ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 18,506 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

กำหนดชื่อโรคดังนี้

   ก. โรคเบาหวาน                                                             ข. โรคตาบอดสี

   ค. โรคเอดส์                                                                    ง. โรคอ้วน

   โรคในข้อใดเป็นโรคทางพันธุกรรม 


 

 

 ข้อ  ก   ข   และ   ค

ข้อ  ก  ข  และ  ง

ข้อ  ก   ค   และ   ง                            

ข้อ  ข  ค  และ  ง

2 ) 

ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงสัตว์ได้ถูกต้อง 

 

แมลงทุกชนิดมีปีก  เพื่อใช้บินไปหาอาหาร

ปลาทุกชนิดออกลูกเป็นไข่  แล้วฟักเป็นตัวว่ายน้ำได้ทันที


นกทุกชนิดมีปีก   เพื่อใช้บินไปหาอาหาร และอพยพย้ายถิ่น

นกทุกชนิดออกลูกเป็นไข่  และต้องกกไข่ก่อนจะฟักออกเป็นตัว


3 ) 

เมล็ดพืชในข้อใดที่ไม่เข้าพวกกับข้ออื่น

 

ขนุน  ลิ้นจี่  ลูกพลับ

น้อยหน่า  ลำไย  ทุเรียน


มะยม  พุทรา  บ๊วย

ละมุด  มะขาม  แตงโม

4 ) 

ข้อใดจัดเป็นรากพืชทั้งหมด 

 

มันเทศ มันแกว กระชาย  

มันเทศ  มันสำปะหลัง  มันฝรั่ง


มันแกว เผือก กระชาย      

มันฝรั่ง  มันสำปะหลัง  แห้ว


5 ) 

ถ้าพิจารณาในเรื่องการทำงาน กระเพาะอาหารเทียบได้กับเครื่องบดเนื้อ  หัวใจเทียบได้กับเครื่องสูบน้ำ ดังนั้นไตเทียบได้กับเครื่องใช้ในข้อใด 

 

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องผสมอาหาร                                

เครื่องปั่นไฟ


6 ) 

กำหนดชื่อโรคดังนี้

    ก. โรควัณโรค                                                               ข. โรคตาแดง                                      

    ค. โรคมะเร็ง                                                                 ง. โรคเบาหวาน                

ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อ

 

ข้อ  ก  และ  ข     

ข้อ   ก  และ  ค


ข้อ  ข  และ  ค     

ข้อ   ค   และ  ง


7 ) 

 

น้ำ

แสง

แรงโน้มถ่วง

ปุ๋ย

8 ) 

 


คาร์บอนด์ไดร์ออกไซค์


ปุ๋ย

ออกซิเจน

แสง


9 ) 

 

แสง

อากาศ


น้ำ

แร่ธาตุ


10 ) 

 

หมายเลข 1

หมายเลข 2

หมายเลข 3

หมายเลข 4


11 ) 


ถ้าดอกของพืชชนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างดังรูป หลังจากที่แมลงช่วยผสมเกสรแล้วโครงสร้าง X เจริญมาจากส่วนใดของดอก 

 

A

B

C

D

12 ) 


รูปที่ 1 และ รูปที่ 2  คือดวงตาของแมวป่าตัวเดียวกัน  แต่ต่างช่วงเวลา บริเวณสีดำคือช่องให้แสงผ่านเข้าสู่ตา   ดวงตาในรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 อยู่ในช่วงเวลาใด  ตามลำดับ 

 

ใกล้เที่ยงและกลางดึก         

หัวค่ำและตอนบ่าย

ตอนเย็นและตอนสาย        

รุ่งเช้าและเที่ยงวัน

13 ) 

 


ผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุมากขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่อายุน้อย
ผู้ที่มีอายุ 55-64  ปี  มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่มีอายุ 45-54  ปีผู้ที่อายุ 45-54  ปี  สูบบุหรี่ 10 มวน  มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่อายุ 55-64  ปี  


ผู้ที่อายุต่ำกว่า 45 ปี   สูบบุหรี่ 15 มวน   มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่อายุ 45-54  ปี  

14 ) 

กำหนดรูปปากนกมีลักษณะต่างๆ  ดังนี้
  จากรูป  ปากของนกในรูปใดเหมาะสำหรับกินแมลงเล็กๆ เป็นอาหารมากที่สุด 


 

รูปที่ 1                    

รูปที่ 2 

รูปที่ 3 

รูปที่ 4                    

15 ) 

ถุงพลาสติกชีวภาพที่ใช้แล้วจัดเป็นขยะประเภทใด 


 

ขยะพลาสติก                                               

ขยะอนินทรีย์


ขยะอินทรีย์                                                     

ขยะเป็นพิษ

16 ) 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารต่อไปนี้

     กลูกเหม็นในตู้เสื้อผ้ามีขนาดเล็กลง

     ข. เพื่อนๆ ในห้องได้กลิ่นน้ำหอม

     ค. การแข็งตัวของน้ำในขวดพลาสติก

     ง. ละอองน้ำมาเกาะที่แว่นตา ขณะที่นั่งดื่มน้ำร้อน

ความสัมพันธ์ในข้อใดถูกต้อง 

-ระเหิด , -ควบแน่น

- ควบแน่น , -ควบแน่น

- ควบแน่น , -ควบแน่น

- ระเหิด  , - ควบแน่น


17 ) 

นักเรียนคนหนึ่งนำภาชนะที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน แต่มีรูปทรงต่างกัน ใส่น้ำร้อนอุณหภูมิ 50องศาเซลเซียส  แล้วจับเวลาจนกระทั่งน้ำมีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นักเรียนคนนี้ต้องการศึกษาสิ่งใด 

 

อุณหภูมิมีผลต่อชนิดของวัสดุ

รูปทรงมีผลต่อการระเหยของน้ำ

อุณหภูมิของน้ำลดลงเสมอไม่ว่าจะใส่ในภาชนะชนิดใด

รูปทรงของภาชนะมีผลต่อการลดลงของอุณหภูมิของน้ำ

18 ) 


นักเรียนกลุ่มหนึ่ง  ใช้วัสดุ ขูดวัสดุ และวัสดุ C    


                                  ใช้วัสดุ  B   ขูดวัสดุ  และวัสดุ  D


                                  ใช้วัสดุ  ขูดวัสดุ  D   และวัสดุ  A       โดยมีผลการทดลองดังนี้


   ก. ใช้วัสดุ ขูด    วัสดุ  เป็นรอย        วัสดุ  ไม่เป็นรอย


   ข. ใช้วัสดุ B ขูด      วัสดุ  ไม่เป็นรอย   วัสดุ  เป็นรอย


   ค.  ใช้วัสดุ ขูด    วัสดุ  A    เป็นรอย     วัสดุ  เป็นรอย


จากผลการทดลองดังกล่าว  วัสดุใดมีความแข็งมากที่สุด  และน้อยที่สุด  ตามลำดับ

 

วัสดุ A , วัสดุ  B

วัสดุ C ,  วัสดุ  D

วัสดุ B , วัสดุ 

วัสดุ D ,  วัสดุ  A      


19 ) 

กำหนดตารางผลการทดลองดังนี้
 จากข้อมูลในตาราง  ควรเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุใดสำหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ  


 

วัสดุ  A  

วัสดุ  B

วัสดุ  C

วัสดุ  D

20 ) 


การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในข้อใดไม่สามารถทำให้กลับเป็นวัสดุเดิมได้ 


 

ข้อ  ก  และ  ข

ข้อ  ข  และ  ค


ข้อ  ค   และ  ง

ข้อ  ก  และ จ

21 ) 

กำหนดสารต่อไปนี้

   ก. ผงซักฟอก                                  ข. น้ำย่อยในกระเพาะอาหาร                           ค. ยาธาตุ                              

   ง. น้ำฝน                                          จ. ผงฟู                                                              ฉ. น้ำยาเช็ดกระจก

สารในข้อใดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน 

 

ข้อ  ก  ข   ค   และ  จ

ข้อ ก  ง   จ  และ  ฉ

ข้อ  ก  ค   ง   และ  จ

ข้อ  ก  ค  จ  และ  ฉ

22 ) 

 

ทิศเหนือ

ทิศตะวันตก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศตะวันตกเฉียงใต้

23 ) 

 

นิวตัน  ไปทางซ้าย                            

นิวตัน    ไปทางซ้าย                                            

นิวตัน   ไปทางขวา                           

13  นิวตัน  ไปทางขวา                                        

24 ) 

เพราะเหตุใด  ลูกมะพร้าวตกลงสู่พื้นโลก แต่ลูกโป่งกลับลอยขึ้นฟ้าได้ 


 

เพราะลูกมะพร้าวมีน้ำหนักมาก  แต่ลูกโป่งมีน้ำหนักน้อย

เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกมีผลต่อมะพร้าวเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อลูกโป่ง

เพราะในลูกมะพร้าวมีน้ำ ซึ่งน้ำจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอ แต่ในลูกโป่งไม่มีน้ำ

แก๊สในลูกโป่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศ ส่วนลูกมะพร้าวมีความหนาแน่นมากกว่าอากาศ


25 ) 

กำหนดตารางแสดงค่าความหนาแน่นของสาร ดังนี้    

น้ำมันลอยน้ำได้  แต่จมในน้ำนม

น้ำแข็งลอยน้ำได้  แต่จมในน้ำมัน


น้ำแข็งลอยในน้ำนมและน้ำมัน

น้ำนมจะลอยในน้ำ  แต่จมในน้ำมัน


26 ) 

 

1 ชนิด

2 ชนิด                

3 ชนิด

4 ชนิด

27 ) 

เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้แสดงให้เห็นว่ารอบตัวเรามีอากาศ 


 

เป่าลูกโป่งแล้วทำให้ลูกโป่งลอยได้

โบกมือไปมาแล้วมีลมปะทะกับฝ่ามือ

แช่กระดาษชำระในน้ำแล้วกระดาษเปื่อยยุ่ย

ยืนอยู่ที่เนินเขาแล้วรู้สึกว่ามีลมพัดผ่านตัวเรา

28 ) 

ข้อใดเป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด 


 

ธารน้ำแข็ง

น้ำใต้ดิน

ทะเลสาบ

แม่น้ำ

29 ) 

 

ทุ่งนา    

ยอดเขา 

ชายทะเล            

ในเมือง 

30 ) 

ในตอนหัวค่ำเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว  เพราะเหตุใดพื้นดินยังอุ่นอยู่ 

 

พื้นดินกักเก็บความร้อนไว้

ซีกโลกอีกด้านหนึ่งถ่ายเทความร้อนให้

พื้นดินได้รับการถ่ายเทความร้อนจากอากาศ

พื้นดินได้รับความร้อนจากแกนโลกตลอดเวลา

31 ) 

น้ำฝนที่ตกลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือมีปริมาณมากพอ ๆ กัน  ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

ลักษณะของดินส่วนใหญ่ไม่อุ้มน้ำ

ประชากรใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย

ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงและลาดเอียง น้ำจึงไหลลงสู่แม่น้ำโขง

ได้รับแสงแดดมากกว่าภาคอื่นๆ ทำให้น้ำระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว


32 ) 

วิธีที่ดีที่สุดที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างยั่งยืนควรจะเป็นวิธีใด 


 

ขุดคลองขนาดใหญ่กระจายทั่วพื้นที่ 

จัดรถส่งน้ำให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย

ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อย

33 ) 

 

กระถิน

แตงกวา

ส้มโอ

ข้าวเหนียว

34 ) 

 

ดินร่วน  ดินเหนียว  ดินทราย

ดินทราย  ดินร่วน  ดินเหนียว

ดินเหนียว  ดินร่วน  ดินทราย

ดินเหนียว ดินทราย ดินร่วน

35 ) 

การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในข้อใดเป็นผลดีต่อมนุษย์ 

 

พายุลมแรง

ปะการังฟอกขาว

การละลายของน้ำแข็งขั้วโลก

ป่าชายเลนรุกล้ำลงไปในทะเล

36 ) 

 

37 ) 

ใครกำลังมองท้องฟ้าไปทางทิศตะวันตก  

 

อรวรรณชี้ให้เพื่อนๆ  ดูกลุ่มดาวค้างคาว

อนุชาชี้ให้เพื่อนๆ ดูแสงเงินแสงทองที่ขอบฟ้า

อรุณีเห็นรุ้งกินน้ำตอนเช้าขณะเดินทางไปโรงเรียน

อุษณีย์เห็นดวงจันทร์เต็มดวงขณะกำลังเวียนเทียนในวันมาฆบูชา

38 ) 

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีสังเกตเห็นปรากฏการณ์ เหมือนกับว่ามีดวงอาทิตย์

ขึ้นพร้อมกันสามดวงในช่วงเช้า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่าอะไร

 

สุริยคราส 

สุริยสาม

ซันสปอท

ซันดอก

39 ) 

วันหนึ่งที่กรุงเทพฯ ในเดือนกรกฎาคม เวลาประมาณ 18.30 น. อิงอรสังเกตเห็นดวงจันทร์ในท้องฟ้ามีรูปร่างเป็นเสี้ยว 

พ่อแนะนำกับอิงอรว่าเมื่อไม่มีดวงอาทิตย์  เราสามารถใช้ดวงจันทร์บอกทิศได้ 
พ่อจะสอนอิงอรว่าอย่างไร 

 

40 ) 

 

ชนิดอาหารที่กิน

อวัยวะในการเคลื่อนที่

จำนวนขาที่ใช้เดิน  

การมีหางที่ด้านท้ายของลำตัว

41 ) 


จากรูป  เมื่อเวลาผ่านไป 3 ชั่วโมง ฟองแก๊สที่สังเกตได้เป็นฟองแก๊สชนิดใด

 

แก๊สออกซิเจน

คาร์บอนไดออกไซด์

แก๊สไนโตรเจน

แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์

42 ) 

ในการศึกษาการเจริญเติบโตของตำลึง  เพื่อเก็บยอดตำลึงขาย  ได้นำวัสดุ 3  ชนิดมาทำค้างให้ตำลึงเกาะได้ผลการทดลองดังนี้ 

ค้างไนลอนเป็นวัสดุที่มียอดตำลึงเกาะมากที่สุด  และค้างใบมะพร้าวมียอดตำลึงเกาะน้อยที่สุด

การเจริญเติบโตของตำลึงนับจากจำนวนยอดที่อยู่บนค้างใบมะพร้าว  ค้างไนลอน และค้างไม้ไผ่

การศึกษาชนิดของวัสดุจะต้องควบคุมการทำค้างให้ตำลึงเกาะเป็นรูปแบบเดียวกัน  มีขนาดความกว้าง และความยาวเท่ากัน


ค้างไนลอนมียอดตำลึงเกาะมากที่สุด  น่าจะเป็นเพราะไนลอนมีลักษณะโปร่ง  เส้นกลม  ง่ายต่อการพันและยึดเกาะของตำลึงได้มากกว่าใบมะพร้าวและไม้ไผ่43 ) 

 

เปรียบเทียบความแข็งของวัสดุ

เปรียบเทียบความเหนียวของวัสดุ

เปรียบเทียบความยืดหยุ่นของวัสดุ

เปรียบเทียบความหนาแน่นของวัสดุ      


44 ) 

จากข้อ 43. การวางแผนการทดลองดังกล่าว ควรระบุอะไรเพิ่มเติม 

 

ไม่จำเป็นต้องระบุเพิ่มเติม

ควรเพิ่มวัสดุชนิดที่ 3 เพื่อควบคุมการทดลอง

ระบุพื้นที่หน้าตัดของวัสดุ A และวัสดุ B ให้เท่ากัน

ควรเพิ่มการวัดความยาวของวัสดุทั้ง 2 ชนิด หลังการทดลอง

45 ) 

 

21.48  นิวตัน 

21.50  นิวตัน

21.53  นิวตัน

21.55 นิวตัน 

46 ) 

กำหนดตารางแสดงวันและอุณหภูมิของอากาศในแต่ละวัน ดังนี้  
 

วันจันทร์กับวันอังคาร

วันจันทร์กับวันศุกร์

วันพุธกับวันพฤหัสบดี 

วันอังคารกับวันพฤหัสบดี

47 ) 

 

6.00-12.00 น.

12.00-18.00 น.

15.00-21.00 น.

18.00-24.00 น.          

48 ) 

จากสมมติฐานที่ว่า ปริมาณปุ๋ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช การวางแผนการทดลองนี้ควรควบคุมตัวแปรใด 

 

ปริมาณดิน   ปริมาณน้ำ   ปริมาณปุ๋ย     

 ปริมาณปุ๋ย   จำนวนใบของพืช   ปริมาณแสง    

ปริมาณแสง   ชนิดของดิน   ปริมาณน้ำ

 ปริมาณน้ำ   การเจริญเติบโตของพืช   จำนวนใบของพืช 


49 ) 

ถ้านักเรียนจะทำการทดลอง  เพื่อตรวจสอบสมมติฐานว่า ตากผ้าในที่มีลมจะแห้งเร็วกว่าตากผ้าในที่ ไม่มีลม”  นักเรียนควรจัดสิ่งใดให้แตกต่างกัน   

 

ขนาดผ้า

สถานที่ตากผ้า

ความเปียกของผ้า  

เวลาที่ตากผ้า

50 ) 

นักเรียนคนหนึ่งศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ประสิทธิภาพของสมุนไพรในการกำจัดลูกน้ำยุง  โดยใช้สมุนไพร 4 ชนิด  ได้แก่  เปลือกส้ม  ตะไคร้  ผิวมะกรูด   ใบกระเพรา  ได้ผลการทดลองดังนี้ 

ปริมาตรของน้ำเปลือกส้มที่ใช้กำจัดลูกน้ำยุงได้ดีที่สุดคือ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร

เมื่อใช้น้ำสมุนไพรปริมาตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร พบว่าเปลือกส้มกำจัดลูกน้ำยุงได้ดีที่สุด

เมื่อใช้น้ำสมุนไพรปริมาตร 5  ลูกบาศก์เซนติเมตร  พบว่าน้ำผิวมะกรูดกำจัดลูกน้ำยุงได้ดีกว่าน้ำตะไคร้

เมื่อใช้น้ำผิวมะกรูดปริมาตร 15 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่เวลา 30 นาที กำจัดลูกน้ำยุงได้ดีกว่าที่เวลา 60 นาที