บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  


[เข้าชม 0] [โดย ]

รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน้าที่และการปฏิบัติตนของ คนไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

บทคัดย่อรายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เข้าชม 692] [โดย add_aumpai]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 2552

ร้อยละ % โจทย์อสมการ สมการ ตัวแปร ความน่าจะเป็น สถิติ ใครเก่งบอกที่ !!! [เข้าชม 4,421] [โดย Kabukies]

[เข้าชม 0] [โดย ]

เผยแพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ

สุภาษิตคำพังเพยและสำนวนไทย เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพท.สระแก้ว [เข้าชม 24,260] [โดย ครูศักดา]

เผบแพร่นวัตกรรม การประเมินโครงการ

การประเมินโครงการคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดหนองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดย CIPP MODEL [เข้าชม 22,381] [โดย ผอ.พัฒน์สมวงศ์]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

[เข้าชม 0] [โดย ]

เผยแพร่นวัตกรรม

การเล่นสื่อของเล่นอิสระที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ [เข้าชม 15,541] [โดย ครูเยาวลักษณ์ วันหรั่ง]

[เข้าชม 0] [โดย ]

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเพลงใหม่ๆ และเพลงเก่าที่มีความหมายดีๆเชิญทางนี้ค่ะ^_^ (English songs translated to Thai) [เข้าชม 1,899,312] [โดย Little Sun]

[เข้าชม 0] [โดย ]