ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ กับเวทีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "GRID TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST 1" | วิชาการ.คอม


ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ กับเวทีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ "GRID TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST 1"

เป็นการเปิดโอกาสนักเรียนระดับระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย เพื่อร่วมอบรมและแข่งขัน กับโอกาสครั้งแรกของประเทศไทยด้านกริดคอมพิวติ้ง ในโครงการ "GRID TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST 1"

ผู้เขียน SKPR ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ ซิป้า ร่วมกับสจพ. จัดเวทีประกวดแข่งขันเทคโนโลยี กริดคอมพิวติ้งครั้งแรกของประเทศไทย

ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการจัดโครงการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีกริด “Grid Technology Innovation Contest 1” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา และนักวิจัย โดยเป็นรูปแบบการประกวดโปรแกรมประยุกต์ที่รองรับการทำงานของเทคโนโลยีระบบกริด โดยกำหนดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องส่งรายชื่อโดยอาจารย์ที่ปรึกษาของสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัย กลุ่มละ 3 คน โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้ -ส่งบทคัดย่อ (Proposal) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2550 -คัดเลือกบทคัดย่อ (Proposal) วันที่ 23 เมษายน 2550 -ส่งผลงาน ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 -ตัดสินผลงาน วันที่ 8 มิถุนายน 2550 -ประกาศผลการตัดสินวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ซึ่งผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของงานต่างๆจาก http://grid.hpc.cpre.kmitnb.ac.th หรือ ติดต่อสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0 2913 2500..24 ต่อ 8518, 8519 โทรสาร 0 2585 7350 (อาจารย์โสภณ อภิรมย์วรการ, รศ.ดร.วรา วราวิทย์ หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมไฟฟ้า)หรือ ที่ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ โทรศัพท์/โทรสาร 0 2942 8555 ต่อ 1416 (คุณศกลวรรณ พาเรือง ผู้จัดการฝ่าย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ, ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ผู้อำนวยการศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2550 *********************************************************** ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน),กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทรศัพท์/โทรสาร 0 2942 8555 ต่อ 1416 หรือ โทรศัพท์ 0 81 810 0294 www.thaigrid.or.th หรือ pr@thaigrid.or.th

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา