บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน | วิชาการ.คอม


บทบาทของเทศบาลต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน

เทศบาลนครเข้ามามีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาในท้องถิ่น เรามาดูกันว่า เทศบาลนครระยองมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง จากความตั้งใจจริงของนายมานพ วาจาสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครระยอง

ผู้เขียน sineenart ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ความร่วมมือระหว่าง สสวท. - เทศบาลนครระยอง

แหล่งเรียนรู้ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในตำราเท่านั้น ชุมชนเอง ก็เป็นขุมปัญญาใกล้ตัวที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นรากเหง้าของตัวเองที่ถ่ายทอดสั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น ที่ลูกหลานควรจะศึกษาอย่างลึกซึ้งและพัฒนาต่อยอดออกไปให้ได้ เทศบาลนครระยอง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือกันพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคดนโลยี โดยเริ่มแรกได้จัด “ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ” ให้แก่ครูจาก โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 5 แห่ง ร่วมกันศึกษาแหล่งเรียนรู้เด่น ๆ ในเขตเทศบาลนครระยอง 2 แห่ง คือ ชุมชนแหลมรุ่งเรืองและชุมชนสมุทรเจดีย์ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลสู่แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ต่อจากนั้น ครูที่ผ่านการเข้าค่ายจะต้องนำความรู้ไปจัดค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครระยอง 5 แห่ง จำนวน 100 คน ในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2550 และหลังจากนั้น ครูต้องจัดค่ายในโรงเรียนของตัวเองให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ซึ่ง สสวท. จะติดตามผล และให้คำแนะนำเพิ่มเติมทางวิชาการอย่างใกล้ชิดเมื่อผ่านการจัดค่ายทั้ง 3 ครั้งแล้ว ครูเหล่านี้จะได้เป็นวิทยากรด้านการจัดค่ายให้โรงเรียนอื่น ๆ ในท้องถิ่นนี้ได้ด้วย

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา