การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” | วิชาการ.คอม


การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ผู้วิจัย เกล้าฟ้า ทองสนธิ สังกัด เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ผู้เขียน เกล้าฟ้า ทองสนธิ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ 3) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศฯ และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการนิเทศฯ ดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน แหล่งข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” จำนวน 310 คน 2) การพัฒนารูปแบบ แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน 3) ศึกษาผลการดำเนินงานตามรูปแบบ แหล่งข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2559 - 2560 จำนวน 25 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 111 คน 4) การประเมินความพึงพอใจ แหล่งข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 คน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” พบว่า ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษา 4.0 ของครูโรงเรียนเทศบาล 2วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” โดยรวมมีระดับการปฏิบัติปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง และมีความต้องการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ผลการพัฒนารูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ทำให้ได้รูปแบบที่มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ 1 หลักการของรูปแบบ เป็นการนิเทศภายใต้หลักการเพื่อนช่วยเพื่อนโดยเน้นการชี้แนะเชิงบวกและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากร ดำเนินการนิเทศร่วมกับพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูเพื่อร่วมกันเน้นปลูกฝังทักษะพื้นฐานการเรียนรู้แบบ 4.0 ของนักเรียน และเน้นเรียนรู้เพื่อพัฒนางานร่วมกันเป็นทีม องค์ประกอบ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อดำเนินการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่สอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาแบบ 4.0 องค์ประกอบ 3 ระบบและกลไกของรูปแบบ แบ่งกลไกการดำเนินงานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) กลไกด้านผู้บริหาร 2) กลไกด้านครูผู้ให้คำชี้แนะ และ 3) กลไกด้านครูผู้รับการนิเทศ องค์ประกอบ 4 แผนการดำเนินงานของรูปแบบ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมด้านชุมชนการเรียนรู้ของครู ขั้นที่ 2 เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้ที่เน้นผลิตภาพ ขั้นที่ 3 การสังเกตชั้นเรียนและให้คำชี้แนะเชิงบวก ขั้นที่ 4 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ ขั้นที่ 5 ประเมินและพัฒนาการเรียนรู้สู่ 4.0 องค์ประกอบ 5 แนวทางการประเมินผล ได้แก่ การประเมินความสามารถครูในการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 และการประเมินทักษะพื้นฐานของนักเรียนสำหรับการศึกษา 4.0 และองค์ประกอบ 6 เงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับสถานศึกษามีการสนับสนุนบรรยากาศการพึ่งพาเป็นชุมชน การสนับสนุนจากผู้ปกครองและผู้นำชุมชนระดับกลุ่มเครือข่ายมีกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน

3. ผลการดำเนินงานตามรูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 ของโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์”พบว่า ครูที่ได้รับการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 โดยรวมหลังการนิเทศสูงกว่าก่อนการนิเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หลังการใช้รูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” มีทักษะพื้นฐานการเรียนรู้แบบ 4.0 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และมีคุณลักษณะความเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก

4. ความพึงพอใจของครูโรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “ศิริอุปถัมภ์” ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ 4.0 โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ผลเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเตรียมพร้อมในการนิเทศ และด้านการดำเนินการนิเทศ และมีความพึงพอใจระดับมาก 1 ด้าน คือ ด้านผลสำเร็จจากการนิเทศ

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา