สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 3

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,337 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดไม่ใช่อาชีพที่สุจริต 

 

นักมายากล 

นักล้วงกระเป๋า 

หมอนวดแผนโบราณ 

พนักงานขับรถโดยสาร 

2 ) 

ใครไม่ได้ประกอบอาชีพบริการ 

 

นุ้ยเป็นพยาบาล 

เด่นขับรถแท็กซี่ 

อ๊อดทำสวนผลไม้ 

เอกเป็นช่างซ่อมรองเท้า 

3 ) 

หลักสำคัญที่จะควบคุมรายจ่ายในครอบครัวคือข้อใด

 

ซื้อเท่าที่มีเงินอยู่

ไม่ซื้อของราคาแพง 

ซื้อของทุกสิ่งที่ต้องการ 

ไม่ซื้อของที่ไม่จำเป็น 

4 ) 

เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแล้วนำไปฝากธนาคารเอาไว้ เรียกว่าเงินอะไร

 

เงินออม 

เงินเดือน 

เงินค่าจ้าง 

เงินรายรับ 

5 ) 

ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญของการประกอบอาชีพ

 

เป็นอาชีพสุจริต 

เป็นอาชีพที่ได้เงินเดือนสูง 

เป็นอาชีพที่ไม่ผิดกฎหมาย 

เป็นอาชีพที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม 

6 ) 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชดำริของพระมหากษัตริย์องค์ใด

 

รัชกาลที่ 4

รัชกาลที่ 5 

รัชกาลที่ 7 

รัชกาลที่ 9 

7 ) 

ข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ในการทำสวนมะพร้าว

 

ค่าจ้างคนงาน

เจ้าของสวนมะพร้าว 

ผลมะพร้าวที่จำหน่าย 

ที่ดินที่ใช้ปลูกมะพร้าว 

8 ) 

ผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆเรียกว่าอะไร 

 

ผู้บริโภค 

ผู้ผลิต 

ผู้จำหน่าย 

ผู้ประกอบการ 

9 ) 

การใช้จ่ายอย่างประหยัด ก่อให้เกิดผลดีอย่างไร 

 

จิตใจสงบ

มีสุขภาพดี 

ไม่มีโรคภัย 

ไม่เป็นหนี้สิน 

10 ) 

ข้อใดไม่ใช่การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ตรงเวลา 

ไม่ฟุ่มเฟือย 

ประหยัด 

อดออม 

11 ) 

ใครปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ไก่ชอบซื้อสินค้าราคาแพง 

ปลาปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง 

แมวชอบไปเที่ยวต่างประเทศ 

กุ้งไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารเป็นประจำ 

12 ) 

ผู้บริโภคที่ฉลาดควรปฏิบัติตามข้อใด 

 

ผูกไมตรีกับพ่อค้าแม่ค้า

ต่อรองราคาให้ได้มากที่สุด 

เปรียบเทียบคุณภาพและราคาหลายๆ ยี่ห้อก่อนซื้อ 

นำสินค้าไปลองใช้ก่อนค่อยจ่ายเงินทีหลัง 

13 ) 

ข้อใดเป็นคุณธรรมของผู้ผลิต 

 

ไม่หลอกหลวงผู้ซื้อสินค้า 

ขายสินค้าให้ได้กำไรมากที่สุด 

พูดจาไพเราะกับผู้ซื้อสินค้า 

ให้ผู้ซื้อเลือกสินค้าได้ตามสบาย 

14 ) 

เมื่อตัดสินใจซื้อสินค้า ก่อนจ่ายเงินผู้ซื้อสินค้าควรปฏิบัติตามข้อใด

 

เลือกสีของสินค้าที่ถูกใจ 

ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 

ให้ผู้ขายบรรจุสินค้าใส่หีบห่อ 

สอบถามวิธีใช้สินค้ากับผู้ขาย 

15 ) 

การเปิดโรงเรียนฝึกสอนสุนัขจะได้รายได้จากข้อใด 

 

สินค้า

ผลผลิต 

การบริโภค 

การให้บริการ 

16 ) 

ข้อใดไม่ได้หมายถึงรายรับหรือรายได้ 

 

ค่าจ้าง 

เงินเดือน 

เงินที่นำไปซื้อสิ่งของ 

กำไรที่ได้จากการขายสินค้า 

17 ) 

ผู้ที่มีเงินได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดมีหน้าที่ตามข้อใด

 

เสียภาษี

รับราชการทหาร 

แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รัฐ 

ขึ้นทะเบียนราษฎรได้ 

18 ) 

ข้อใดไม่ได้มาจากเงินภาษีของประชาชน 

 

เงินเดือนของข้าราชการ 

เงินเดือนของพนักงานบริษัท 

งบประมาณในการสร้างถนน 

ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ 

19 ) 

เงินสมทบที่ธนาคารจ่ายให้แก่ผู้นำเงินออมมาฝากไว้กับธนาคาร เรียกว่าอะไร

 

เงินทุน 

เงินช่วย 

ดอกเบี้ย 

เงินสงเคราะห์ 

20 ) 

ข้อใดเป็นการใช้เงินเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้า

 

จ่ายค่าเรียนพิเศษ

จ่ายค่ารถโดยสาร 

จ่ายค่าตัดผม 

จ่ายค่าอาหาร