ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 10

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น หัวข้อ : พื้นฐานวิจัย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,100 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

 

วงโคจรของดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นวงกลม

ดาวเคราะห์ทั้งหมดโคจรด้วยอัตราเร็วเดี่ยวกัน

ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่เร็วกว่าและมีปีที่สั้นกว่า

ดวงอาทิตย์ไม่ได้มีการเผาไหม้เหมือนกองไฟ แต่เกิดจากการระเบิดอะตอมฮีเลียม


2 ) 

จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้


                       ก.  เบอร์ดอกแกจมักใช้แสดงถึงความดันของก๊าซในท่อเรือหรือมนหม้อน้ำขนาดเล็ก

                        ข.  มานอมิเตอร์เป็นเครื่องที่ใช้วัดความดัน เป็นท่อรูปตัวยูบรรจุของเหลว ส่วนใหญ่มักจะนิยมของเหลวเป็นน้ำ

                        ค.  แรงดันอากาศคือความดันต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่

                        ง.  ความดันในของเหลวเพิ่มขึ้นตามความลึก

 

ก. และ ข. 

ก. และ ค.

ข. และ ค.

ข. และ ง.

3 ) 

จงวิเคราะห์ข้อความต่อไปนี้

                        ก.  มวลเป็นปริมาณของสารในวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่

                        ข.  มวล 10 กิโลกรม หนัก 9.87 นิวตัน

                        ค.  กฏข้อที่ 1 ของนิวตันกล่าวว่า ทุกๆ มวลจะอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในแนวเส้นตรง นอกจากมีแรงลัพธ์กระทำกับมัน

            ข้อใดผิด 

ก. และ ข.

ก. และ ค.

ข. และ ค.

ก.,ข. และ ค.

4 ) 

ความถ่วงจำเพาะของเหล็กหล่อมีค่าเท่ากับ 7.20 จงหาความหนาแน่นและมวลของเหล็กหล่อปริมาตร 60 ลูกบาศก์เซนติมเตร (ตอบในหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และกิโลกรัม) 

700, 0.24

7,200 , 0.432

7,600 , 0.22

7,800, 0.64

5 ) 

เมื่อเรือดำน้ำดำลงไปที่ลึก 120 เมตร ผิวด้านนอกของเรือถูกความดันสุทธิกระทำด้วยขนาดเท่าใดกำหนดให้ความหนาแน่นของน้ำทะเลมีค่าประมาณ 1.03 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ตอบในหน่วยนิวต้นต่อตารางเมตร) 

3.1 × 105

3.1 × 106

13.1 × 10 5       

13.1 ×  106

6 ) 

การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง เมื่อโลกหมุน แต่ละส่วนของโลกจะมีน้ำขึ้น-น้ำลง 2 ครั้ง และพลังงานสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ การเกิดน้ำขึ้น – น้ำลง เป็นไปตามกฏข้อที่เท่าใดของนิวตัน

 

กฎข้อที่ 1

กฎข้อที่ 2

กฎข้อที่ 3

กฎข้อที่ 1,2 และ 3

7 ) 

จากรูป มีแรง 6 นิวตัน กระทำต่อกล่องมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปยนโต๊ะด้วยความเร็วคงที่


                                    


                      ก.  แรงเสียดทานมีค่า 6 นิวตัน

                        ข.  แรงลัพธ์เป็นศูนย์เมื่อแรงเพิ่มขึ้นเป็น 10 นิวตัน

                        ค.  เมื่อแรงเพิ่มขึ้นเป็น 10 นิวตัน ความเร่งมีค่าเป็น 2 เมตรต่อวินาที2

                        ง.  เมื่อแรงเพิ่มขึ้นเป็น 10 นิวตัน ความเร็วของกล่องจะมีค่าเป็น 2 เมตรต่อวินาทีในเวลา 10 วินาที จากสภาพนี่ง

            ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

ถูก 4 ข้อ 

8 ) 

บันไดอันหนึ่งยาว 3 เมตร และหนัก  200 เมตร มีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ที่ระยะเท่ากับ 120 เซนติเมตร จากตีน   บันใดที่ปลายบนมีน้ำหนัก 50 นิวตันติดอยู่  จงคำนวณหางานที่จำเป็นในการยกบันไดจากตำแหน่งที่วางในแนวนอนบนพื้นให้ตั้งชึ้นในแนวดิ่ง 

100 จูล

150 จูล

240 จูล

390 จูล

9 ) 

จงพิจารณาว่าข้อใดถูกต้องที่สุด 

 

โมเมนตัม = แรง × ความเร็ว

กฏข้อที่ 2 ของิวตัน คือ แรง =  

การดล = โมมนจัมที่เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก่อนระเบิดไม่เท่ากับโมเมนตัมหลังระเบิด

10 ) 

จากรูป คาน AB ยาว 5 เมตร ถ้าออกแรง 200 นิวตัน ผลักระเข็นหนัก 800 นิวตันขึ้นรถสูง 1 มเตรจะมีประสิทธิภาพเท่าใด
 

10%

20%

40%

80%

11 ) 

ข้อสรุปใดถูกต้อง

                        ก.  งานที่ทำเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนไป

                        ข.  พลังงานไม่สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ และไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่หรือถูกทำลายได้

                        ค.  1 วัตต์เป็นอัตราการทำงานของ 1 แคลอรีต่อวิยาที 

ผิด 1 ข้อ 

ผิด 2 ข้อ 

ผิด 3 ข้อ 

คำตอบเป็นอย่างอื่น

12 ) 

ภาพหลังเลนส์มีกำลังขยาย 4 เท่า โดยภาพและวัตถุอยู่ห่างกัน 100 เซนติเมตร เลนส์มีความยาวโฟกัส   เท่าใด  

 

64 เซนติเมตร

48 เซนติเมตร

32 เซนติมเตร

16 เซนติเมตร

13 ) 

ส้อมเสียงอันหนึ่งสั่นที่ความถึ่ 284 ครั้งต่อวินาที  จงคำนวณหาความยาวคลื่นเสี่ยงที่ปล่อยออกมาที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

 

0.02

0.4

1.0

1.22

14 ) 

จากรูป  คลื่นถูกส่งออกไปด้วยเครื่องสั่นที่มีความถี่ 60  รอบต่อวินาทีข้อใดต่อไปนี้ผิด

 

แอมพลิจูดมีค่าเป็น 3 มิลลิเมตร   

คาบเวลามีค่าเป็น 0.017  วินาทีต่อรอบ

ความยาวคลื่นมีค่าเป็น  6  เซนติมเตร

อัตราเร็วมีค่าเป็น  1.2   เมตรต่อวินาที


15 ) 

วงจรไฟฟ้าดังรูป C  เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า A เป็นแอมมิเตอร์  V  เป็นโวลต์มิเตอร์ มีข้อมูลดังนี้                      ก.  ความต้านทานระหว่าง x  และ  y    มีค่าเป็น 0.3  โวลต์

                        ข.  แอมมิเตอร์ A   อ่านค่ากระแสไฟฟ้าเป็น 9 แอมแปร์

                        ค.  กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน 4 โอห์ม มีค่าเป็น 2 แอมแปร์

                        ง.  อัตราของพลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองไปกับตัวต้านทาน 4  โอห์ม มีค่าเป็น 36 วัตต์

            ข้อใดสรุปถูกต้อง 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

ถูก 4  ข้อ 

16 ) 

จากรูป  จงหาผลต่างของความต้านทานรวมเมื่อสวิตช์ k เปิด และปิด k ปิด


                           


 

2.10 Ω

2.08Ω

0.02Ω

0.002Ω


17 ) 

จากรูป จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้                                   

                        ก.  ถ้าขดลวดปฐมภูมิเป็น 50 รอบ ขอลวดทุติยภูมิจะมีจำนวนขดลวด 60 รอบ

                        ข.  แกนเหล็กอ่อนเป็นตัวส่งผ่านเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวดปฐมภูมิไปนังขดลวดทุติยภูมิ ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กคงที

                        ค.  สาเหตุที่ไม่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรง เพราะไฟฟ้ากระแสตรงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแรงแม่เหล็กได้

          


ข้อใดสรุปผิด 

ก. และ ข.

ก. และ ค.

ข. และ ค.

ก.,ข.และ ค.

18 ) 

จงวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้

                        ก.  การนำความร้อน  หมายถึง  ความร้อนที่ส่งผ่านจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่ง

                        ข. การพาความร้อน  หมายถึง ความร้อนที่เคลื่อนที่แต่ไม่ไม่มีพลังงานไป

                        ค.  การแผ่รังสีความร้อน หมานถึง การแผ่รังสีออกไปจากวัตถุ

            ข้อใดถูกต้อง 

ก. และ ข.

ก. และ ค

ข. และ ค.

ก.,ข. และ ค.

19 ) 

ฮีตเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2  กิโลวัตต์ ให้พลังงานแก่กาต้มน้ำทองแดง 0.5 กิโลกรัม  ใส่น้ำไว้จำนวน 1 กิโลกรัม น้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียส กำหนดว่าค่าความจุความร้อนจำเพาะของสารไว้ดังตารางดังนี้


สารค่าความจุความร้อนจำเพาะ(J/kg-°c)น้ำ4,200แอกอฮอล์2,500พาราฟิน2,200น้ำแข็ง2,100อะลูมิเนียม880ทราย800ทองแดง380ปรอท140


                      ก.  น้ำได้รับปริมาณความร้อน  4,200  จูล

                        ข.  ทองแดงได้รับปริมาณความร้อน 1,900 จูล

                        ค.  เวลาที่ใช้น้ำในการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็น  10  องศาเซลเซียส ใช้เวลา 22 นาที

            จงวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

คำตอบเป็นอย่างอื่น

20 ) 

กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลา                        ก.  จากกราฟจุดเดือดของสารอยู่ในช่วง  DE  จุดเดือดมีค่าเป็น  80°C

                        ข.  จุหลอมเหลวของสารคือกราฟช่วง  BC  อุณหภูมิจุหลอมเหลวเป็น -10°C

                        ค.  กราฟในช่วง CD  สารอยู่ในสถานะเป็นก๊าซ

            ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

ถูก 1 ข้อ 

ถูก 2 ข้อ 

ถูก 3 ข้อ 

คำตอบเป็นอย่างอื่น

21 ) 

ปัจจุบันพอลิเมอร์ที่ใช้ทำโฟมได้แก่ชนิดใด

                        ก.  พีวีซี                         ข.  พอลิเอทีลีน               ค.  พอลิสไตรีน               ง.  ก๊าซแพนแทน

                        จ.  พอลิโพรพิลีน            ฉ.  พอลิบิวทาไดอีน 

ก. และ ข.

ก.,ข. และ ค.

ค. และ ง.

ง.,จ. และ ฉ

22 ) 

ธาตุในข้อไม่พบในโครงสร้างของเซลล์พืช 

แคลเซียม

ไนโตรเจน

โพแทสเซียม       

แมกนีเซียม

23 ) 

การกระทำในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของแอทีลีน 

การบรรจุและห่อดอกกล้วยไม้เพื่อส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ

การบังคับให้สับปะรดที่ปลูกในภาคใต้ออกดอกพร้อมกัน

การเพิ่มอัตราส่วนของดอกเพศเมียของต้นมะละกอ

เร่งการสุกของผลไม้

24 ) 

สารเคมีในข้อใดมีผลต่ออัตราการหายใจในร่างกายมุนษย์มากที่สุด 

 

ออกซิเจน

ฮีโมโกลบิน

คาร์บอนไดออกไซน์

ข้อ 1)  และ 3) ถูก

25 ) 

ข้อใดคือตัวเร่งการแพร่กระจายของดินเค็ม

 

การสร้างเขื่อนเพื่อกระจายชลประทาน

การปลูกป่าทดแทน 

การปรับปรุงพันธ์ที่ทนต่อดินเค็ม 

การทำนากุ้งในเขตชายเลน

26 ) 

สัญลักณ์ของธาตุในข้อใดที่ทุกธาตุเป็นองค์ประกอบของอาหาร น้ำนม ไข่ขาว น้ำตาลกลูโคส และน้ำมันพืช

 

C , H , O , N

 C , H , O

Ca , P , Fe

Ca , Mg , N

27 ) 

ข้อใดเรียงลำดับค่า pH  ของของเหลวจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง 

 

แชมพู  เอทานอล  มะเขือเทศ       

ปุ๋ยยูเรีย  เบนชิน  กรดน้ำส้ม

น้ำองุ่น  น้ำขี้เถ้า  น้ำฝรั่ง

น้ำฝน  น้ำเชื่อม  น้ำส้มสายชู

28 ) 

ข้อใดอาจช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังได้

 

ลดจุดเดิอดของน้ำมันดีเซลและเบนซิล

ลดปริมาณตะกั่วที่เติมลงในน้ำมันเบนซิน

ลดปริมาณฟอสเพตที่เติมลงในผงซักฟอก

ลดการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนในกระป๋องสเปรย์

29 ) 

เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงในโซเดียมไฮไดร์หลอมเหลว  โดยใช้แพลทินัมเป็นขั้วไฟฟ้า ดังภาพ ข้อใดเกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้า B


 

ก๊าซที่ช่วยให้ไฟติด

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน

ก๊าซไฮโดรเจน

โลหะโซเดียม 

30 ) 

การจัดสารเป็นหมวดหมู่ ข้อใดบันทึกผลผิด สารโลหะอโลหะสารละลายสารประกอบสารบริสุทธิ์ก.  ดีเกลือPข.  เหล็กกล้าP

Pค.  บิสมัท (Bi)P

Pง.  ก๊าซอะเซทิลีน

PP 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก. และ ง.

31 ) 

โครงสร้างใดพบในเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ไม่พบในเซลล์เยื่อหอม

 

นิวเคลียส

แวคิวโอล

ไซโตพลาซึม       

ไลโซโซม

32 ) 

การถ่ายละอองเรณูภายในดอกเดี่ยวกันจะไม่พบในพืชดอกชนิดใด 

 

ตำลึง  บวบ  เงาะ

มะลิ  เข็ม  พุทธชาติ

ขนุน  ตาล กุหลาบ          

ข้าว  มะเขือเทศ  ชบา

33 ) 

ผลไม้ในข้อใดมีทั้งผลเดี่ยว  ผลกลุ่ม  ผลรวม

 

ทุเรียน  น้อยหน่า  ขนุน

มะม่วง  ลูกยอ  องุ่น

แตงโม  การะเกด  จำปี 

ส้ม  สาเก  มะเดื่อ

34 ) 

“Nymph”  (นิมพ์)  เป็นตัวอ่อนของแมลงชนิดใด 

 

ชีปะขาว  ปลวก 

ตั๊กแตน  จักจั่น

แมลงวัน  แมลงหวี่

แมลงปอ  แมลงสาบ

35 ) 

สิ่งมีชีวิตในข้อใดเมื่อนำข้อมูลจากากรเติบโตมาเขียนกราฟ  จะได้กราฟดังต่อไปนี้ 


                               


 

ต้นสัก  ต้นรัง 

กบ ไก่

จิ้งจก  งู 

ผีเสื้อไหม  ยุง

36 ) 

ข้อใดมีทั้งผู้ผลิต  ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 

 

กบ  ตะไคร่น้ำ  ไรแดง      

เห็ด  ปลวก  ไดอะตอม

ฝรั่ง  แหน  กิ้งกือ 

เฟิน  มด  นก 

37 ) 

ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหนึ่งๆ  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ไวรัสอิงอาศัยใบต้นยาสูบ

สิ่งมีชีวิตอยู่ร่วมกันแบบภาวะล่าเหยื่อมากที่สุด

ต้นดอกดินเจริญร่วมกับปอกระเจาด้วยภาวะปรสิต

กล้วยไม้เจริญบนต้นสักใหญ่ในภาวะเกื้อกลูกัน

38 ) 

นักเรียนนำน้ำจากคลองแห่งหนึ่งหาค่าบีโอดี วัดได้ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีความหมายว่า ในน้ำ 1 ลิตรจะเป็นอย่างไร 

 

มีสารอินทรีย์ที่ยังไม่ย่อยสลาย 60 มิลิกรัม

มีจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนอยู่  60  มิลลิกรัม

ต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์  60 มิลลิกรัม

ในน้ำมีออกซิเจนละลายน้ำอยู่อีก  60 มิลลิกรัม

39 ) 

จากแผนสายใยอาหาร (Fodd  wed)  นี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง


                         

 

ผักกาดเป็นผู้ผลิตเสมอ    

ผู้บริโภคลำดำที่1  คือไก่ และหนอน

 งูเป็นผู้บริโภคลำดับที่ 2,3 หรือ ก็ได้          

สารพิษในระบบนิเวศนี้จะสะสมอยู่ในผักาดมากที่สุด

40 ) 

คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแพทย์ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอสูง (1) แต่ให้รับประทานอาหารที่มีคอเรสเตอรอต่ำหรือไม่มีเลย (2)

            จากข้อความ (1)  และ (2)  คือข้อใดตามลำดับ 

สมองสัวตว์  เนยแข็ง       

ตับไก่  ไข่ขาว

ไข่แดง  ไต         

มาร์การีน  ตับวัว

41 ) 

ความต้องการพลังงานในแต่ละวันของคนวัยต่างๆ  เรียงลำดับความต้องการจากมากไปน้อย คือข้อใด 

 

ชายสูงอายุ gผู้ใหญ่ชาย g วัยรุ่นชาย

วัยรุ่นชาย g วัยรุ่นหญิง g ผู้ใหญ่หญิง

ผู้ใหญ่หญิง g หญิงวัยรุ่น g  ผู้ใหญ่หญิง

ชายวันทำงาน g ชายวัยรุ่น g ผู้ใหญ่หญิง

42 ) 

เพื่อหลีกเลี่ยงสารมีพิษที่ตกค้างอยู่ในอาหารให้มากที่สุด  นักเรียนไม่ควรรับประทานส่วนใดของสัตว์

 

หนังและขน

เลือด

เครื่องใน

ไขมัน

43 ) 

ถ้า  A + กลูโคสB + ซูโครส 
และ B ตามลำดับตือข้อใด 

น้ำ กลูโคส         

กาแลกโทส  แลกโทส

ฟรักโทส  น้ำ 

น้ำ  ฟรักโทส

44 ) 


อยากทราบว่า ก ข ค  และ ง คือข้อใด

 

P O P O

O P O P

P O O P

O P P O

45 ) 

น้ำย่อยไลเพสสร้างมาจากทางเดินอาหารตอนใด

 

 ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  ตับอ่อน     

กระเพาะอาหาร  ตับอ่อน  ลำไส้เล็ก 

กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก

ลำไส้เล็ก  ตับอ่อน

46 ) 

การดูดกลับสารที่ท่อของหน่วยไตแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสารที่ถูกดูดกลับได้หมด (1) กลุ่มสารที่ถูกดูกลับไม่หมด (2) และกุล่มสารที่ไม่มมีการดูดกลับ (3)

           


ข้อใดเรียงสาร (1) (2) (3)  ได้ถูกต้อง 

ไขมัน  น้ำ ยูเรีย

กลูโคส  กรดยูริก  ยุเรีย

กลูโคส  น้ำ  กรดยูริก       

โปรตีน  ยูเรีย  แอมโมเนีย

47 ) 

การเจริญเติบโตของตัวอ่อนขณะอยู่ในครรภ์มารดา ข้อใดไม่ถูกต้อง 

 

ตัวอ่อนอยู่ในของเหลว

ตัวอ่อนไม่สูดลมหายใจ

ตัวอ่อนหัวใจยังไม่เต้นจนกว่าจะคลอด

ตัวอ่อนได้รับอาหารผ่านทางสายสะดือ

48 ) 

หญิงสาวคนหนึ่งเสียชีวิตเมื่ออายุ 25 ปี อยากทราบว่าเธอมีไข่ตกมาแล้วประมาณกี่ฟอง 

50

150

250

300

49 ) 

ถ้าต้องการตรวจสอบปุ๋ยฟอสฟอรัส นักเรียนจะเลือกสารตัวใดมาทดสอบ และจะได้ผลอย่างไร

 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ – มีกลิ่นฉุน

กรดไนตริก และแอมโมเนียม”มลิบเดต – เกิดตะกอนสีเหลือง

กรดไนตรัส และแบเรียมคลอไรด์ – เกิดตอนกอนสีขาว

เจนเชียวไวโอเรเลต – เกิดตะกอนสีเหลืองเขียว

50 ) 

ปุ๋ยถุงหนึ่งหนัก 600 กรัม มี N – P – K  เป็น 12 – 18 – 20  อยากทราบว่าปุ๋ยถุงนี้มีฟิลเลอร์อยู่กี่กรัม 

 

30

300

50

500