โควตา มช. 49

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 27 ข้อ ผู้เข้าชม : 16,768 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ท่อน้ำประปาวางอยู่ในแนวระนาบ มีน้ำไหลด้วยอัตราเร็ว 2.5 เมตรต่อวินาที ส่วนปลายท่อถูกลดพื้นที่หน้าตัดลง 25% ของพื้นที่หน้าตัดเดิม ให้หาอัตราเร็วของน้ำที่ปลายท่อในหน่วยเมตรต่อวินาที

 

3.33

7.53

12.5

15.3

2 ) 

เครื่องบินทิ้งระเบิดบินด้วยความเร็ว 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ระดับ 2,000 เมตร จากพื้น ทิ้งลูกระเบิดไปยังเป้าที่อยู่บนพื้นดิน เป้าควรอยู่ห่างจากจุดที่เครื่องบินทิ้งลูกระเบิดเป็นระยะทางกี่กิโลเมตร

 

1

2

4

5

3 ) 

อนุภาคโปรตอนวิ่งด้วยความเร็ว 4.0\times10^6 เมตรต่อวินาที ผ่านสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงในแนวตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ขนาด 1.2\times10^{-13} นิวตัน จงคำนวณรัศมีความโค้งของการเคลื่อนที่ของอนุภาคนี้ผ่านสนามแม่เหล็ก ตอบในหน่วยเซนติเมตร

 

1.2

12.34

22.13

33.33

4 ) 

ปลายาว 5 เซนติเมตร อยู่ในอ่างเลี้ยงปลาทรงกลมรัศมี 10 เซนติเมตร ปากของปลาอยู่ที่จุดกึ่งกลางจองอ่างเลี้ยงปลาพอดี ปลาจะเห็นเงาของตนเองจากการสะท้อนที่ผิวทรงกลมว่ามีความยาวเท่าใด (ตาและปากของปลาอยู่ใกล้กันมาก)

 

ยาวเท่าเดิม

1 cm

2.5 cm

3.5 cm

5 ) 

วัตถุทรงกลมเหมือนกันทุกประการสองชิ้นอยู่ที่ความสูง 2 กิโลเมตร และ 4.5 กิโลเมตร วัตถุทั้งสองห่างกัน 3.125 กิโลเมตร เมื่อปล่อยให้ตกอย่างอิสระพร้อมกันลงในแหล่งน้ำนิ่ง คลื่นที่เกิดขึ้นจะแสดงผลการรวมกันทำให้ค่าสูงสุดครั้งแรกในตำแหน่งห่างจากจุดตกของวัตถุชิ้นหลังกี่เมตร กำหนดให้ความเร็วของคลื่นในน้ำมีค่าเท่ากัน 25 เมตรต่อวินาที

 

1,125

675

450

225

6 ) 

ลวดซิลิคอนขนาดสม่ำเสมอยาว 10 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ต่อเข้ากับความต่างศักย์ไฟฟ้า 20 โวลต์ จงหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดซิลิคอนนี้มีค่ากี่มิลลิแอมแปร์ กำหนดให้สภาพต้านทานไฟฟ้าของซิลิคอนเท่ากัน 3.14\times10^{-3} โอห์ม-เมตร

 

0.05

0.05\times10^{-3}

0.1

0.1\times10^{-3}

7 ) 

ถ้าวัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็นหนึ่งในร้อยของความเร็วแสง จงหาว่าวัตถุนี้ต้องมีมวลเป็นกี่เท่าของมวลอิเล็กตรอน จึงจะทำให้ความยาวคลื่นสสารของวัตถุนี้มีค่า 1 นาโนเมตร

 

0.1

0.24

0.35

0.42

8 ) 

จากปฏิกิริยาผิวชันของดิวเทอรอนสองตัวเป็นทริทรอน ดังสมการ{}^2_1\text{H}+{}^2_1\text{H}\rightarrow{}^3_1\text{H}+{}^1_1\text{H}จงคำนวณหาพลังงานนวิเคลียร์ของปฏิกิริยานี้ในหน่วย MeV

 

4.0964

4.0282

4.0238

9.31

9 ) 

ในการทดลองเรื่องลูกตุ้มอย่างง่ายที่มีสมการการหาคาบ คือ T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} ได้ค่าต่างๆ จากการทดลองดังนี้ T=2.00\pm0.04 วินาที และ l=100\pm1 เซนติเมตร จงหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงและความคลาดเคลื่อน g\pm\Delta g ในหน่วย เมตรต่อวินาที2 จากค่าที่กำหนดให้

 

9.9 \pm 0.0

9.87 \pm 0.01

10.0 \pm 1.0

10.0 \pm 1.4

10 ) 

ออกแรง (F) 3 นิวตัน ดึงล้อมวล (W) 400 กรัม เพื่อจะให้เคลื่อนที่ขึ้นบันได ดังรูป ปรากฏว่าวงล้อเกือบจะเคลื่อนที่ ต้องออกแรงเพิ่มอีกเล็กน้อยจึงเคลื่อนที่ขึ้นไปได้ จงหาแรงในหน่วยนิวตันที่ขอบบันไดกระทำต่อวงล้อก่อนที่วงล้อจะเคลื่อนที่ขึ้น 

6

5

4

3

11 ) 

หัวรถจักรมวล 100 ตัน ใช้ขับเคลื่อนตู้รถไฟมวล 500 ตัน ไปบนรางในแนวระนาบ จากเดิมที่ขบวนรถหยุดนิ่งจนกระทั่งมีความเร็วปลาย 50 เมตรต่อวินาที ในเวลา 1 นาที ถ้านำหัวรถจักรนี้ไปขับเคลื่อนตู้รถไฟมวล 200 ตัน โดยใช้แรงเท่ากับที่ใช้ในการขับเคลื่อนขบวนแรก จงหาความเร่งของรถไฟขบวนหลังในหน่วย เมตรต่อวินาที2

 

\displaystyle\frac{5}{6}

\displaystyle\frac{5}{4}

\displaystyle\frac{5}{3}

\displaystyle\frac{5}{2}

12 ) 

คานขนาดเล็กสม่ำเสมอความยาว l มีมวล m ติดด้วยบานพับไว้กับพื้นที่ปลาย A ในแนวตั้งฉากแล้วปล่อยให้คานล้มลงบนพื้นดังรูป จงหาอัตราเร็วเชิงมุม (\omega) ในการเคลื่อนที่ กำหนดให้โมเมนต์ความเฉื่อยรอบจุดศูนย์กลางมวลเท่ากับ I_{cg}=\frac{1}{2}ml^2 

\sqrt{\displaystyle\frac{g}{l}}

\sqrt{\displaystyle\frac{2g}{l}}

\sqrt{\displaystyle\frac{4g}{l}}

\sqrt{\displaystyle\frac{6g}{l}}

13 ) 

กำหนดให้วัตถุ A มีมอดูลัสของยัง เท่ากับ Y_A และวัตถุ B มีมอดูลัสของยัง เท่ากับ Y_B โดยที่ Y_A มากว่า Y_B ถ้าต้องการให้วัตถุทั้งสองรับแรงได้เท่ากัน โดยออกแรงดึงให้มีความยาวเพิ่มขึ้น 0.1% เท่ากัน วัตถุทั้งสองควรจะมีลักษณะเริ่มต้นก่อนที่จะถูกดึงเป็นอย่างไร

 

วัตถุ A มีความยาวเท่ากับวัตถุ B

วัตถุ A มีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับวัตถุ B

วัตถุ A มีพื้นที่หน้าตัดมากกว่าวัตถุ B

วัตถุ A มีพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่าวัตถุ B

14 ) 

ถ้าใช้ลวดบาง (มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก) ทำเป็นห่วงวงกลมรัศมี 7 มิลลิเมตร ดังรูป ในการหาความตึงผิวของน้ำผสมผงซักฟอก โดยใช้แรงดึงเท่ากับ 3.52 มิลลินิวตัน ทำให้ห่วงพ้นน้ำพอดี ความตึงผิวในหน่วยมิลลินิวตันต่อเมตรของน้ำผสมนี้มีค่าเท่าใด (กำหนดให้ \pi=\frac{22}{7}) 

40

50

60

80

15 ) 

รูปแบบของการเลี้ยวเบนของแสงที่ได้จากการสลิตคู่ เมื่อความกว้างช่องสลิตเพิ่มขึ้น แต่ระยะห่างระหว่างสลิตเท่าเดิม คือข้อใด

 

ความเข้มเพิ่มขึ้น

ความเข้มน้อยลง

ความเข้มเท่าเดิม

ระยะระหว่างแถบมืดกับแถบสว่างเพิ่มขึ้น

16 ) 

เมื่อมองผ่านเลนส์อันหนึ่งเห็นวัตถุที่วางห่างจากเลนส์ 10 เซนติเมตร มีขนาดเล็กลงครึ่งหนึ่งของขนาดจริง จงหาว่าเป็นเลนส์ชนิดใด ทางยาวโฟกัสเท่าไร

 

เลนส์เว้า ทางยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร

เลนส์นูน ทางยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร

เลนส์นูน ทางยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร

เลนส์เว้า ทางยาวโฟกัส 5 เซนติเมตร

17 ) 

เมื่อค่าดรรชนีหักเหของน้ำในทะเลที่สงบนิ่งมีค่าเท่ากับ 1.33 ปลาในน้ำจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกที่ขอบฟ้าทำมุมเท่าใดกับแนวดิ่ง

 

\arcsin(1.33)

\arcsin\Big(\displaystyle\frac{1}{1.33}\Big)

\arctan(1.33)

\arctan\Big(\displaystyle\frac{1}{1.33}\Big)

18 ) 

วัตถุชนิดหนึ่งมองเห็นเป็นสีเขียวเมื่อวางในแสงสีเขียว และมองเห็นเป็นสดำเมื่อวางในแสงสีน้ำเงิน วัตถุนั้นจะเห็นเป็นสีอะไรเมื่อวางในแสงสีขาว

 

ขาว

แดง

ม่วง

เหลือง

19 ) 

เมื่อมองผ่านปริซึมสองอันที่วางดังรูปด้านล่าง จะเห็นภาพอักษร F เป็นอย่างไร 

20 ) 

ถ้ารูปแบบการเลี้ยวเบนของเกรตติงให้แถบสว่างที่ 3 ของสีแดงทั้งสองข้าง ของลำแสงทำมุมกัน 60 องศา แถบลำดับที่สองของแสงสีแดงจะกางทำมุมกันเท่าใด

 

\arcsin\Big(\displaystyle\frac{1}{6}\Big)

\arcsin\Big(\displaystyle\frac{1}{3}\Big)

\arcsin\Big(\displaystyle\frac{1}{2}\Big)

\arcsin\Big(\displaystyle\frac{2}{3}\Big)

21 ) 

เชือกเส้นหนึ่งยาว L ขึงตึงระหว่างจุดสองจุด เมื่อใช้เครื่องกำเนิดการสั่นกระตุ้นเส้นเชือก พบว่าสามารถทำให้เกิดคลื่นนิ่งในเส้นเชือกได้มีจำนวน 5 วง เมื่อลดความยาวของเชือกลงให้เหลือสองในสามส่วนของความยาวเดิม จะสามารถทำให้เกิดคลื่นนิ่งได้จำนวน 4 วง อัตราส่วนความเร็วของคลื่นในเส้นเชือกครั้งแรกต่อครั้งหลังจะมีค่าเท่าใด

 

0.83

1.20

1.25

1.50

22 ) 

ที่ตำแหน่ง A มีประจุ +Q_1 วางอยู่ห่างเป็นระยะทาง 1 เมตร ในทิศตรงกันข้ามแนวเดียวกัน มีประจุ +Q_2 วางอยู่ห่างเป็นระยะทาง 2 เมตร จงหาว่า Q_2 ต้องมีขนาดประจุเป็นกี่เท่าของ Q_1 จึงจะทำให้สนามไฟฟ้าที่ตำแหน่ง A มีค่าเป็นศูนย์

 

0.25

0.50

2.00

4.00

23 ) 

ตัวเก็บประจุสองตัวต่อกันแบบอนุกรม ตัวแรกมีความจุ 30 ไมโครฟารัด ตัวที่สองมีความจุเป็นสองเท่าของตัวแรก เมื่อต่อกับความต่างศักย์ 12 โวลต์ พลังงานทั้งหมดที่สะสมในตัวเก็บประจุจะมีค่ากี่จูล

 

0.12\times10^{-3}

0.54\times10^{-3}

1.44\times10^{-3}

6.48\times10^{-3}

24 ) 

แผ่นตัวนำขนานห่างกัน 1 เซนติเมตร ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอตามแนวดิ่ง ถ้าต้องการให้อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า 1.6\times10^{-18} คูลอมบ์ และมีมวล 4.0\times10^{-14} กิโลกรัม ลอยนิ่งอยู่ระหว่างแผ่นตัวนำขนานนี้ ความต่างศักย์ระหว่างตัวนำขนานต้องเป็นกี่โวลต์

 

2.5 \times 10^{3}

2.5 \times 10^{4}

2.5 \times 10^{5}

2.5 \times 10^{7}

25 ) 

ตัวต้านทาน 150 โอห์ม และ 300 โอห์ม ต่อกันแบบขนาน แล้วไปต่ออนุรมกับตัวต้านทาน R อีกตัวหนึ่ง พบว่ามีกระแสไหลในวงจร 1 แอมแปร์ เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 220 โวลต์ ตัวต้านทาน R จะมีค่ากี่โอห์ม

 

120

220

320

450

26 ) 

สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง ขณะเริ่มต้นพิจารณาวัดค่ากัมมันตรังภาพได้ 128 คูรี ถ้าสารนี้มีครึ่งชีวิตเป็น 2 วัน จงหาว่าเมื่อเวลาผ่านไป 8 วัน ค่ากัมมันตรังสีมีกี่คูรี

 

4

8

16

32

27 ) 

ในรูปแสดงแผนภาพระดับพลังงาน 3 ระดับของอะตอมหนึ่ง เมื่ออะตอมเปลี่ยนระดับพลังงานจาก n=3 ไปยัง n=1 และ n=2 ไปยัง n=1 อะตอมแผ่รังสีความยาวคลื่น 200 และ 400 นาโนเมตร ตามลำดับ ถ้าอะตอมเปลี่ยนระดับพลังงานาก n=3  ไปยัง n=2 อะตอมนี้จะแผ่รังสีความยาวคลื่นกี่นาโนเมตร 

100

200

400

800