รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร | วิชาการ.คอม


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร

ผู้เขียน นางจุธาทิพย์ ซุ่นอื้อ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ส่วนหน้า

   

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self-Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนวัดควนไทร

อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โรงเรียนวัดควนไทร ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ที่ 1 ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 109 คน ครู 12 คน

ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานั้น โรงเรียนได้ดำเนินการโดยกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผลประเมินการพัฒนาดังนี้

vระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ü มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ü มาตรฐานที่ 2เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ü มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ü มาตรฐานที่ 4เด็กมีพัฒนาการด้านสิตปัญญา ü มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ü มาตรฐานที่ 5ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ü มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ü มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ü มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกำหนดในกฎกระทรวง ü มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ü มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ü มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ü มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ü มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ü มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น ü ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา ü

vระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน P มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา P มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ P มาตรฐานที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล P ผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา P

คำนำ

รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต ส่วนการศึกษาปฐมวัยใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเดิม 11 มารฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

โรงเรียนวัดควนไทร ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

(ลงชื่อ)

( นายพิเศษ คงวัน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2560

สารบัญ

เรื่อง หน้า บทสรุปสำหรับผู้บริหาร............................................................................................. คำนำ........................................................................................................................ สารบัญ..................................................................................................................... ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน............................................................................................................ 1. ข้อมูลทั่วไป................................................................................................... 1 2. ข้อมูลบุคลากร.............................................................................................. 2 3. ข้อมูลนักเรียน............................................................................................... 3 4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา.............................................. 5 5. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)............ 5 6. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐาน(O-NET)................................... 8 7. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้....................................................... 11 8. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กชั้นอนุบาล................................................................. 12 ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา.................................................. 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย......................................................................... 13 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 13 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 16 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 21 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 21 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 22 2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน.......................................................................... 23 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 23 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 29 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 32 มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 32 ส่วนที่ 3 แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ................................................................ 1. สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา........................................................... 35 ระดับการศึกษาปฐมวัย......................................................................... 36 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน..................................................................... 90 2. การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา.................................... 38 ระดับการศึกษาปฐมวัย......................................................................... 38 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน..................................................................... 42 3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต......................................................................... 42 4. ความต้องการและการช่วยเหลือ..................................................................... 42

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง หน้า ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 1. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559............................................... 43 2. แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559................................. 47 3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559.................................... 48 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้การเห็นชอบรายงาน ประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559.......................................................... 50 5. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559........ 52 6. สำเนาการเผยแพร่รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559................ 53

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา