การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

การนำความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์

                 มีการนำความรู้เรื่องไฟฟ้าสถิตไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ดังตัวอย่างเครื่องใช้ต่อไปนี้

              เครื่องถ่ายเอกสาร  
              เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์ถ่ายสำเนาสิ่งพิมพ์ที่เป็นอักษรหรือภาพลายเส้นหลักการทำงานที่สำคัญคือ แผ่นฟิล์มที่ฉาบด้วยวัสดุตัวนำ ที่มีคุณสมบัติเป็นตัวนำเมื่อถูกแสงและเป็นฉนวนเมื่อไม่ได้ถูกแสง เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน แผ่นฟิล์มจะถูกทำให้มีประจุไฟฟ้าบวกทั่วทั้งแผ่นดังรูป 15.47 ก ต่อจากนั้นจะส่องแสงไปที่สิ่งพิมพ์ให้สะท้อนผ่านเลนส์ไปกระทบแผ่นฟิล์ม บริเวณที่เป็นสีขาวบนสิ่งพิมพ์จะให้แสงทะลุผ่านออกมากระทบแผ่นฟิล์ม ทำให้บริเวณที่ถูกแสงเป็นตัวนำ เป็นผลให้บริเวณนั้นมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า ส่วนตัวอักษรหรือภาพลายเส้นบนสิ่งพิมพ์ที่เป็นสีดำจะดูดกลืนแสงจึงไม่ให้แสงผ่านออกมากระทบแผ่นฟิล์มทำให้บริเวณที่ไม่ถูกแสงบนแผ่นฟิล์มคงยังมีประจุไฟฟ้าบวกอยู่ ดังรูป 15.47 ข

 
รูป 15.47 องค์ประกอบของเครื่องถ่ายเอกสาร

                 เมื่อพ่นผงหมึกที่มีประจุไฟฟ้าลบไปที่แผ่นฟิล์มนี้ผงหมึกจะไปเกาะเฉพาะบริเวณที่มีประจุบวกเท่านั้น เพราะเป็นบริเวณที่เกิดจากส่วนที่เป็นตัวอักษรหรือภาพลายเส้นดังรูป  15.47 ค  ส่วนบริเวณอื่นที่ไม่มีประจุไฟฟ้าก็จะไม่มีผงหมึกเกาะ ทำให้เห็นเป็นภาพของต้นฉบับบนแผ่นฟิล์ม และเมื่อกดแผ่นกระดาษประจุบวกลงบนแผ่นฟิล์มที่มีผงหมึกก็จะได้ภาพสำเนาปรากฏบนแผ่นกระดาษ ดังรูป  15.47  ง  นำกระดาษนี้ไปอบความร้อนเพื่อให้ผงหมึกติดแน่นก็จะได้ภาพสำเนาบนแผ่นกระดาษที่ชัดเจนและถาวร 

                เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศ  
                เครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กำจัดอนุภาคออกจากแก๊สเผาไหม้หรือจากอากาศร้อนที่มีอนุภาคแขวนลอยอยู่ แผนภาพแสดงส่วนประกอบของเครื่องมือ  เป็นดังรูป 15.48


 
รูป 15.48 แผนภาพของเครื่องกำจัดฝุ่นหรือเครื่องฟอกอากาศ

              เมื่อใช้ความต่างศักย์สูงจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงต่อกับแกนกลางและท่อโลหะ โดยต่อขั้วลบเข้ากับแกนกลาง และขั้วบวกเข้ากับท่อ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าความเข้มสูงมากพอที่จะทำให้อนุภาคซึ่งมีในอากาศสกปรกเมื่อผ่านเข้าไปในท่อรับอิเล็กตรอนจากแกนกลาง แล้วกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุลบจะถูกดึงดูดเข้าไปเกาะที่ท่อบวก และท่อจะถูกทำให้สั่นเป็นจังหวะเพื่อให้อนุภาคที่เกาะสะสมบนท่อร่วงหล่นไปเก็บรวบรวมไว้ทางตอนล่างของท่อ แล้วถูกปล่อยให้ออกทางช่องฝุ่นออก ส่วนอากาศหรือแก๊สที่ผ่านท่อไปจะกลายเป็นอากาศหรือแก๊สที่สะอาด หลังจากนั้นก็จะถูกปล่อยให้ออกทางท่ออากาศสะอาดที่อยู่ทางตอนบนของท่อ ดังรูป 15.48

                 เครื่องพ่นสี
                 เครื่องพ่นสีเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับพ่นผงหรือละอองสี เพื่อให้สีเกาะติดชิ้นงานได้ดีกว่าการพ่นแบบธรรมดามีลักษณะดังรูป 15.49 ใช้หลักการทำผงหรือละอองสีกลายเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าขณะผงถูกพ่นออกจากเครื่องพ่น มีผลให้ผงหรือละอองสีที่มีประจุไฟฟ้านั้นมีแรงดึงดูดกับผิวชิ้นงานและจะเกาะติดชิ้นงานนั้นได้ดี

 
รูป 15.48 อุปกรณ์ที่ใช้พ่นละอองสี 


               นอกจากนี้ กรณีชิ้นงานที่เป็นโลหะหากมีการต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูงๆ จะทำให้ชิ้นงานที่เป็นโลหะมีประจุตรงข้ามกับผงหรือละอองสี ก็จะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดทำให้ผงหรือละอองสียึดเคลือบผิวชิ้นงานดียิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ประหยัดผงสีด้วย เพราะละอองสีไม่ฟุ้งกระจายมาก

 

                ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ  
                หลักการของไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุคือ ประกอบด้วยแผ่นโลหะ 2 แผ่นที่ขนานกัน แผ่นหนึ่งทำหน้าที่เป็นไดอะแฟรมรับคลื่นเสียง ส่วนแผ่นที่สองยึดติดกับฐาน โดยแผ่นที่รับคลื่นเสียงจะบางมากเมื่อมีคลื่นเสียงมากระทบ มันจะสั่นตามความถี่และกำลังของคลื่น ผลจากการสั่นของแผ่นบางนี้ จะทำให้ความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง เมื่อต่อไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้อนุกรมกับตัวต้านทาน ดังรูป 15.50 ความต่างศักย์คร่อมไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงตามความถี่ของคลื่นเสียง เป็นผลให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า

 
รูป 15.50 หลักการของไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุ  

               จากหลักการที่กล่าวมาแล้ว เราสามารถทำไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุนี้ไปใช้งานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรี เสียงร้องเพลง เสียงพูด ฯลฯ โดยให้เสียงที่ชัดเจน จึงนิยมใช้ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุกันทั่วไป ไมโครโฟนประเภทนี้มี 2 แบบ คือ แบบใช้งานในสถานีจะมีราคาแพงมาก กับแบบที่ใช้งานในวิทยุเทปกระเป๋าหิ้วซึ่งมีราคาถูกมาก หลักการทำงานจะเป็นเช่นเดียวกัน แต่จะแตกต่างในรายละเอียดของการสร้าง

 
รูป 15.51 ไมโครโฟนแบบตัวเก็บประจุที่วิทยุเทปกระเป๋าหิ้ว

                การทดลองและกิจกรรม
               กิจกรรม 15.1 ชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและชนิดของประจุไฟฟ้า  
               จุดประสงค์
   เพื่อศึกษาชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าและชนิดของประจุไฟฟ้า
               วิธีทำ   นำปลายหนึ่งของเส้นด้ายผูกโยงกับแผ่นพีวีซี ดังรูป 15.52 แล้วนำอีกปลายหนึ่งของเส้นด้ายผูกกับแขนขาตั้ง จัดให้เส้นด้ายห้อยในแนวดิ่ง และให้แผ่นพีวีซีวางตัวในแนวระดับ จับปลายข้างหนึ่งของแผ่นพีวีซีวางตัวในแนวระดับ จับปลายข้างหนึ่งของแผ่นพีวีซีนี้ถูด้วยผ้าสักหลาดเพื่อให้มีประจุ แล้วปล่อยให้แผ่นพีวีซีวางตัวในแนวระดับดังเดิม นำแผ่นพีวีซีอีกแผ่นหนึ่งที่ถูปลายข้างหนึ่งด้วยผ้าสักหลาดจนมีประจุ แล้วนำไปใกล้ปลายที่มีประจุของแผ่นพีวีซีที่แขวนอยู่ ดังรูป 15.52 สังเกตการเบนของแผ่นพีวีซีที่แขวนอยู่

 
รูป 15.52 การนำปลายแผ่นพีวีซีที่ถูด้วยผ้าสักหลาดเข้าใกล้ปลายของแผ่นพีวีซีที่มีประจุแขวนอยู่

                  ทำการทดลองดังเดิม โดยเปลี่ยนแผ่นพีวีซีที่แขวนกับเส้นด้ายเป็นแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุ แล้วนำแผ่นเปอร์สเปกซ์อีกอันหนึ่งที่มีประจุมาเข้าใกล้ สังเกตการณ์เบนของแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่แขวนอยู่ หลังจากนั้น ทำการทดลองสลับชนิดของแผ่นที่แขวนเป็นแผ่นพีวีซีแล้วทำให้มีประจุ แต่ใช้แผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุ สังเกตผลที่เกิดขึ้น

                กิจกรรม 15.2 การให้ประจุโดยการเหนี่ยวนำพร้อมกับต่อสายดิน
               จุดประสงค์   เพื่อศึกษาวิธีการทำให้วัตถุมีประจุโดยการเหนี่ยวนำ       
               วิธีทำ  นำแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุเข้าใกล้จานโลหะ แล้วดึงออกห่าง สังเกตการณ์กางของแผ่นโลหะบาง ต่อไปนำแผ่นเปอร์สเปกซ์ที่มีประจุเข้าใกล้ด้านหนึ่งของจานโลหะอีก แล้วใช้นิ้วแตะจานโลหะที่ด้านตรงกันข้าม แล้วยกนิ้วออก หลังจากนั้นนำแผ่นเปอร์สเปกซ์ออกห่างจากจานโลหะสังเกตการณ์กางของแผ่นโลหะบาง การทดลองนี้อาจใช้สายไฟที่ปลายหนึ่งต่อโยงกับตัวนำที่ฝังใต้พื้นดินชื้นๆ แล้วนำอีกปลายหนึ่งมาแตะกับจานโลหะแทนการใช้นิ้วแตะก็ได้


              โจทย์แบบฝึกหัดบทที่ 15
              คำถาม
1. A  B  C  เป็นแผ่นวัตถุสามชนิดที่ทำให้มีประจุโดยการถูซึ่งได้ผลดังนี้
A และ  B ดูดกัน, A และ  C  ผลักกัน ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
         1)  A และ C มีประจุบวก แต่ B มีประจุลบ 2)  A และ B มีประจุลบ  แต่  C  มีประจุบวก
         3)  A และ C มีประจุลบ แต่ B มีประจุบวก 4)  B และ C มีประจุลบ แต่ A มีประจุบวก
2. นำเม็ดโฟมที่เป็นทรงกลมเล็กๆ และฉาบด้วยโลหะหรือสารที่เป็นตัวนำไปแขวนด้วยด้ายให้ห้อยอยู่ในแนวดิ่ง โดยผิวของทรงกลมเล็กๆ นั้น สัมผัสกับแท่งวัตถุ A ที่วางบนฝาขวดพลาสติก แล้วนำแท่งวัตถุที่มีประจุไฟฟ้ามาแตะอีกปลายหนึ่งของแท่งวัตถุ A ดังรูป ทรงกลมจะวางตัวอย่างไร  ถ้า
ก.  วัตถุ A เป็นตัวนำ ข.  วัตถุ A  เป็นฉนวน


 
รูปสำหรับคำถามข้อ 2

3.     ถ้านำวัตถุที่มีประจุบวกไปเหนี่ยวนำเพื่อทำให้อิเล็กโทรสโคปซึ่งเดิมเป็นกลางทางไฟฟ้ามีประจุแล้วนำวัตถุ A เข้าใกล้
ปรากฏว่าแผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปกางเพิ่มขึ้นทันที ประจุไฟฟ้ที่ตำแหน่ง 1, 2, 3 และ 4 เป็นประจุชนิดใด


 
รูปสำหรับคำถามข้อ 3
 

 
รูปสำหรับคำถามข้อ 4

4. เมื่อนำวัตถุที่มีประจุลบเข้าใกล้ทางซ้ายของโลหะทรงกลมสองลูกอันที่เป็นกลาง ซึ่งวางสัมผัสกันแล้วแยกทรงกลมทั้ง
สองออกจากกัน ทรงกลมทางซ้ายและทางขวามือจะมีประจุชนิดใด
5. เมื่อนำวัตถุที่มีประจุบวกเข้ามาใกล้ลูกพิทที่เป็นกลาง จงอธิบายลักษณะการเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
6. ถ้านำวัตถุที่มีประจุบวกเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคปที่เป็นกลาง ผลจะเป็นอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
7. เมื่อใช้มือถูลูกโป่งที่เป่าแล้วผูกปากลูกโป่งไว้ จากนั้นนำลูกโป่งเข้าใกล้เศษกระดาษชิ้นเล็กๆ หรือเม็ดโฟม ผลจะเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
8.     เมื่อถูลูกโป่งแล้วไปแตะกับกำแพง ลูกโป่งจะติดอยู่กับกำแพงได้ เป็นเพราะเหตุใด
9.     ตัวนำทรงกลม A และ B มีขนาดเท่ากัน A มีประจุ  +2Q  B มีประจุ -Q โยง A และ B เข้าด้วยกันด้วยลวดขนาดเล็ก
มาก แล้วเอาลวดออก ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
         1)   A  มีประจุเท่ากับ \displaystyle\frac{1}{2} เท่าของประจุเดิม
         2)   อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จาก A ไป  B
         3)   B มีประจุขนาดเท่ากับ  เท่าของเดิม\displaystyle\frac{1}{2}
10.   ประจุ +Q เคลื่อนที่จากแผ่นโลหะขนานที่มีศักย์ไฟฟ้าบวก ไปยังแผ่นโลหะที่มีศักย์ไฟฟ้าลบ ตามแนวเส้นตรง ถ้าเขียน
กราฟระหว่างแรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ +Q กับระยะทางที่ประจุ +Q เคลื่อนที่ได้จะได้กราฟลักษณะอย่างไร
11.ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ\displaystyle\mathord{\buildrel{\lower3pt\hbox{$\scriptscriptstyle\rightharpoonup$}}\overE} ดังรูป  ข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดถูกต้อง
         1)   สนามไฟฟ้าที่จุด A B และ C มีขนาดเท่ากัน
         2)  แรงเนื่องจากสนามไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ +q, -q, -q เมื่อประจุอยู่ที่ตำแหน่ง A, B, และ C ตามลำดับ มีขนาด
เท่ากัน
         3)  ศักย์ไฟฟ้าที่ A มากกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ B และ ศักย์ไฟฟ้าที่ B มากกว่าศักย์ไฟฟ้าที่ C


 รูปสำหรับคำถามข้อ 11

12.  ข้อความต่อไปนี้ ข้อความใดถูกต้อง
         1)   เส้นสนามไฟฟ้า คือเส้นที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุไฟฟ้าที่ตำแหน่งต่างๆ ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้า
         2) เมื่อให้ประจุไฟฟ้าจำนวนเท่ากัน บนตัวนำทรงกลมขนาดต่างกัน ตัวนำทรงกลมขนาดเล็กจะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าตัวนำทรงกลมขนาดใหญ่
         3)  อัตราส่วนระหว่างศักย์ไฟฟ้าบนตัวนำทรงกลมกับประจุไฟฟ้า เท่ากับความจุของตัวนำ

        ปัญหา
1.  ลูกพิทลูกหนึ่งสูญเสียอิเล็กตรอนไป \displaystyle 1.0x10^4 ตัว ลูกพิทนี้มีประจุไฟฟ้าเท่าใด
2.  จุดประจุ 2 ไมโครคูลอมบ์ 3 จุดประจุ วางเรียงกันเป็นแนวเส้นตรงห่างกันช่วงละ 30 เซนติเมตร จงหาขนาดและทิศของแรงที่
      กระทำต่อจุดประจุตรงจุดกึ่งกลาง เมื่อ
      ก. จุดประจุทั้งสามเป็นชนิดบวก
      ข. จุดประจุที่ปลายทั้งสองข้างเป็นชนิดบวก และที่ตรงจุดกึ่งกลางเป็นชนิดลบ
      ค. จุดประจุที่ปลายข้างหนึ่งเป็นชนิดลบและตรงจุดกึ่งกลางกับปลายอีกข้างหนึ่งเป็นชนิดบวก
3. ที่แต่ละมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวด้านละ 0.2 เมตร มีจุดประจุขนาด \displaystyle 1.0x10^{ - 8} คูลอมบ์ จงหาขนาดของแรงที่กระทำต่อจุดประจุแต่ละจุดประจุ
4.  ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก มีด้านประกอบมุมฉากยาวด้านละ a ดังรูป ถ้าที่จุด A , B และ C  มีประจุไฟฟ้า +q,  \displaystyle + \frac{q}{2}  และ -q       ตามลำดับ  ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่ B มีค่าเท่าใด


 รูปสำหรับปัญหาข้อ 4

5.  นำแผ่นพีวีซีที่มีประจุเข้าใกล้ลูกพิทสองลูกที่แขวนอยู่ โดยผิวของลูกพิททั้งสองสัมผัสกันต่อมาแยกลูกพิททั้งสองออกจากกัน
เป็นระยะห่าง 10.0 เซนติเมตร แล้วดึงแผ่นพีวีซีออก ปรากฏว่า ลูกพิททั้งสองดึงดูดกันด้วยแรง \displaystyle 9x10^{ -1} นิวตัน มีอิเล็กตรอนจำนวนเท่าใดที่เคลื่อนที่จากลูกพิทลูกหนึ่งไปยังลูกพิทอีกลูกหนึ่ง (อิเล็กตรอนมีประจุ \displaystyle -1.6x10^{ - 19}      คูลอมบ์)
6.  เมื่อวางลูกพิทที่มีประจุห่างกัน 10.0 เซนติเมตร ปรากฏว่ามีแรงกระทำต่อกัน \displaystyle 1.0x10^{ - 6} นิวตัน ถ้าวางลูกพิททั้งสองห่างกัน 2.0 เซนติเมตร มีขนาดของสนามไฟฟ้าเป็น 1.0 x 105 นิวตันต่อคูลอมบ์ จงหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่ห่างจากจุดนี้ 1.0 เซนติเมตร
7.  ที่ตำแหน่งซึ่งห่างจากจุดหนึ่งเป็นระยะ 2.0 เซนติเมตร มีขนาดของสนามไฟฟ้าเป็น \displaystyle 1.0x10^5 นิวตันต่อคูลอมบ์ จงหาขนาดของสนามไฟฟ้าที่ห่างจากจุดนี้ 1.0 เซนติเมตร
8.  สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ \displaystyle \mathord{\buildrel{\lower3pt\hbox{$\scriptscriptstyle\rightharpoonup$}}\over E} มีขนาด  \displaystyle 1.0x10^4 นิวตันต่อคูลอมบ์ มีทิศลงตามแนวดิ่ง กระทำกับลูกพิท มวล 0.02 กรัม พบว่าลูกพิทเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง 2 เมตรต่อวินาที2 ลูกพิทมีประจุชนิดใดและมีประจุกี่คูลอมบ์
9.  จุดประจุ \displaystyle +4x10^{ - 8}คูลอมบ์ และ \displaystyle +9x10^{ - 8}คูลอมบ์ อยู่ห่างกัน 0.5 เมตร จงหาตำแหน่งตามแนวเส้นตรงระหว่างจุดประจุทั้งสองที่มีสนามไฟฟ้าเป็นศูนย์
10.  แผ่นตัวนำขนานห่างกัน 10 เซนติเมตร มีความต่างศักย์ 30 โวลต์ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอตามแนวดิ่ง เมื่อนำลูก       
พิทมวล 0.60 กรัม และมีประจุ \displaystyle 20x10^{ - 6}คูลอมบ์ มาแขวนด้วยด้ายเบาที่ยาว 5 เซนติเมตร โดยปลายหนึ่งผูกติดอยู่กับแผ่นโลหะแผ่นบน แรงดึงในเส้นด้ายจะมีค่าเท่าใด และถ้าเส้นด้ายขาด ลูกพิทจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าใด

 
รูปสำหรับปัญหาข้อ 11

11.  ทรงกลมขนาดเล็ก แขวนอยู่ในแนวดิ่งด้วยเชือกเบาที่เป็นฉนวน เมื่อทรงกลมหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้าที่สม่ำเสมอและอยู่ใน
แนวระดับ ดังรูป ถ้าทรงกลมมีประจุ \displaystyle -2.5x10^{ - 6}คูลอมบ์ และมีมวล 0.015 กรัม จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า
12.  ตำแหน่งซึ่งห่างจากศูนย์กลางของตัวนำทรงกลมรัศมี 5.0 เซนติเมตรที่มีประจุไฟฟ้าเป็นระยะ 70.0 เซนติเมตร มีสนามไฟฟ้า เท่ากับ 3500 นิวตันต่อคูลอมบ์ และสนามมีทิศเข้าหาศูนย์กลางของทรงกลม
       ก.  ประจุบนผิวทรงกลมเป็นประจุชนิดใด
       ข.  ถ้านำประจุ \displaystyle 10^{ - 6}คูลอมบ์ ไปวางที่ตำแหน่งซึ่งห่างจากศูนย์กลางของทรงกลมเป็นระยะ 30.0 เซนติเมตร แรงที่กระทำต่อ ประจุนี้เป็นเท่าใด
        ค.  ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งซึ่งห่างจากศูนย์กลางของทรงกลม 20.0 เซนติเมตร มีค่าเท่าใด
        ง.   ถ้านำประจุ \displaystyle -2x10^{ - 6}คูลอมบ์ มาไว้ที่ตำแหน่งในข้อ ค. พลังงานศักย์ของประจุนี้เป็นเท่าใด
        จ.   ถ้านำประจุ \displaystyle -2x10^{ - 6}คูลอมบ์ มาไว้ที่ตำแหน่งในข้อ ค. พลังงานศักย์ของประจุนี้เป็นเท่าใด
13.  ในการเกิดฟ้าผ่าครั้งหนึ่ง มีประจุถ่ายโอนระหว่างเมฆและพื้นดิน 40 คูลอมบ์ และความต่างศักย์ระหว่างเมฆกับพื้นดินมีค่า  
\displaystyle 8x10^6โวลต์ จงหาพลังงานที่เกิดขึ้นเนื่องจากฟ้าผ่านี้ ถ้าความต่างศักย์ระหว่างเมฆกับพื้นดินมีค่าคงเดิม
14.  มีแผ่นโลหะสองแผ่นที่ขนานกันและอยู่ห่างกัน 3 มิลลิเมตร ถ้าความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองเท่ากับ 90 โวลต์
สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะคู่นี้มีค่าเท่าใด
15.  ในการนำประจุ \displaystyle 5.0x10^{ - 4}คูลอมบ์ จากระยะอนันต์ มายังที่จุดหนึ่งในสนามไฟฟ้า ต้องทำงาน \displaystyle 5.0x10^{ - 2}จูล จุดนั้นมีศักย์ไฟฟ้าเท่าใด
16.  ตัวนำทรงกลมลูกหนึ่งมีรัศมีผิวใน 8 เซนติเมตร รัศมีผิวนอก 10 เซนติเมตรและมีประจุไฟฟ้า \displaystyle 1.0x10^{ - 10}       คูลอมบ์
       ก.  สนามไฟฟ้าที่ผิวใน และผิวนอกของทรงกลมเป็นเท่าใด
       ข.  ศักย์ไฟฟ้าภายในทรงกลมเป็นเท่าใด
17.  จุดประจุ \displaystyle +4x10^{ - 8}คูลอมบ์ และ \displaystyle -9x10^{ - 8}คูลอมบ์ อยู่ห่างกัน 0.5 เมตร จงหาตำแหน่งบนแนวเส้นตรงที่ผ่านจุดประจุทั้งสองและมี
        ก.  สนามไฟฟ้าเป็นศูนย์
        ข.  ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์      
18.  ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ ดังรูป ถ้าเลื่อนประจุฟ้า +10 ไมโครคูลอมบ์ จากระยะอนันต์มาที่ A   และ B ต้องทาน 100 จูล และ 60 จูล ตามลำดับ ถ้าจุด A และ B อยู่ห่างกัน 0.5 เมตร สนามไฟฟ้ามีค่าเท่าใด


รูปสำหรับปัญหาข้อ 18 


 รูปสำหรับปัญหาข้อ 19

19.  จากรูป\displaystyle \mathord{\buildrel{\lower3pt\hbox{$\scriptscriptstyle\rightharpoonup$}}\over E} คือสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอมีขนาด \displaystyle 4x10^4โวลต์ต่อเมตร มีทิศดังรูป AB และ BC เท่ากับ 10 และ 5 เซนติเมตร ตามลำดับ จงหางานที่ทำในการเลื่อนประจุ \displaystyle 10^{ - 6}คูลอมบ์จาก A ไป C
20.  จงหางานที่ทำในการนำจุดประจุ +Q  3 จุดประจุจากระยะอนันต์มาไว้ที่ตำแหน่ง A B C ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ABC ซึ่งแต่ละด้านยาว a
21.  แผ่นตัวนำขนานที่อยู่ห่างกัน 0.2 เซนติเมตร ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอตามแนวดิ่ง ถ้าต้องการให้อิเล็กตรอนที่มีมวล
\displaystyle 9.1x10^{ - 31}กิโลกรัม และประจุ \displaystyle -1.6x10^{ - 19}คูลอมบ์ ลอยอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำขนานนี้ ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นตัวนำขนานต้องเป็นเท่าใด
22.  แผ่นโลหะขนานสองแผ่น วางห่างกันเป็นระยะ x แต่ละแผ่นมีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกัน อนุภาคมวล m ที่มีประจุไฟฟ้า q
หลุดออกจากแผ่นลบและเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a ไปยังแผ่นบวก แผ่นโลหะทั้งสองมีความต่างศักย์เท่าใด
23.  อนุภาคมีประจุไฟฟ้า \displaystyle 1.0x10^{ - 5}คูลอมบ์ เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 50 โวลต์ต่อเมตร เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 1 เมตร ในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้า อนุภาคนี้มีพลังงานจลน์เท่าใด
24.อิเล็กตรอนตัวหนึ่งมีความเร็วต้น \displaystyle 10^3 เมตรต่อวินาที เคลื่อนที่ในแนวตรงเข้าหาอนุภาคที่มีประจุเท่ากับอิเล็กตรอนที่อยู่นิ่งและอยู่ห่างออกไป 2 เมตร อิเล็กตรอนตัวแรกจะเคลื่อนที่เข้าใกล้อนุภาคที่หยุดนิ่งได้มากที่สุดเท่าใด ก่อนที่จะหยุดและกลับทิศการเคลื่อนที่
25.  กำหนดให้อิเล็กตรอนมีมวล \displaystyle -9.1x10^{ - 31}กิโลกรัม และประจุ \displaystyle -1.6x10^{ - 19}คูลอมบ์ ทรงกลมตัวนำ A ที่มีประจุไฟฟ้าบวก และกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างศักย์ไฟฟ้าของทรงกลมตัวนำ A กับระยะทางเป็นดังรูป


รูปสำหรับปัญหาข้อ 25

 ก. สนามไฟฟ้าที่จุดซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทรงกลม 4 เซนติเมตร มีค่าเท่าใด
 ข. ประจุไฟฟ้าบนทรงกลมตัวนำ A มีค่าเท่าใด
 ค. งานในการเคลื่อนประจุ -20 ไมโครคูลอมบ์ จากระยะอนันต์มาที่ศูนย์กลางทรงกลม มีค่าเท่าใด
26.  นำตัวเก็บประจุสองตัวที่มีความจุ 2 ไมโครฟารัด และ 4 ไมโครฟารัด มาต่อกันและต่อกับความต่างศักย์ 120 โวลต์ จงหา
ประจุทั้งหมดและพลังงานทั้งหมดที่สะสมในตัวเก็บประจุเมื่อต่อตัวเก็บประจุ ก. แบบอนุกรมและ ข. แบบขนาน
27.  จงหาจำนวนตัวเก็บประจุที่มีความจุ 140 ไมโครฟารัด ซึ่งเมื่อนำมาต่อขนานกันจะเก็บประจุได้ 1 คูลอมบ์ เมื่อต่อกับความ
ต่างศักย์ 1000 โวลต์
28.  ตัวเก็บประจุสามตัว คือ  \displaystyle C_1 มีความจุ 6 ไมโครฟารัด \displaystyle C_2 มีความจุ 12 ไมโครฟารัด และ
\displaystyle C_3 มีความจุ 8 ไมโครฟารัด เมื่อนำมาต่อกับความต่างศักย์ 100 โวลต์ ดังรูป จงหาประจุ ความต่างศักย์และพลังงานสะสมบนตัวเก็บประจุแต่ละตัว


รูปสำหรับปัญหาข้อ 28