Blog วิชาการ บล็อก ประสบการณ์ แบ่งปัน | วิชาการ.คอม

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเองยังไงให้โดดเด่น

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเองยังไงให้โดดเด่น ใครกำลังจะสมัครงาน หรือสมัครมาบ้างแล้ว คงเคยได้ แนะนําตัวภาษาอังกฤษ และคุ้นเคยกับคำถามแนะนำตัวเองอย่าง อย่าง Could you please introduce yourself a bit? ... [เข้าชม 40] [โดย CAPTANCAPTAN]

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเองยังไงให้โดดเด่น

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ แนะนำตัวเองยังไงให้โดดเด่น ใครกำลังจะสมัครงาน หรือสมัครมาบ้างแล้ว คงเคยได้ แนะนําตัวภาษาอังกฤษ และคุ้นเคยกับคำถามแนะนำตัวเองอย่าง อย่าง Could you please introduce yourself a bit? ... [เข้าชม 27] [โดย CAPTANCAPTAN]

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายไกรยุทธ พั้วสุข สังกัด โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ... [เข้าชม 34] [โดย ครูดนตรี]

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายไกรยุทธ พั้วสุข สังกัด โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ... [เข้าชม 24] [โดย ครูดนตรี]

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายไกรยุทธ พั้วสุข สังกัด โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ... [เข้าชม 21] [โดย ครูดนตรี]

รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย เรื่องฆ้องวงใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้รายงาน นายไกรยุทธ พั้วสุข สังกัด โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม ... [เข้าชม 26] [โดย ครูดนตรี]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ... [เข้าชม 36] [โดย katoy]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ... [เข้าชม 39] [โดย ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ... [เข้าชม 38] [โดย ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 บทคัดย่อ ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ... [เข้าชม 10] [โดย ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์]

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ผู้ศึกษา ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ปีที่รายงาน 2558 ... [เข้าชม 12] [โดย ภัสรลักษณ์ เซ็นนันท์]

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอนทั้งระบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก THE DEVELOPMENT OF A PARTICIPATORY COLLEGE ADMINISTRATION MODEL TO ENHANCE THE QUALITY OF LEARN

ผู้วิจัย นายธนวิกร สว่างศรี ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ... [เข้าชม 68] [โดย นายธนวิกร สว่างศรี]

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารวิทยาลัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน การสอนทั้งระบบของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก THE DEVELOPMENT OF A PARTICIPATORY COLLEGE ADMINISTRATION MODEL TO ENHANCE THE QUALITY OF LEARN

ผู้วิจัย นายธนวิกร สว่างศรี ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2560 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ... [เข้าชม 78] [โดย นายธนวิกร สว่างศรี]

ชื่อเรื่อง การบริหารโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก สังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ A PROJECT ADMINISTRATION FOR DEVELOPMENT OF LEARNERS ACTIVITY BASED O

ผู้ประเมิน นายธนวิกร สว่างศรี ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2560 บทคัดย่อ รายงานการประเมินและพัฒนาโครงการเรื่อง การบริหารโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ... [เข้าชม 17] [โดย นายธนวิกร สว่างศรี]

ชื่อเรื่อง การบริหารโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก สังกัดเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอ หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ A PROJECT ADMINISTRATION FOR DEVELOPMENT OF LEARNERS ACTIVITY BASED O

ผู้ประเมิน นายธนวิกร สว่างศรี ปีที่พิมพ์เผยแพร่ 2560 บทคัดย่อ รายงานการประเมินและพัฒนาโครงการเรื่อง การบริหารโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ... [เข้าชม 17] [โดย นายธนวิกร สว่างศรี]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ... [เข้าชม 107] [โดย นิดหน่อย]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ... [เข้าชม 71] [โดย นิดหน่อย]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ... [เข้าชม 33] [โดย นิดหน่อย]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ... [เข้าชม 31] [โดย นิดหน่อย]

รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องเรียนรู้สู่หน้าที่พลเมืองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเทวสุนทร สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ... [เข้าชม 34] [โดย นิดหน่อย]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลการพัฒนาพบว่า 1. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้ รูปบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.13/84.76 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ ... [เข้าชม 35] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [เข้าชม 49] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 30] [โดย พริกหวาน]

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อรายงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ และการหารโดยใช้รูปบาร์โมเดล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระ ... [เข้าชม 35] [โดย พริกหวาน]