รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร | วิชาการ.คอม


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดควนไทร

ผู้เขียน นางจุธาทิพย์ ซุ่นอื้อ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

ส่วนที่2

ส่วนที่ 2

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีมาก

1.กระบวนการพัฒนา

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีสุขภาพดี สุขภาพจิตร่าเริงแจ่มใสโดยผ่านทางกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เนื่องจากดนตรีช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการทรงตัว เมื่อได้ยินเสียงเพลงจะมีการเคลื่อนไหวกระโดดโลดเต้นตามจังหวะ รู้จักใช้ท่าทางประกอบเพลงขึ้นเอง ทั้งชูมือ ยกแขน ยกขา เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง พร้อมทั้งช่วยให้ระบบการเต้นของหัวใจและระบบอื่น ๆ ของร่างกายทำงานได้ดีขึ้น จากนั้นครูผู้สอนฝึกพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านทางกิจกรรมสร้างสรรค์ โดยวิธีการขีด เขียน ระบายสี ซึ่งเป็นพื้นฐานด้านศิลปะ เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเขียน อีกทั้งได้พัฒนาความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานผ่านการปั้นและการระบายสี ทำให้เกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลาย เพลิดเพลิน และร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระ และรวมถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านทางกิจกรรมกลางแจ้ง โดยการเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เล่นกลางแจ้งในเวลาเช้า เช่น เล่นเครื่องเล่นสนาม เล่นอุปกรณ์กีฬา การวิ่ง การกระโดด กายบริหาร และจัดกิจกรรม

อื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์

2.ผลการพัฒนา ที่ ตัวบ่งชี้ จำนวนนัก เรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 8 7 87.50 1 0.87 4 ดีมาก 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหว ตามวัย 8 8 100.00 1.5 1.50 5 ดีเยี่ยม 1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 8 7 87.50 1.5 0.87 4 ดีมาก 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 8 8 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 4.24 4 ดีมาก 3.จุดเด่น

สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และประเมินอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง

4. จุดที่ควรพัฒนา

ควรจัดกิจกรรมข้างต้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

1.กระบวนการพัฒนา

ครูผู้สอนอบรมสั่งสอนโดยการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กปฐมวัย โดยเริ่มจากการให้ความรักและความเข้าใจ สอนให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักการรอคอย ด้วยวิธีการพัฒนาคุณภาพภายในและภายนอกของเด็กปฐมวัยพร้อม ๆ ดังนี้

การพัฒนาภายใน เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ การเข้าร่วมพิธีทางศาสนา

การสอนใช้รู้จักรักษาความสะอาด การทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรืองานศิลปะ

การพัฒนาภายนอก โดยการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมถึงประสบการณ์ผ่านทางกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การปลูกผัก การทำงานศิลปะ ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมโดยการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกต่อตนเองและผู้อื่น

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ จำนวนนัก เรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 8 8 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 8 7 87.50 1 0.87 4 ดีมาก 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 8 8 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 8 8 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 4.87 5 ดีเยี่ยม 3.จุดเด่น เด็กปฐมวัยได้แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ ความรู้สึกเหมาะสมตามวัย กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และรักธรรมชาติ 4.จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และส่งเสริมการร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

1.กระบวนการพัฒนา

ปลูกฝังมารยาทและกาลเทศะเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพื้นฐานชีวิตที่ดี เริ่มต้นโดยการสอนให้รู้จักการพนมมือไหว้ การเคารพผู้ใหญ่ การเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ การพูดจา ให้รู้จักกล่าวคำว่าสวัสดี การขอโทษ และรวมถึงการใช้กิริยาท่าทางอย่างเหมาะสม จากนั้นสอนให้รู้จักการสร้างระเบียบวินัยในด้านต่าง ๆ การปลูกฝังเรื่องการแบ่งปัน การรู้จักตนเองและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อมุ่งหมายให้เด็กปฐมวัยเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเมื่อเติบโต

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ จำนวนนัก เรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 8 8 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 8 8 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่น 8 8 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 8 8 100.00 1 1.00 5 ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 5 5 ดีเยี่ยม 3.จุดเด่นสถานศึกษาส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านสังคม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ การปลูกฝังให้รู้จักเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 4.จุดที่ควรพัฒนาสถานศึกษาควรมีการนำเด็กปฐมวัยไปศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้รู้จักแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชนตนเอง

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีมาก

1. กระบวนการพัฒนา

เปิดโอกาสในการเรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้สำรวจ การเล่น การทดลอง การค้นพบสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง มีโอกาสคิดแก้ปัญหา เลือก ตัดสินใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การได้เล่นกับเพื่อน ๆ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความรู้สึกที่ดีที่ต้องเร่งส่งเสริม สนับสนุน การให้ความรัก ความเข้าใจ อีกทั้งมีการจัดประสบการณ์สำคัญในด้านสติปัญญาในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า โดยผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจำแนกและเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์และเวลา เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีต่อเด็กปฐมวัยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ จำนวนนัก เรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 8 7 87.50 1 0.87 4 ดีมาก 4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 8 7 87.50 1 0.87 4 ดีมาก 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 8 8 100.00 1 1.00 5 ดีมาก 4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 8 7 87.50 1 0.87 4 ดีมาก 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 8 7 87.50 1 0.87 4 ดีมาก สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 5 4 ดีมาก 3.จุดเด่น สถานศึกษามีการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยปลูกฝังให้เรียนด้วยการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทำงานได้ด้วยตนเองและร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนำเสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมกับวัย เรียนรู้ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อย่างมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 4.จุดที่ควรพัฒนา

ควรมีการจัดเก็บข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์

(20 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

1.กระบวนการพัฒนา

ครูผู้สอนสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความมุ่งมั่นและพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดทั้งด้านตามความถนัด ความสนใจ ตลอดถึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ จำนวนครูทั้งหมด จำนวนครูที่อยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละ/ระดับที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.2 ครูจัดการทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม 5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรอง เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 1 1 100.00 2 2.00 5 ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 20 20.00 5 ดีเยี่ยม 3.จุดเด่น สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัย โดยครูเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ ครูผู้สอนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ การสร้างและใช้สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 4.จุดที่ควรพัฒนา

ระดับปฐมวัยในสถานศึกษาควรมีการแบ่งชั้นอนุบาล 1,2 และควรมีครูอย่างน้อย 2 คน เนื่องจากหากมีครูคนใดมีกิจธุระ/อบรม/สัมมนา จะมีครูอีกคนคอยดูแลนักเรียนต่อ

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลประโยชน์

(20คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีมาก

1.กระบวนการพัฒนา

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบการดำเนินงานต่าง ๆ ให้มีระบบตามโครงสร้างและพัฒนาพัฒนาสถานศึกษาที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้มีความรู้ความสามารถ เข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้สถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพตามที่วางไว้

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ ระดับ ที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 3 2.40 4 ดีมาก 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 3 2.40 4 ดีมาก 6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 4 3 2.40 4 ดีมาก 6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 4 3 2.40 4 ดีมาก 6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 4 3 2.40 4 ดีมาก 6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 5 2 3.00 5 ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 20.00 18.00 4 ดีมาก 3.จุดเด่น

ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุม อบรม เพื่อนำมาปรับใช้กับสถานศึกษา ได้จัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน วางแผนการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน ทำให้มีการพัฒนาในด้านของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น

4.จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู/บุคลากร ควรได้รับการอบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้หลายด้าน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือด้านอื่น ๆ อย่างหลากหลาย

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา (20คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีมาก

1.กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย โดยมีหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษาที่นำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจัดให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา เช่น การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน การประชาสัมพันธ์ และการส่งครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กปฐมวัยเกิดประโยชน์สูงสุด

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ ระดับ ที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4 4 3.20 4 ดีมาก 7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 4 3.20 4 ดีมาก 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 4 3.20 4 ดีมาก 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 4 4 3.20 5 ดีเยี่ยม 7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 4 4 3.20 4 ดีมาก สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 20.00 16.00 4 ดีมาก 3.จุดเด่นเด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน สามารถดำรงชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4.จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรมีการจัดประชาสัมพันธ์ถึงโครงการ/กิจกรรมที่จัดอย่างทั่วถึง และดึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามาร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน

กฎกระทรวง (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีมาก

1.กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษามีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีกำหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะของนักเรียน เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยการคำนึงถึงศักยภาพของเด็ก ศักยภาพของโรงเรียยน ซึ่งสถานศึกษาได้จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด มีการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าและการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ ระดับ ที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 4 1 0.80 4 ดีมาก 8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 1 0.80 4 ดีมาก 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 1 0.80 4 ดีมาก 8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 0.5 0.40 5 ดีเยี่ยม 8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 4 0.5 0.40 4 ดีมาก 8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 1 1.00 4 ดีมาก สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 4.20 4 ดีมาก 3.จุดเด่นจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ทำให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 4.จุดที่ควรพัฒนาหลังจากจัดกิจกรรม/โครงการ ควรมีการประเมินโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำผลดังกล่าวไปพัฒนาในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีมาก

1.กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบส่งเสริม ช่วยเหลือสนับสนุนให้มีกระบวนการที่เอื้อหนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ จนสามารถสร้างความรู้ด้านทักษะ มีระบบการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้จากการทัศนศึกษา กิจกรรมพานักเรียนไปวัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้จากสังคมอย่างแท้จริง

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ ระดับ ที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 4 2.5 2.00 4 ดีมาก 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 4 2.5 2.00 4 ดีมาก สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 4 ดีมาก 3.จุดเด่น เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการเรียนรู้ตามวัยและความสามารถของตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกิจกรรม หรือแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.จุดที่ควรพัฒนา

บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ให้มากกว่านี้

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ

การศึกษาปฐมวัย (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

1.กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาส่งเสริมให้มีกระบวนการดำเนินการและบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อให้คุณภาพการจัดการศึกษาตามปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้นของการศึกษา เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เช่น โครงการคุณธรรม จริยธรรม การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง จึงทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาที่ดี

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ ระดับ ที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 3 3.00 5 ดีเยี่ยม 10.2 ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 5 5 ดีเยี่ยม 3.จุดเด่น เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 4.จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาควรส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับชั้น ชุมชน ผู้ปกครอง ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม

มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา

และส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น (5 คะแนน)

ระดับคุณภาพ : ดีมาก

1.กระบวนการพัฒนา

สถานศึกษาส่งเสริมการจัดทำโครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบายตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้สูงขึ้น โดยสถานศึกษาตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกันอุบัติเหตุ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการปลูกจิตสำนึกและรู้รักสามัคคีสู่ประชาคมอาเซียน

2.ผลการพัฒนา

ที่ ตัวบ่งชี้ ระดับ ที่ได้ ค่า น้ำ หนัก คะแนน ที่ได้ ระดับคุณภาพ ความ หมาย 11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 3 2.40 4 ดีมาก 11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 2 2.00 5 ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินรายมาตรฐาน 5 4.40 4 ดีมาก 3.จุดเด่น จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามมาตรฐานด้านการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและส่

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา