้และสามารถวัดความสำเร็จขององค์การได้  เช่น  สำนักงานใหญ่
 
 
2. Financial  Resource
 
 
ได้แก่ เงินสด  สินค้าคงเหลือ   การลงทุน  เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนขององค์การ มีความสำคัญต่อองค์การ
 
เพราะเป็นปัจจัยทำให้องค์การตอบสนองโอกาสที่จะเติบโตขยายตัวได้  สามารถคำนวณได้จาก ทรัพย์สินลบด้วยหนี้
 
สินขององค์การ เป็นปัจจัยที่นักลงทุนประเมินสภาพการเงินขององค์การ
 

3.  Human  Resource

 

คนที่องค์การจ้าง   การวัดมูลค่าทำได้ยาก  ผู้บริหารมักมองข้ามความสำคัญเพราะสะท้อนความมั่งคั่งของ

องค์กรได้ยาก  เป็นสิ่งที่ไม่เสื่อมค่าเหมือนทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรมนุษย์สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าสุทธิองค์การ

เหมือนทรัพยากรทางการเงิน  สำคัญเท่าการเงิน ฝ่ายบริหารวัดค่าของทรัพยากรมนุษย์ได้ 

 

ก.  การหาต้นทุนในการหาคนแทน เช่น ต้นทุนคัดเลือก จ้าง  วางตำแหน่ง  การฝึกหัด  อบรม

ข.   ฝ่ายบริหารประเมินมูลค่าจาก  การวัดความรู้  ความสามารถ  ความชำนาญ  ทัศนคติของสมาชิก

องค์การ  พนักงานที่ฝึกฝนชำนาญจะสะท้อนผลิตผล  ประสิทธิภาพการทำงาน  ทัศนคติต่องานและองค์การ

องค์การมักไม่เอาทรัพยากรมนุษย์เป็นสินทรัพย์ขององค์การ  หลายบริษัทละเลยความสำคัญของการให้ความรู้ 

ฝึกหัด  พัฒนา  ความชำนาญ  โดยแท้จริงแล้ว  ทุกองค์การไม่ว่าทางธุรกิจ  ราชการ บริการได้ใช้ทรัพยากรเหล่านี้

อย่างถึงที่สุดเพื่อการแข่งขัน

 

ขอบเขตงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD.) ในองค์การมีเป้าหมาย 3 ประการคือ

 

1.      Create the system             งานสร้างระบบ

2.      Maintain the system          บำรุงรักษาระบบ

3.      mprove  the system          ปรับปรุงระบบ

 

         ผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานในหน้าที่  HRD.ในองค์การจะต้องเตรียมความรู้ในทางวิชาการในแต่ละสาขาให้พร้อม

เช่น  ผู้ทำงานใน Information System  จะแตกต่างจากผู้ทำงานใน  Organization  Development  ในใจกลางของ

วงกลมประกอบด้วยเป้าหมายหลัก  3  ประการคือ  สร้าง   รักษา  และ ปรับปรุงระบบ  โดยที่เป้าหมายแต่ละส่วนจะ

ทำให้บรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อได้ทำหน้าที่ตามวงกลมรอบนอกแต่ละส่วนให้บรรลุผลในการทำให้ระบบขององค์การทำ

หน้าที่นั้น  ยกตัวอย่าง  เช่น จะต้องมีการระบุและจ้างพนักงาน (มักเรียกการคัดเลือกและบรรจุเป็น Staff)  ระบบจะมี

การบำรุงรักษาด้วยการให้เงินเดือน หรือบำรุงสุขภาพ  (อยู่ในขอบเขตงาน Compensation and Benefits)

 

ในส่วนของ  Improving the System มีการอบรมบุคลากร เรียก Individual Development   จะเห็นได้ว่า 

ขอบข่ายงาน  H.R.D.  ในแต่ละส่วนมีภาระหน้าที่ที่สำคัญที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่า  องค์การจะอยู่ในสภาพที่ทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขอบเขตงานหลัก  3  ประการ

 

1.Creating The System

 

เป็นส่วนที่ให้ความสำคัญกับตัวองค์การเอง  เช่น การ designed, structure, และ implemented   กิจกรรม

ของงาน  เช่น  Organization and Job design  ในทางทฤษฎีจะเป็นงานที่มาก่อนงานอื่นๆ เนื่องจากมันเป็นไปไม่

ได้ที่องค์การจะทำงานโดยปราศจากระบบในตัว   ในความเป็นจริงงาน (job) จะต้องถูกกำหนดให้กับบุคคลที่สามารถ

จะทำให้สำเร็จ  การ Planning & Selection and  Staffing  มุ่งสู่การจัดบุคคลเหมาะสมกับงานและองค์การและ

ดึงดูดผู้คนให้สนใจองค์การ   งานที่กล่าวมาจะสร้างพื้นฐานทั่วไปให้กับส่วน  Creating the System

 

 

Creating the System

 

รูปที่ 1 ขอบข่ายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ

 

 

 

2. Maintaining  The System

 

เมื่อระบบถูกสร้างขึ้นมาและมี staff แล้ว ก้าวต่อไปคือ  ทำให้ระบบเดินงานได้เป็นส่วนที่มุ่งให้บริการแก่

ทรัพยากรมนุษย์ภายหลังที่องค์การได้ก้าวไป  นโยบายและ ยุทธศาสตร์ ได้รับการจัดตั้งขึ้น  ส่วนต่างๆ ทั้ง 4

(Compensation and Benefits, Employee Assistance, Information System, Labor Relation)  ต่างมุ่งสร้างการ

ปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นและสร้างฐานให้กับ  Maintain the System  เป็นส่วนสำคัญที่สุดถ้าบริษัทต้องการประสิทธิภาพใน

การบรรลุวัตถุประสงค์

    

3. Improving The System

 

มีเป้าหมายหลัก  3  ประการเพื่อมุ่งปรับปรุงการผลิตทั้งส่วนของบุคคล  และองค์การ  รวมถึงคุณภาพการ

ประกอบการ  เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายองค์การและประสิทธิผลขององค์การโดยไม่ต้องทิ้งเป้าหมายส่วนบุคคล  ส่วนที่

เรียกว่า  Individual  Development, Career Development, Organization Development นี้มีเป้าหมายเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพการทำงานและวิถีชีวิตการทำงาน   สร้างพื้นฐานให้กับ Improving the System เป้าหมายของ

Improving the System  คือ

 

1.      มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์การ

2.      ระบุและคัดเลือกบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อบรรจุในตำแหน่ง

3.      มุ่งฝึกคนที่มีตำแหน่งในองค์การให้มีทักษะมากขึ้น

 

เป้าหมายทั้ง  3  นี้จะทำให้ H.R.D  บรรลุเป้าหมายของการปรับปรุงระบบ

 

 

 

 

แหล่งที่มา:  โดยผศ.ดร.บุญยง  ชื่นสุวิมล