PPC Annual Research Presentation 2007 | วิชาการ.คอม


PPC Annual Research Presentation 2007

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษและชมการแสดงผลงานวิจัย ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้เขียน ตาล ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

รายละเอียด

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษและชมการแสดงผลงานวิจัย ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตนานาชาติ สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม เทคโนโลยีปิโตรเคมี และวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน PPC Annual Research Presentation 2007 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 ณ ห้อง Sasin Holl ชั้น 9 อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้มีทั้งสิ้น จำนวน 70 เรื่อง ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ โดย คุณอดิเทพ พิศาลบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และมีการจัดแสดงผลงานวิจัยที่มีคุณค่า น่าสนใจ ที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4113-4[[6154]]

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา