ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่ 8

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น หัวข้อ : พื้นฐานวิจัย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,656 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จงพิจารณาข้อใดต่อไปนี้ผิด เมื่อแสงกระทบกระจกเว้า 

 

2 ) 

จงพิจารณากระจกแต่ละชนิดที่จะให้ภาพเสมือน

                        ก.  กระจกเงาราบ           

                        ข.  กระจกเว้า    

                        ค.กระจกนูน

            ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

 

ก. และ ข. ถูก 

ก. และ ค. ถูก

ข. และ ค. ถูก

ก.,ข. และ ค. ถูก

3 ) 

ตำหน่งของภาพที่เกิดจากวัตถุ เมื่อวางวัตถุไว้หนักกระจกเงาราบชึ้นอยู่กับ

                        ก.  มุมในการเกิดภาพ     

                        ข.  ขนาดของกระจกเงาราบ

                        ค.  ระยะวัตถุที่วางไว้หน้ากระจกเงาราบ

            ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 

ก., ข. และ ค. ถูก

ก. และ ค. ถูก

ก. เท่านั้น

ค. เท่านั้น

4 ) 

ถ้าผ่านกระแสไฟฟ้าขนาด 15 แอมแปร์ ความต่างศักย์ 220 v  ไปยังกาต้มน้ำไฟฟ้าแบบขดลวด ซึ่งมี     น้ำบรรจุอยู่จำนวน 500 กรัม จงคำนวนหาเวลาที่ใช้ในการต้มน้ำที่อุณหภูมิตั้งตัน 23 องศาเซลเซียสให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ถ้า 70 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานไฟฟ้าให้ความร้อนกับน้ำโดยตรง(กำหนดให้ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเป็น 4,200 จูลต่อกิโลกรัมต่อเคลวิน)

 

40 วินาที

50 วินาที

70 วินาที

80 วินาที

5 ) 

จากรูป กระแสไฟฟ้าจำนวน 0.125 A  ไหลผ่านวงจร จงพิจารณาข้อใดสรุปได้ไม่ถูกต้อง 


                                 


                      ก.  ความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ  B เท่ากับ 1.25 โวลต์

                        ข.  ความต่างศักย์ระหว่างจุด B กับ  C   เท่ากับ 9 โวลต์

                        ค.  ความต่างศักย์ระหว่างจุด  C กับ  D  เท่ากับ 1.375 โวลต์

                        ง.  ความต่างศักย์ระหว่างจุด   D  กับ E  เท่ากับ 2 โวลต์ 

ข้อ ก.

ข้อ ข.

ข้อ ค.

ข้อ ง.

6 ) 

จากรูป มาโมมิเตอร์รูปตัวอยู่มีพื้นที่หน้าตัดหลอดเป็น 0.0012 ตารางเมตร บรรจุจองเหลวหนัก  8,000 นิวตันต่อลุกบาศก์เมตร  มาโมมิเตอร์ติดกับห้องทอลอง เปิดวาล์วของกังแก๊สเข้าทางซ่องแก๊ส พิจารณาของเหลวมาโนนิเตอร์ที่ระดับของเหลวต่างกัน                                           


ก.  ปริมาตรของเหลวมีค่าเท่ากับ 3 × 10-4 ลูกบาศก์เมตร

                        ข.  น้ำหนักของเหลวมีค่าเท่ากับ 2.4 นอวตัน

                        ค.  ความดันมีหน่วยเป็นนิวตัน

                        ง.  ความดันของเหลวที่ระดับ AB มีค่าเป็น 0.0029 นิวตันตารางเมตร (ไม่คิดความดันบรรยากาศ)

            จงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ 

ก. และ ข. ผิด

ข. และ ค. ผิด

ก. และ ค. ผิด    

ค. และ ง.ผิด

7 ) 

จากรูป  คลื่นมีความถี่ 50 เฮิรตช์ มีระยะ y0 เท่ากับ 3 มิลลิเมตร  และระยะ AE  เท่ากับ 40    เซนติเมตร  จงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้ 


                                        


               ก.  แอมพลิจูดมีค่าเท่ากับ 3 มิลลิเมตร

                        ข.  ระยะระหว่างสันคลื่นติดกันมีความยาวคลื่นเป็น 40 เซนติเมตร

                        ค.  อัตราเร็วคลื่นมีค่าเป็น 200 เซนติเมตรต่อวินาที 

มีข้อสรุปผิด 1 ข้อ 

มีข้อสรุปผิด 2 ข้อ 

ข้อสรุปผิดทั้ง 3 ข้อ

ข้อสรุปเป็นอย่างอื่น

8 ) 

บีโทเฟนนักดนตรีเอกของโลกสามารถจำแนกเสียงเครื่องดันตรีแต่ละชนิดได้โดยใช้หลักเกณฑ์อะไร 

 

ความเข้มของเสียง          

ความถี่ของเสียง

คุณภาพของเสียง

ระดับความเข้มเสียง

9 ) 

เด็กคนหนึ่งสังเกตเห็นฟ้าแลบอยู่ที่กลางทุ่งนา เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที เด็กคนนั้นจึงได้ยินเสียงฟ้าร้องถ้าอุณหภูมิขณะนั้นเท่ากับ 20 องศาเซลเซียส เมื่ออุณหภูมิอากาศที่ 0 องศาเซลเซียส อัตราความเร็ว ของเสียงเป็น 331 มเตรต่อวินาที และอัตราความเร็วเพิ่มขึ้น 0.6 เมตรต่อวินาที ทุกๆ 1องศาเซลเซียสต้องการทราบว่าเด็กคนนั้อยู่ไกลจากตำแหน่งฟ้าแลบเท่าใด

 

1,715 เมตร

1,655 เมตร

1,595 เมตร

857.5 เมตร

10 ) 

ผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังขดลวดที่จุ่มอยู่ในของเหลว x ทำให้ของเหลว x ที่อยู่ในขวดแก้วสูญญากาศมี อุณหภูมิสุงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เมื่อขดลวดกระจายพลังงานออกไปด้วยอัตราสม่ำเสมอ 100 w  มี  ของเหลว x ระเหยออกไป 1 × 10-4 kg  ในแต่ละวินาที ถ้าอัตราการกระจายพลังงานออกไปเพิ่มขึ้น    เป็น 180 w  จะมีของเหลว x ระเหยออกไป 2 × 10-4 kg ในแต่ละวินาที จงหาความร้อนแฝงจำเพาะ ในการกายเป็นไอของของเหลว x (ในหน่วย J/kg) 

2.15 × 10-5            

4 × 105

8 × 105

9 × 105

11 ) 

จงพิจารณาข้อสรุปใดไม่ถูกต้อง

                        ก.  แรงดันมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร

                        ข.  1 ทอร์  =  1 มิลลิเมตรปรอท

                        ค.  ความดันของเหลวขึ้นอยู่กับความลึก (ความสูง) ความหนาแน่นของของเหลว

                        ง.  1 พาสคัล = 1 มิลลิเมตรปรอท 

ก. และ ข.

ก. และ ง.

ข. และ ค.

ข. และ ง.

12 ) 

วิศวกรคนหนึ่งต้องการรู้มวลของค้ำยันเหล็กยาว 20 เมตร กว้าง 0.1 เมตร และสูง 0.1เมตร ความหนาแน่นของเหล็กมีค่าเป็น 8,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

1,600 กิโลกรัม

1,605 กิโลกรัม

1,610 กิโลกรัม

1,615 กิโลกรัม

13 ) 

ท่อนไม้ลอยในน้ำที่มีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่ามีส่วนลอยน้ำ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร จงคำนวณหาความหนาแน่นของท่อนไม้นั้นมีค่าเท่าใดในหน่วยกิโลกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร

 

750

800

850

900

14 ) 

จงพิจารณาว่าข้อใดเป็นจริงสำหรับเครื่องกล

                        ก.  การได้เปรียบเชิงกลในทางปฏิบัติ =  


                       ข.  การได้เปรียบเชิงกลทางทฏษฎี = 

                        ค.  การได้เปรียบเชิงกลในทางปฏิบัติมีค่าน้อยกว่าการได้เปรียบเชิงกลในทางทฤษฎี 

ก. และ ข. ถูก

ข. และ ค ถูก

ก. และ ค. ถูก

ก., ข. และ ค. ถูก

15 ) 

แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ระยะ 9,000 กิโลเมตร จากสถานีวัดไซส์มิก D  อัตราเร็วเฉลี่ยสำหรับคลื่น P  และ   S คือจุด P มีความเร็ว 10 กิโลเมตรต่อวินาที และตำแหน่ง S มีความเร็ว 6 กิโลมตรต่อวินาที   ระยะห่างระหว่างเวลาที่คลื่นทั้งสองมาถึงตำแหน่ง D ต่างกันเป็นเวลากี่นาที  

10

900

1,500

600

16 ) 

ไทเกอร์วูดโชว์ลีลาวงสวิงการตีลูกกอล์ฟมวล 51 กรัม และมีความเร็วขณะออกจากไม้ 80 เมตรต่อวินาที ขณะที่ไม้กอล์ฟกับลูกกอล์ฟสัมผัสกันใช้เวลา 0.006 วินาที จงคำนวณหาแรงเฉลี่ยที่ไม้กอล์ฟ กระทำต่อลูกกอล์ฟ และโมเมนตัมสุดท้ายของลูกกอล์ฟมีค่าเป็นเท่าใดตามลำดับ 

680 นิวตัน และ 4.08 กิโลกรัม · เมตร/วินาที

680 นิวตัน และ 4.46 กิโลกรัม · เมตร/วินาที

740 นิวตัน และ 4.08 กิโลกรัม · เมตร/วินาที

740 นิวตัน และ 4.46 กิโลกรัม · เมตร/วินาที

17 ) 

ถ้าปริมาณของเงินมีค่าเป็น 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยมีมวลเท่ากับมวลของก้อนหินซึ้งมีปริมาตรเป็น 21 ลูกบาศก์เซนติเมตร และหินมีความหนาแน่นเป็น 2.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จงคำนวณหา ความหนาแน่นของเงินมีค่าเป็นกี่กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

8.2

10.5

11.6

13.5

18 ) 

พื้นเอียงยาว 12.1 เมตร ถูกใช้เป็นเครื่องกลเพื่อดึงกล่องหนัก 4 กิโลกรัมนิวตันขึ้นที่ความสูง 3.5 เมตร โดยใช้แรง 1.5 กิโลนิวตันดึงขึ้น ถ้าใช้เวลาการดึงจนถึงบนสุดเท่ากับ 50 นาที จงคำนวณหาประสิทธิภาพและกำลังที่ต้องการมีค่าเป็นเท่าใดตามลำดับ\ 

0.5, 375 วัตต์

0.5, 383 วัตต์

0.75,375 วัตต์

0.75,383 วัตต์

19 ) 

หัวรถจักรมวล 8,000 กิโลกรัม ดึงรถไฟมวล 40,000 กิโลกรัม ไปตามรางระดับทำให้มีความเร่งเป็น1.2 เมตรต่อวินาที2 หัวรถจักรนี้จะดึงรถไฟมวล 16,000 กิโลกรัม ให้มีความเร่งขนาดกี่เมตรต่อวินาที2

 

1.6

2.0

2.4

2.8

20 ) 

ลูกปืนมวล 10 กรัม ถูกยิงเข้าไผฝังในท่องไม้มวล 390 กรัม ซึ้งวางอยู่บนพื้นเรียบ ทำให้ไม้เคลื่อนที่         ด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที


                      ก.  ความเร็วลุกปืนก่อนชนท่อนไม้มีค่าเป็น 400 เมตรต่อวินาที

                        ข.  พลังงานจลล์ก่อนชนมีค่าเท่ากับ 800 จูล

                        ค.  พลังงานจลล์หลังชนมีค่าเท่ากับ 800 จูล

                        ง.  ขณะชนเกิดพลังงานความร้อนและพลังงานเสียง 780 จูล


          จงพิจารณาข้อสรุปใดถูกต้องที่สุด

 

ก. และ ข. ถูก

ข. และ ค. ถูก

ค. และ ง. ถูก

ก., ข. และ ง. ถูก

21 ) 

การเกิดสีแดงของพลอยทับทิม เป็นกระบานการทางเคมีที่ไอออนของธาตุชนิดใดในสิ่งแวดล้อมที่มีAl2O3  จำทำให้เห็นทับทิมเป็นสีแดง

 

Cr3+

Cd2+

Fe3+

Sc3+

22 ) 

มนุษย์ในสมันโบราณใช้สีธรรมชาติในการย้อมผ้าและแต่งสีอาหาร ส่วนใหญ่ได้จากพืช ได้แก่ เปลือกไม้ ใบไม้ ลูกไม้ ดอกไม้ และรากไม้ นอกจากนี้ยังได้มาจากสัตว์ สีธรรมชาติเป็นสีย้อมให้สีเหลืองได้มากจาพืชชนิดใด 

ขมิ้นชัน ดอกคำฝอย ดอกกรรณิกาณ์         

ฝาง  ประดู่บ้าน  สมอไทย

ขมิ้นชัน ดอกโสน  ลูกพุด

ใบย่านาง  ฮ่อม อัญชัน

23 ) 

การผลิตเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร ผสมในน้ำมันเบนซิล 91 เพื่อทอแทนสาร MTBE ทำให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศปีละ 3,000 ล้านบาท

การผสมเอทานอล 99.5 % โดยปริมาตร ควรใช้อัตราส่วนร้อยละเท่าใดลงในน้ำมันเบนเซล 91 

 

5%

10%

15%

20%

24 ) 

               การผลิตเอทานอล 99.5% โดยปริมาตร ผสมในน้ำมันเบนซิล 91 เพื่อทอแทนสาร MTBE ทำให้ประหยัดเงินตราต่างประเทศปีละ 3,000 ล้านบาท 

โครงการผลิตเอทานอลได้จากวัตถุดิยชนิดใด 

อ้อย  มันสำปะหลัง

ศรนารายณ์  มันสำปะหลัง

มะพร้าว  กากน้ำตาล      

ถูกทุกข้อ

25 ) 

ไอโซเมอร์เป็นสารต่างชนิดกันที่ประกอบด้วยธาตุต่างๆ โดยแต่ละชนิดมีจำนวนอตอมเท่ากัน สารคู่ใด     ที่เป็นไอโซเมอร์กัน

                                             ก.  CH3CH2=CHCH=CH2

                        ข.  CH2=CHCH=CHCH2CH3

                        ค.  CH3=CH2CH2CH2CH3

                        ง.  CH=CCH2CH2CH2CH3

 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ค. และ ง.

ก. และ ง.

26 ) 

สารต่อไปนี้สารใดจัดเป็นสารบริสุทธิ์

 

หินแกรนิต  เพชร

จุนสี  น้ำส้มสายชู

ทองแดง  สารส้ม

ทองคำ น้ำปูนใส

27 ) 

สารประกอบชนิดใดเมื่อนำมาละลายน้ำทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นน้ำเงิน 

CH3CH2OH       

KOH

ถูกทุกข้อ

28 ) 

คามเป็นกรด-เบส วัดเป็นค่า pH  ได้สารละลาย  A,B,C และ D มีค่า pH  6.4,8.2,5และ 2 ตามลำดับ

            ข้อความใดถูกต้องสำหรับสารละลาย A

                        ก.  เป็นกรดมากกว่า C

                        ข.  เป็นกรดน้อยกว่า D

                        ค.  เป็นเบสมากกว่า B

                        ง.  เป็นกรดมากกว่า B 

ก. และ ข.

ก. และ ค.

ข. และ ง.

 ค. และ ง. 

29 ) 

เซลล์แอลคาไลน์เป็นเซลล์กัลวานิก  มีหลักการเช่นเดี่ยวกับถ่านไฟฉายแต่ใช้สารละลายชนิดใดเป็นอิเล็กโทรไลน์ 

 

กรดซัลฟิวริก      

โซเดียมคลอไรด์

แอมโมเนียคลอไรด์          

โพแทสเซียมไฮรดรอกไซน์

30 ) 

แบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ควรใช้ได้ตลอดไป เพราะสามารถนำไปอัดไฟได้อีกแต่ความเป็นจริงแบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานระยะหนึ่งเท่านั้น เพราะสารชนิดใดที่เกิดขึ้นขณะจ่ายไฟอาจหลุดออกมาตกอยู่ที่กันภาชนะได้ 

 

PbSO4

PbO2

PbS      

 Pb

31 ) 

ชุดควยคุมและชุดทดลอง ของการลดลองตามแผนภาพ คืออะไร


                       

 


ชุดควบคุมชุดทดลอง1)ก. และ ข.ค. และ ง.
2)ก.ข., ค. และ ง.
3)ข.ก., ค. และ ง.
4)ค. และ ง.ก. และ ข.


32 ) 

ข้อใดกล่าวถึงการย่อยอาหารของคนไม่ถูกต้อง 

 
อาหารเอนไซม์บริเวณที่มีการย่อย1)มันหมูไลเพสสำไส้เล็ก

2)ขนมปังอะไมเลสปาก,สำไส้เล็ก

3)ปลาเพปซินกระเพาะอาหาร

4)ข้าวอะไมเลสปาก,กระเพาะอาหาร,สำไส้เล็ก


33 ) 

ในสิ่งมีชีวิตมีการถ่ายทอดพลังงานดังแผนภาพใด 

 

พลัง งานเคมี ¦ พลังงานความร้อน¦พลังงานกล

พลังงาน ¦ พลังงานความร้อน ¦ พลังงานแสง

พลังงาน ¦ พลังงานเคมี ¦ พลังงานความร้อน

พลังงานความร้อน ¦ พลังงานแสง ¦ พลังงานกล

34 ) 

ชายผ้าสีดาเป็นเฟินชนิดหนึ่งเกาะอยู่ต้นไม้ใหญ่ในป่า การอยู่รวมกันระหว่างพืชทั้งสองแตกต่างจากความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด 

ลูกกุ้ง  ลูกปลาในลำตัวฟองน้ำ

เหาฉลามเกาะปลาฉลาม

กาฝากบนต้นมะม่วง       

เพรียงหินบนเปลือกหอยแมลงภู่

35 ) 

สายใยอาหารนี้ สิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อ 


 

กบ  งู  เหยี่ยว

ไก่ แมลง กบ        

หนอน กบ งู

หนอน แมลง พืช

36 ) 

ไข่ของสัตว์ชนิดใดสามารถฟักออกเป็นตัวโดยไม่ต้องได้รับการผสม 

 

แมลงหวี่            

มด

ไรน้ำ

ปลาหางนกยุง

37 ) 

ศึกษาแผน A และ B หมายถึงข้อใด 


                                   


 

กลูโคส และน้ำ  

น้ำ และออกซิเจน

กลูโคศ และพลังงาน       

น้ำ และ พลังงาน

38 ) 

ข้อใดเป็นเหตุและผลของการเกิดภาวะของดิน 

 

การไถพรานดินมีผลทำให้เกิดสภาวะดินขาดออกซิเจน

การใช้สารเคมีกำจัดศตรูพืชมีผลให้สารสะสมในดิน

การย่อยสลายของจุลินทรีย์มีผลทำให้สารอินทรีย์ในดินลดลง

ขยะมูลฝอยที่เป็นอินทรียสารมีผลให้แร่ธาตุในดินลดน้อยลง

39 ) 

ข้อใดแสดงการปฏิสนธิได้ถูกต้อง  


เอ็มบริโอเอนโดสเปิร์ม1)A และ CB และ E
2)A และ DB และ C
3)B และ EA และ D4)B และ DA และ C40 ) 

เซลล์คุมเป็นส่วนประกอบใดของพืช (ก) และพืชชนิดใดไม่มีเซลล์คุม (ข) 

ดอก (ก)  สาหร่ายไฟ (ข)

เนื้อไม้ (ก)   มะม่วง (ข)

ใบ (ก)  สาหร่ายหางกระรอก (ข)

ก้านใบ (ก)  บัว (ข)

41 ) 

การทดลองดังภาพ ผู้ทดลองต้องการตรวจสอบสมมติฐานใด 

พืชสามารถคายก๊าซได้ตลอดเวลาทั้งได้รับแสงและไม่ได้รับแสง

ก๊าซที่พืชปล่อยออกมา คือ ก๊าซออกซิเจน

พืชดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์และคายก๊าซออกซิเจน

พืชคายก๊าซออกมาเมื่อได้รับแสง

42 ) 

ใบผักบุ้งที่มาจากถุงที่มีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ไม่มีแป้งเพราะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทำให้พืชขาดปัจจัยใดที่ใช้ในกระบานการสังเคราะห์ด้วยแสง

 

แสง

คลอโรฟีลล์

คาร์บอนไดออกไซด์

น้ำ

43 ) 

ส่วนประกอบใดของเลือดทำหน้าที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือด (1) และทำลายสิ่งแปลกปลอม (2) 

 

พลาสมา (1)  เม็ดเลือดแดง (2)

เม็ดเลือดขาว (1)  เกล็ดเลือด (2)

เกล็ดเลือด (1)  เม็ดเลือดขาว (2)

พลาสมา (1)  เม็ดเลือดขาว (2)

44 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ถ้าทดสอบไบยูเร็ตกับเต้าหูขาวจะได้สีม่วง

เติมสารละลายเบเนดิกส์ต์ลงในน้ำเชื่อม อุ่นให้ร้อนได้ตะกอนสีอิฐ

เติมสารละลายไอโอดีนลงในน้ำข้าวได้สีน้ำเงิน แสดงว่ามีแป้ง

ถ้านำปัสสวะต้มกับสารละลายเบเนดิกต์ได้สารละลายสีฟ้า แสดงว่าไม่เป็นโรคเบาหวาน

45 ) 

โรคในข้อใดมีสาเหตุจากเชื้อราแอสเพอจิลลัส

 

อหิวาตกโรค        

ตับอักเสบ

มะเร็งในตับ

เริม

46 ) 

ลำไส้เล็กมีการย่อยอาหารหลายประเภทซึ่งทำงานได้ดีในสภาพที่เป็นเบส  สารจากอวัยวะใดมีส่วนช่วยให้สภาวะในลำไส้เล็กเป็นเบส               ก.  ตับอ่อน        ข . ลำไส้เล็ก     ค.  ตับ          ง.  กราเพราะอาหาร


 

ก. และ ค.

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ข. และ ง.

47 ) 

ทารกอยู่ในครรภ์รับอาหาร แลกเปลี่ยนก๊าซ และขับถ่ายของเสียกับมารดาโดยผ่านทางโครงสร้างใด

 

สายสะดือ

ถุงน้ำค่ำ

รก

มดลูก

48 ) 

ก๊าซแอมโมเนียและยูเรียในปัสสาวะเกิดจากการสลายสารใด 

 

กลูโคส

โปรตีน

ไขมัน 

แป้ง

49 ) 

ชายผิวเผือกแต่งงานกับหญิงผิวปกติ ลูคนแรกมีลักษณะผิวเผือก โอกาสลูกคนต่อไปจะมีผิวปกติร้อยละเท่าใด

 

0

25

50

100

50 ) 

ในการเกิดลูกชาย  ไข่ซึ่งมีโครโมโซม x จะเกิดการปฏิสนธิกับอสุจิที่มีโครโมโซมชนิดใด 

 

X

XX

XY

Y